Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 11 nâng cao

Số trang: 123
Mã số: 492607
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 123
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-14 14:34:25
Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 11 nâng cao1.1 Có hai điện tích điểm q1 vμ q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nμo sau đây lμ đúng?A. q1> 0 vμ q2 < 0.B. q1< 0 vμ q2 > 0.C. q1.q2 > 0.D. q1.q2 < 0.1.2 Có bốn vật A, B, C, D kích th−ớc nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nh−ng lại đẩy C. Vật C hútvật D. Khẳng định nμo sau đây lμ không đúng?A. Điện tích của vật A vμ D tr ái dấu.B. Điện tích của vật A vμ D cùng dấu.C. Điện tích của vật B vμ D cùng dấu.D. Điện tích của vật A vμ C cùng dấu.1.3 Phát biểu nμo sau đây lμ đúng?A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.C. Khi nhiễm điện do h−ởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu nμy sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.D. Sau khi nhiễm điện do h−ởng ứng, sự phân bố điện tích tr ên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.   –     C©u hái t r¾ c n ghiÖm VËt l ý l íp 11 n©ng Líp: 11 Ph Çn mé t: §iÖ n - §iÖn tõ hä c      I. HÖ t hèng kiÕn thøc trong ch¬ ng          ! "" # # $= %&'()* (+,) - .  / 0 1   2 3 4)   567 8 8 90 :.   8/ ;.  = 5 - 8 8  ?@  A 0 & 3    : BC?D ! " A =   !  " 5-    'Q\**o6 p) d) '*o6 p) )"(n  # '#" ' m)*5 q o-pQ . 0  G c /9 -    ;F Kc- 0 ?D \ o p )- 8  8 0G K  Kc-&9! K) 'Q"s\)* 5 go6p) c)'*Qq*\()* 5go 6 p) -) '*Qgmm)* 5 go6p) d) '*Qs*g)* 5go 6p)    –    q )g*n  # 'm)*5( o-pQ#" ' 5 m)*5( o-p . 0    F * o p  )  8  8 0  D  8 V #F   / 9  # m o pQ  #" m o p9! K) 'q***o6 p) c)'"****o 6 p) -) 'Qq**o6 p) d) '"Q***o6 p) )gn  # 'm)*5 qo-pQ #" ' 5 m)*5q o-pQ. 0  G c /9 -    ;F Kc- 0 ?D\o p )- 8 8 0G K  K c- & 9! K) 'Q"s\)* 5 go6p) c)'*Qq*\()* 5go 6 p) -) '*Qgmm)* 5 go6p) d) '*Qs*g)* 5go 6p)  #  /  " )g"-  B C    8 9 9K ' # '****o6 p) d) '"****o6 p) )Wqn   # ' *Qm o-p/9 #" '5 *Qm o-p. 0  KQ c  F q o p  )- 8  8 0M D F  KcQ F K c 3 ' W o p&9! K) '*o6 p) c)'*\*o6p) -) '\**o6 p) d) '"q*o6 p) )Ws-  ?3  0 EV . S S   M '*Q"o6p) c) M 'sg"o6 p) -) M 'gWqWo 6 p) d) M '"***o6 p) 56 78 ! 9 ,   )m"h ? F9 S FH / / [ 
— Xem thêm —
Bình luận