Bộ đề thi và kiểm tra toán lớp 8

Số trang: 25
Mã số: 492505
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 25
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-14 11:26:30
I)Đề bài:Bài 1:(1,5 điểm) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ,khẳng địnhnào saia)Hai ph-ơng trình có cùng tập nghiệm thì t-ơng đ-ơngb)Hai ph-ơng trình vô nghiệm thì t-ơng đ-ơngc) Hai ph-ơng trình có vô số nghiệm thì t-ơng đ-ơngBài 2:(1,5 điểm)Hãy khoanh trònvào chữ cái đứng tr-ớc câu trả lời đúng.Điều kiện xác định của ph-ơng trình 1+22( 2)(3 )53 +++ -=- x x xxxxA.x ạ 3 B.xạ -2 C. xạ 3 và x ạ -2 D.xạ 0Bài 3:(3 điểm). Giải ph-ơng trìnha)43 2( 7)563 2 - +- =x - xb) (x+2)(3-4x)- (x2-4x+4)=0Bài 4(4 điểm)Một ô tô đi từ A đến B lúc 7 giờ với vận tốc 40 km/h. Đến B ô tô nghỉlại 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc 50km/h, về đến A lúc 11giờ 6phútTính quãng đ-ờng AB http://www.vnma th.com B thi và ki m tra l p 8 http:// www.vnma th.com B thi và ki m tra l p 8     I)§Ò bµi: Bµi 1:(1,5 ®iÓm) Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau kh¼ng ®Þnh nµo ®óng ,kh¼n g ®Þnh nµo sai a)Hai ph¬ng tr×nh cã cïng tËp nghiÖm th× t¬ng ®¬ ng b)Hai ph¬ng tr×nh v« nghiÖm th× t¬ng ®¬ng c) Hai ph¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm th× t¬ng ®¬ng Bµi 2:(1,5 ®iÓm) H·y khoanh trßnvµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ® óng. §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph¬ng tr×nh 1+ 2 2 ) 3 )(2 ( 5 3 + + + = x x x x x x A.x 3 B.x-2 C. x3 vµ x-2 D.x0 Bµi 3:(3 ®iÓm) . Gi¶i ph¬ng tr×nh a) 4 )7 (2 3 5 6 2 3 += x x b) (x+2)(3-4x)- (x 2-4x+4)=0 Bµi 4(4 ®iÓm) Mét « t« ®i tõ A ®Õn B lóc 7 giê víi vËn tèc 40 km/ h. §Õn B « t« nghØ l¹i 30 phót råi quay trë vÒ A víi vËn tèc 50km/h, v Ò ®Õn A lóc 11giê 6 phót TÝnh qu·ng ®êng AB      Bµi 1:(1,5 ®iÓm): C©u ®óng a,b Bµi 2:(1,5 ®iÓm): Ph¬ng ¸n ®óng Bµi 3:(3 ®iÓm) Quy ®ång khö mÉu: 2(3x-2)-5.12=3.[])7 (2 3 + x 0,5 ®iÓm 6x-4-60=3(3-2x-14) (0,25 diÓm) 12x=60+4-33 (0,5 ®iÓm) x=12 31 (0,5 ®iÓm) KÕt luËn (0,5 ®iÓm) b)3x-4x 2+6-8x-x2-4x-4=0(0,25 diÓm) -5x2-9x+2=0(0,25 diÓm) -5x(x+2)+(x+2)=0(0,25 diÓm) C http://www.vnma th.com B thi và ki m tra l p 8 http:// www.vnma th.com B thi và ki m tra l p 8 (x-2)(1-5x)=0((0,25 diÓm) x=-2 x=1/5 0,25 ®iÓm http://www.vnma th.com B thi và ki m tra l p 8 http:// www.vnma th.com B thi và ki m tra l p 8 KÕt luËn nghiÖm ( 0,25 ®iÓm) Bµi 4: Chän Èn ®Æt ®iÒu kiÖn (0.5 ®iÓm) LËp ph¬ng tr×nh: 10 14 21 50 40 = + + xx (1,5 ®iÓm) Gi¶i ph¬ng tr×nh :x=80 (1,5 ®iÓm) Tr¶ lêi (0,5 ®iÓm http://www.vnma th.com B thi và ki m tra l p 8 http:// www.vnma th.com B thi và ki m tra l p 8 §Ò sè 2 I/ PhÇn tr¾c nghiÖm Bµi 1 (1®iÓm ) H·y khoanh trßn ch÷ ®øng tríc c©u t r¶ lêi ®óng : Ph¬ng tr×nh x 2=-4 A.Cã mét nghiÖm x=-2 B .Cã mét nghiÖm x=2 C.Cã hai nghiÖm x=2vµ x=-2 D .V« nghiÖm Bµi 2(2®iÓm) Trong c¸c http://www.vnma th.com B thi và ki m tra l p 8 http:// www.vnma th.com B thi và ki m tra l p 8 !"#$% &–()*&+ ,(-+$&../0(1 )   Bµi 1:(4 ®iÓm) §iÒn dÊu (;) vµo « vu«ng NÕu a b th× a)3a 3b b)-5a -5b c)4a-5 4b-5 d)10-2a 10-2b Bµi 2:(6 ®iÓm)Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh vµ biÓu diÔn tË p nghiÖm trªn trôc sè: 6 2 2 1 3 3 5 2 21 B. x 0 C. x :A :–  Bµi 1:(2 ®iÓm) H·y khoanh trßn ch÷ ®øng tríc c©u t r¶ lêi ®óng : Ph¬ng tr×nh 2x + 3 = x +5 cã nghiÖm lµ : A. 2 1 ; B. 2 1 ; C.0 ; D. 2 Bµi 2 :(2 ®iÓm) Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau ,kh¼ng ®Þn h nµo ®óng ,kh¼ng ®Þnh nµo sai ? a, Trong cïng mét ph¬ng tr×nh ta cã thÓ nh©n c¶ 2 vÕ víi cïng mét sè . b, Trong mét ph¬ng tr×nh ,ta cã thÓ chuyÓn mét h¹n g tö tõ vÕ nµy sang vÕ kia . c,Trong mét ph¬ng r×nh ,ta cã thÓ nh©n c¶ hai vÕ v íi cïng mét sè kh¸c 0 d, Trong mét ph¬ng tr×nh ,ta cã thÓ chuyÓn mét h¹n g tö tõ vÕ nµy sang ...
— Xem thêm —
Bình luận