TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 8000 (SA8000)

Số trang: 0
Mã số: 492309
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-14 01:35:21
  TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 8000 (SA8000)   I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI             Tiêu chuẩn này ấn định các yêu cầu đối với trách nhiệm xã hội để cho công ty có thể:                                     a) xây dựng, duy trì và thi hành các chính sách và thủ tục nhằm để quản lý những vấn đề mà công ty có thể kiểm soát hay tác động.                                     b) chứng minh với các bên hữu quan rằng các chính sách, thủ tục và cách thực hành phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.             Các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải áp dụng chung về mặt địa lý, ngành công nghiệp và qui mô công ty. II. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TIÊU CHUẨN VÀ GIẢI THÍCH  ...
— Xem thêm —