Nhúng
Toàn màn hình
/ 21
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (21 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-26 02:07:24
1 Phng gip dc v o to H U Y N HOA I DC t r ng ti u hc M I N H K H A I ============= Sng ki N ki n h nghi m ''Nng cao cht day phn mn luy n t v cu lp 4'' Gio vin : Nguyn Thi Hng Hoa Nm hc: 2010 - 2011 A/ PH N M ĐÀU Ầ Ở I. LÝ DO CH N CHUYÊN Đ : Ọ Ề Môn ti ng vi t trong ch ng trình b c ti u h c nh m hình thành và ế ệ ươ ậ ể ọ ằ phát tri n giúp h c sinh các k năng s d ng Ti ng Vi t (nghe, nói,đ c, ể ọ ỹ ử ụ ế ệ ọ vi t) đ h c t p và giao ti p trong các môi tr ng ho t đ ng c a l a ế ể ọ ậ ế ườ ạ ộ ủ ứ tu i. Giúp h c sinh có c s ti p thu ki n th c các l p trên. Trong b ổ ọ ơ ở ế ế ứ ở ớ ộ môn ti ng vi t (nghe, đ c, nói, vi t) đ h c t p và giao ti p trong các ế ệ ọ ế ể ọ ậ ế môi tr ng ho t đ ng c a l a tu i. Giúp h c sinh có c s đ ti p thu ườ ạ ộ ủ ứ ổ ọ ơ ở ể ế ki n th c các l p trên. Trong b môn Ti ng Vi t phân môn luy n t ế ứ ở ớ ộ ế ệ ệ ừ và câu có m t nhi m v cung c p nhi u ki n th c s gi n v Vi t ộ ệ ụ ấ ề ế ứ ơ ả ề ế Ti ng Vi t và rèn luy n k năng dùng t đ t câu (nói - vi t) k năng ế ệ ệ ỹ ừ ặ ế ỹ đ c cho h c sinh. C th là: ọ ọ ụ ể 1-M r ng h th ng hoá v n t trang b cho h c sinh m t s hi u bi t ở ộ ệ ố ố ừ ị ọ ộ ố ể ế s gi n v t và câu. ơ ả ề ừ 2- Rèn luy n cho h c sinh các k năng dùng t đ t câu và s d ng ệ ọ ỹ ừ ặ ử ụ d u câu ấ 3-B i d ng cho h c sinh thói quen dùng t đúng nói và vi t thành ồ ưỡ ọ ừ ế câu, có ý th c s d ng Ti ng Vi t văn hoá trong giáo ti p. ứ ử ụ ế ệ ế Nh n th c rõ đ c t m quan tr ng c a phân môn nhóm 4 chúng tôi ậ ứ ượ ầ ọ ủ m nh d n nghiên c u chuyên đ ''Nâng cao ch t l ng gi ng d y phân ạ ạ ứ ề ấ ượ ả ạ môn luy n t và câu l p 4'' ệ ừ ở ớ II. C S LÝ LU N Ơ Ở Ậ Chuyên đ s d ng ki n th c đã có trong bài h c, trong ph n ghi nh ,ề ử ụ ế ứ ọ ầ ớ tham kh o các sách h ng d n chuyên san, tài li u b i d ng c a các ả ướ ẫ ệ ồ ưỡ ủ môn MBD3, MCD9....... III. C S TH C TI N Ơ Ở Ự Ễ 1. Thu n l i ậ ợ a. Giáo viên: Nhà tr ng luôn t o đi u ki n cho công tác thay sách đ t k t qu t t, ườ ạ ề ệ ạ ế ả ố đ i ngũ giáo viên có 4đ/c thì c 4 đ/c đ c h c ch ng trình m i, ộ ả ượ ọ ươ ớ ph ng pháp d y h c m i ngay t đ t đ u. Có tay ngh , đ y đ SGK, ươ ạ ọ ớ ừ ợ ầ ề ầ ủ sách h ng d n và đ c h c v s d ng các ph ng ti n d y h c hi n ướ ẫ ượ ọ ề ử ụ ươ ệ ạ ọ ệ ...
— Xem thêm —
Từ khóa: hk
Bình luận