Chuyên đề hóa hữu cơ - lớp 11 chuyên hóa

Số trang: 72
Mã số: 492745
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 72
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-18 11:57:17
Chuyên đề hóa hữu cơ - lớp 11 chuyên hóa hướng dẫn học sinh làm các bài tập hóa học dạng hữu cơ, nâng cao kiến thức, đồng thời cũng là tài liệu bổ ích cho học sinh trong các kì thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học Chuyên ñ Hoá H u cơ  Lp 11 chuyên Hoá  Trưng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài liu chia s trên mng http://maichoi.vuicaida.com LI M" ð#U Phương pháp tr c nghim khách quan là mt hình thc kim tra ñã ñưc s d!ng rng rãi " nhi#u nư$c trên th& gi$i. ðây là mt phương pháp ño lư,ng ki&n thc toàn din. V$i h th.ng câu h/i v$i nhi#u l1a ch2n, phương pháp này ñã lo4i b/ ñưc tìn h tr4ng h2c t6, h2c lch, quay cóp s d!ng tài liu trong lúc thi c, tránh ñưc tiêu c1c trong vic co i thi, ch9m thi. Tuy nhiên, ñ4i ña s. h2c sinh chúng ta v;n chưa que n v$i cách làm bài thi tr c nghim, v;n chưa có cách gi=i nhanh g2n mt bài toán hoá h2c trong k hi th,i gian làm mt bài thi quá ng n. ð giúp các b4n n m vng phương pháp gi=i toán, cho phép gi=i nhanh chóng các bài toán phc t4p, chúng tôi xin gi$i thiu v$i các b4n " Mt s. phương pháp gi=i nhanh các bài toán hoá h2c hu cơ " mà chúng tôi trích luE ñưc trong quá trình h2c. BAN BIÊN T$P & 11 HOÁ Chuyên ñ Hoá H u cơ  Lp 11 chuyên Hoá  Trưng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài liu chia s trên mng http://maichoi.vuicaida.com M+T S- PHƯƠNG PHÁP GI1I NHANH Phương pháp 1: ð6NH LU$T B1O TOÀN Nguyên t'c : S dng ñ nh lu t bo toàn v t cht ñ tính khi lư ng các cht. I/ Phương pháp b*o toàn kh-i lư0ng 1. Cơ s" : ðInh luJt b=o toàn kh.i lưng Trong ph=n ng hoá h2c, tKng kh.i lưng các ch9t t ham gia ph=n ng bLng tKng các kh.i lưng các ch9t t4o thành. Ph=n ng hoá h2c : A + B C + D m A + mB = mC + mD 2. Ph4m vi áp d!ng : Áp d!ng cho t9t c= các trư,ng hp cTn tính kh.i lư ng c6a mt ch9t mà có th bi&t hoUc bi&t ñưc kh.i lưng các ch9t còn l4i. 3. Ví d! minh ho4 : VD 1 : Cho 2,83 g hYn hp 2 rưu 2 chc tác d!ng vZa ñ6 v$i Na thì thoát ra 0,896 lit H2 (ñktc) và m g mu.i khan. Giá trI m (g) là : A. 5,49 B. 4,95 C. 5,94 D. 4,59 Gi=i : +) Cách gi=i thông thư,ng : G2i CT c6a rưu th nh9t là : R(OH) 2 ( a mol ) rưu th hai là : R'(OH) 2 ( b mol ) PTPƯ : R(OH) 2 + 2Na R(ONa)2 + H2 (mol) a a a R'(OH) 2 + 2Na R'(ONa)2 + H2 (mol) b b b Theo gi= thi&t ta có : (R+34)a + (R'+34)b = 2,83 và a + b = 0,04 ...
— Xem thêm —
Bình luận