SKKN Luyen tu va cau lop 4

Số trang: 21
Mã số: 492655
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 21
Sao chép
Phßng gp dôc vµ ®µo o HUYÖN HOAI DøC
trêng tiÓu häc MINH KHAI
=============
ng kiÕN kinh nghiÖm
''N©ng cao chÊt day
ph©n n luyÖn tõ vµu ë líp 4''
Gi¸o vn: Ngun Thi Hång Hoa
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
N¨m häc: 2010 - 2011
A/ PH N M ĐÀU
I. LÝ DO CH N CHUYÊN Đ :
Môn ti ng vi t trong ch ng trình b c ti u h c nh m hình thành ế ươ
phát tri n giúp h c sinh các k năng s d ng Ti ng Vi t (nghe, nói,đ c, ế
vi t) đ h c t p giao ti p trong các môi tr ng ho t đ ng c a l aế ế ườ
tu i. Giúp h c sinh c s ti p thu ki n th c các l p trên. Trong b ơ ế ế
môn ti ng vi t (nghe, đ c, nói, vi t) đ h c t p giao ti p trong cácế ế ế
môi tr ng ho t đ ng c a l a tu i. Giúp h c sinh c s đ ti p thuườ ơ ế
ki n th c các l p trên. Trong b môn Ti ng Vi t phân môn luy n tế ế
câu m t nhi m v cung c p nhi u ki n th c s gi n v Vi t ế ơ ế
Ti ng Vi t rèn luy n k năng dùng t đ t câu (nói - vi t) k năngế ế
đ c cho h c sinh. C th là:
1-M r ng h th ng hoá v n t trang b cho h c sinh m t s hi u bi t ế
s gi n v t và câu. ơ
2- Rèn luy n cho h c sinh các k năng dùng t đ t câu s d ng
d u câu
3-B i d ng cho h c sinh thói quen dùng t đúng nói vi t thành ư ế
câu, có ý th c s d ng Ti ng Vi t văn hoá trong giáo ti p. ế ế
Nh n th c đ c t m quan tr ng c a phân môn nhóm 4 chúng tôi ượ
m nh d n nghiên c u chuyên đ ''Nâng cao ch t l ng gi ng d y phân ượ
môn luy n t và câu l p 4''
II. C S LÝ LU N Ơ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chuyên đ s d ng ki n th c đã có trong bài h c, trong ph n ghi nh , ế
tham kh o các sách h ng d n chuyên san, tài li u b i d ng c a các ướ ư
môn MBD3, MCD9.......
III. C S TH C TI N Ơ
1. Thu n l i
a. Giáo viên:
Nhà tr ng luôn t o đi u ki n cho công tác thay sách đ t k t qu t t,ườ ế ả ố
đ i ngũ giáo viên 4đ/c thì c 4 đ/c đ c h c ch ng trình m i, ượ ươ
ph ng pháp d y h c m i ngay t đ t đ u. tay ngh , đ y đ SGK,ươ
sách h ng d n đ c h c v s d ng các ph ng ti n d y h c hi nướ ượ ươ
đ i. Đ i ngũ giáo viên yêu ngh , n ang l c s ph m. Phân môn ư ư
luy n t câu c a l p 4 nhìn chung ng n g n, c th đã đ c b t ượ
nhi u so v i ch ng trình T ng - ng pháp c a l p 4 cũ, phân môn ch ươ
rõ 2 d ng bài: Bài lý thuy t và bài t p th c hành v i đ nh h ng rõ ràng. ế ướ
b. H c sinh:
- H c sinh đã quen v i cách h c m i t l p 1,2,3 nên các em đã bi t ế
các lĩnh h i và luy n t p th c hành d i s h ng d n c a giáo viên. ướ ướ
- S quan tâm c a ph huynh h c sinh cũng góp ph n nâng cao ch t
l ng môn h c nói riêng và môn ti ng vi t nói chung. ượ ế
- Các em h c sinh đ u đ c h c 2 bu i/ngày. Bu i sáng h c lý thuy t ượ ế
bu i chi u đ c luy n t p c ng c đ kh c sâu ki n th c. T đ ượ ế
giúp các em có kh năng s d ng thành th o các bài t p th c hành và áp
d ng linh ho t vào các phân môn khác.
