Kỹ thuật giải nhanh chương vật lý hạt nhân

Số trang: 32
Mã số: 492543
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 32
Sao chép
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498
1
KĨ THUẬT GIẢI NHANH CHƯƠNG VẬT HẠT NHÂN
Chú ý:
Công thức hàm số mũ
1
n
n
a
a
,
m
n
m
n
a a
, ( ) . ;
n
n
n n n
n
a a
ab a b
b
,
n
m mn
a a
,
ln ln
n
a n a
MỘT SỐ DẠNG CƠ BẢN
Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng cho sự phóng xạ
Loại 1: Xác định số nguyên tử (khối lượng) còn lại của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t
Phương pháp:
- Số nguyên còn lại sau thời gian phóng xạ t là
0
.
0
0
.
0
2
2
t
t
T
t
T
t
N
N
N
N N e
N N e
- Khi lượng còn lại sau thời gian phóng xạ t là
0
.
0
0
.
0
2
2
t
t
T
t
T
t
m
m
m
m m e
m m e
Với
=
T
2ln
=
T
693,0
(hằng số phóng xạ)
- Số nguyên tử có trong m (g) lượng chất là
A
m
N
N
A
Với
6,023.1023
A
N hạt /mol là sAvôgađrô
Loại 2: Xác định số nguyên tử (khối lượng) bị phóng xạ của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t
- Khi lượng b phóng x sau thời gian phóng xạ t:
0 0 0
1
1 1
2
t
t
T
m m m m e m
- Số nguyên tb phóng x sau thời gian phóng xạ t:
0 0 0
1
1 1
2
t
t
T
N N N N e N
Loại 3: Xác định số nguyên tử (khối lượng) hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ t
- Một hạt nhân bị phóng xạ thì sinh ra một hạt nhân mới, do vậy số hạt nhân mới tạo thành sau thời gian
phóng xạ t bằng số hạt nhân bị phóng xạ trong thời gian đó
'
0 0 0
1
1 1
2
t
t
T
N N N N N e N
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498
2
- Khi lượng hạt nhân mới to thành sau thời gian phóng xạ là
'
' . '
A
N
m A
N
Với A’ là số khối của hạt nhân mới tạo thành
Chú ý:
+ Trong sự phóng x
hạt nhân mẹsố khối bằng skhối của hạt nhân con (A = A’). Do vậy khối lượng
ht nhân mới tạo thành bằng khối lượng hạt nhân bị phóng xạ
+ Trong sự phóng x
thì
'
4 ' 4
N
A A m A
N
Loại 4: Trong phóng xạ
, xác định thể tích (khối lượng) khí Heli tạo thành sau thi gian t phóng xạ.
- Một hạt nhân bị phóng xạ thì sinh ra một hạt
, do vậy số hạt
tạo thành sau thời gian phóng xạ t bằng số
ht nhân bị phóng xạ trong thời gian đó.
'
0 0 0
1
1 1
2
t
He
t
T
N N N N N e N
- Khi lượng k Heli tạo thành sau thời gian t phóng xạ là 4.
He
He
A
N
m
N
- Thtích khí Heli được tạo thành (đktc) sau thời gian t phóng xlà. 22,4.
He
A
N
V
N
(l)
Loại 5: Xác định độ phóng xạ của một chất phóng xạ
0
0
2
t
t
T
H
H N H e
với
0 0 0
ln 2
H N N
T
Đơn vị của độ phóng xạ Bp với 1 phân/1s = 1Bq (1Ci = 3,7.1010Bq)
Chú ý:
Khi tính
0
H
theo công thức
0 0 0
ln 2
H N N
T
thì phải đổi T ra đơn v giây (s)
Loại 6: Bài toán liên quan tới phần trăm
+ Phần trăm số nguyên tử (khối lượng) chất phóng xạ bị phóng xsau thời gian t phân rã là
0
1
% .100% 1 .100% 1 100%
2
t
t
T
N
N e
N
0
1
% .100% 1 .100% 1 100%
2
t
t
T
m
m e
m
+ Phần trăm số nguyên tử (khối lượng) còn lại của chất phóng xạ sau thời gian t
.
0
100%
% .100% .100%
2
t
t
T
N
N e
N
.
0
100%
% .100% .100%
2
t
t
T
m
m e
m
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498
3
+ Phần trăm độ phóng xạ còn lại sau thời gian t
0
% .100% 100%
t
H
H e
H
Loại 7: Bài toán liên quan tới tỉ số
- Tcủa số nguyên tử (khối lượng) còn lại của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t
.
0
1
2
t
t
T
N
e
N
;
.
0
1
2
t
t
T
m
e
m
- T số của số nguyên tử (khối lượng) bị phóng xạ của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t
0
1
1 1
2
t
t
T
N
e
N
;
0
1
1 1
2
t
t
T
m
e
m
Loại 8: Bài toán liên quan đến số hạt còn lại, bị phóng xạ (khối lượng còn lại, bị phóng xạ) ở hai thời
điểm khác nhau
Chú ý:
+ Khi
t
n
T
với n là một số tự nhiên t áp dng các công thức
0
.2
t
T
N N
;
0
.2
t
T
m m
+ Khi
T
t
là số thập phân thì áp dơng các công thức:
.
0
.
t
N N e
;
.
0
.
t
m m e
+ Khi
t T

t áp dùng công thức gần đúng:
.
1
t
e t
Tương tcho các loại còn lại
Làm sao nhđược hết công thức đây … rất đơn giản, hãy chú ý nè
- Sự tương t
' '
0 0 0
; ; ;
N m N m N m N m
- Các tỉ số
0 0
N m
N m
;
0 0
N m
N m
- Từ công thức
.
A
A
N m m
N N
N A A
nhờ sự tương tự ta có
0
0
.
A
m
N N
A
;
.
A
m
N N
A
và
'
'
.
A
m
N N
A
(các công thức này rất dễ chứng minh, bạn thử chứng minh rồi suy ra mà làm nhanh trắc nghiệm nhé)
- Ta ch cần nhớ các công thức cho số hạt còn các công thức khác thì tsự tương tự mà nh
- Pn biệt rõ khái niệm ban đầu, còn lại, bị phóng xạ (phân rã)
- Có thể dùng bảng cho các trường hợp đặc biệt sau:
Thời gian (t) Còn lại (m) Còn lại (m) Phân rã (
m
) Phân rã (
m
)
0
0
100% 0 0
1T
0
0
1
2 2
m
m
50%
0 0
0
2 2
m m
m
50%
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-14 12:24:46
Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng cho sự phóng xạLoại 1: Xác định số nguyên tử (khối lượng) còn lại của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t Loại 2: Xác định số nguyên tử (khối lượng) bị phóng xạ của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t Loại 3: Xác định số nguyên tử (khối lượng) hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ t . . . . . .
— Xem thêm —