2. Khó khăn
a. Giáo viên:
Do đ c đi m c a nhà tr ng 100% l p h c 2 bu i 1 ngày nên vi c ườ
thăm l p d gi h c h i chuyên môn c a mình, c a b n còn h n ch . ế
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-26 02:07:24
Luyen tu va cau lop 4 Phng gip dc v o to H U Y N HOA I DC t r ng ti u hc M I N H K H A I ============= Sng ki N ki n h nghi m ''Nng cao cht day phn mn luy n t v cu lp 4'' Gio vin : Nguyn Thi Hng Hoa Nm hc: 2010 - 2011 A/ PH N M ĐÀU Ầ Ở I. LÝ DO CH N CHUYÊN Đ : Ọ Ề Môn ti ng vi t trong ch ng trình b c ti u h c nh m hình thành và ế ệ ươ ậ ể ọ ằ phát tri n giúp h c sinh các k năng s d ng Ti ng Vi t (nghe, nói,đ c, ể ọ ỹ ử ụ ế ệ ọ vi t) đ h c t p và giao ti p trong các môi tr ng ho t đ ng c a l a ế ể ọ ậ ế ườ ạ ộ ủ ứ tu i. Giúp h c sinh có c s ti p thu ki n th c các l p trên. Trong b ổ ọ ơ ở ế ế ứ ở ớ ộ môn ti ng vi t (nghe, đ c, nói, vi t) đ h c t p và giao ti p trong các ế ệ ọ ế ể ọ ậ ế môi tr ng ho t đ ng c a l a tu i. Giúp h c sinh có c s đ ti p thu ườ ạ ộ ủ ứ ổ ọ ơ ở ể ế ki n th c các l p trên. Trong b môn Ti ng Vi t phân môn luy n t ế ứ ở ớ ộ ế ệ ệ ừ và câu có m t nhi m v cung c p nhi u ki n th c s gi n v Vi t ộ ệ ụ ấ ề ế ứ ơ ả ề ế Ti ng Vi t và rèn luy n k năng dùng t đ t câu (nói - vi t) k năng ế ệ ệ ỹ ừ ặ ế ỹ đ c cho h c sinh. C th là: ọ ọ ụ ể 1-M r ng h th ng hoá v n t trang b cho h c sinh m t s hi u bi t ở ộ ệ ố ố ừ ị ọ ộ ố ể ế s gi n v t và câu. ơ ả ề ừ 2- Rèn luy n cho h c sinh các k năng dùng t đ t câu và s d ng ệ ọ ỹ ừ ặ ử ụ d u câu ấ 3-B i d ng cho h c sinh thói quen dùng t đúng nói và vi t thành ồ ưỡ ọ ừ ế câu, có ý th c s d ng Ti ng Vi t văn hoá trong giáo ti p. ứ ử ụ ế ệ ế Nh n th c rõ đ c t m quan tr ng c a phân môn nhóm 4 chúng tôi ậ ứ ượ ầ ọ ủ m nh d n nghiên c u chuyên đ ''Nâng cao ch t l ng gi ng d y phân ạ ạ ứ ề ấ ượ ả ạ môn luy n t và câu l p 4'' ệ ừ ở ớ II. C S LÝ LU N Ơ Ở Ậ Chuyên đ s d ng ki n th c đã có trong bài h c, trong ph n ghi nh ,ề ử ụ ế ứ ọ ầ ớ tham kh o các sách h ng d n chuyên san, tài li u b i d ng c a các ả ướ ẫ ệ ồ ưỡ ủ môn MBD3, MCD9....... III. C S TH C TI N Ơ Ở Ự Ễ 1. Thu n l i ậ ợ a. Giáo viên: Nhà tr ng luôn t o đi u ki n cho công tác thay sách đ t k t qu t t, ườ ạ ề ệ ạ ế ả ố đ i ngũ giáo viên có 4đ/c thì c 4 đ/c đ c h c ch ng trình m i, ộ ả ượ ọ ươ ớ ph ng pháp d y h c m i ngay t đ t đ u. Có tay ngh , đ y đ SGK, ươ ạ ọ ớ ừ ợ ầ ề ầ ủ sách h ng d n và đ c h c v s d ng các ph ng ti n d y h c hi n ướ ẫ ượ ọ ề ử ụ ...
— Xem thêm —
Từ khóa: hk
Bình luận