Giáo án dạy thêm phụ đạo và bồi dưỡng toán 6

Lượt xem: 10323
Số trang: 80
Mã số: 492036
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 80
Sao chép
Trêng thcs nghi phó-gi¸o ¸n d¹y thªm phô ®¹o vµi dìng to¸n 6
vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn T Kim Thanh to¸n 1
PHN S HC :
Buæi 1:
Ch−¬ng 1:¤n tËpvµ bæ tóc vÒ sè tù nhiªn:
A.MôC TI£U
- RÌn HS n¨ng viÕt tËp p, viÕt tËp hîp con cña mét tËp p cho tr−íc, sö dông
®óng, chÝnh c c hiÖu
, , , ,
.
- Sù kh¸c nhau gi÷a tËp hîp
*
,
N N
- BiÕt t×m sè phÇn tö cña mét tËp hîp ®−îc viÕt d−íi d¹ng d·y sè cãquy luËt
B.kiÕn thøc c¬n
I. ¤n tËp thuyÕt.
C©u 1: y cho mét sè VD vÒ tËp p th−êng gÆp trong ®êi sèng hµng ngµy vµ mét sè
VD vÒ tËp hîp th−êng gÆp trong tn häc?
C©u 2: H·y nªu ch viÕt, c¸c hiÖu th−êng gÆp trong tËp p.
C©u 3: Mét tËp hîpthÓ bao nhiªu phÇn tö?
C©u 4: Cã kh¸c nhau gi÷a tËp hîp
N
vµ
*
N
?
II. Bµi tËp
*.D¹ng 1: RÌn n¨ng viÕt tËp hîp, viÕt tËp hîp con, sö ng hiÖu
Bµi 1: Cho tËp hîp A c ci trong côm “Thµnh phèC Minh”
a. H·y liÖt c pn tö cña tËp hîp A.
b. §iÒn hiÖu thÝch hîp vµo « vu«ng
b ý A ; c ý A ; h ý A
H−íng dÉn
a/ A = {a, c, h, I, m, n, «, p, t}
b/
c A
L−u ý HS: i to¸n trªn kh«ng ph©n biÖt ch÷ in hoa vµ cin th−êng trong côm ®·
cho.
Bµi 2: Cho tËp hîp c ch÷ i X = {A, C, O}
a/ T×m chôm ch÷ t¹o thµnh c ch÷ cña tËp hîp X.
b/ ViÕt tËp hîp X b»ng ch cra c nh chÊt ®Æc tr−ng cho c phÇn cña X.
H−íng dÉn
a/ Ch¼ng h¹n côm “CA CAO” hoÆc “Cã C¸
b/ X = {x: x-ch÷ i trong côm ch÷ “CA CAO”}
Bµi 3: Chao c tËp hîp
A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9}
a/ ViÕt tËp p Cc phÇn thuéc A vµ kh«ng thuéc B.
b/ ViÕt tËp hîp D c phÇn thuéc B kh«ng thuéc A.
c/ ViÕt tËp p E c phÇn võa thuéc A võa thuéc B.
d/ ViÕt tËp hîp F c phÇn hoÆc thuéc A hoÆc thuéc B.
H−íng dÉn:
a/ C = {2; 4; 6}
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trêng thcs nghi phó-gi¸o ¸n d¹y thªm phô ®¹o vµi dìng to¸n 6
vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn T Kim Thanh to¸n 2
b/ D = {5; 9}
c/ E = {1; 3; 5}
d/ F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}
Bµi 4: Cho tËp hîp A = {1; 2; a; b}
a/ H·y crâ c tËp hîp con cña A 1 phÇn tö.
b/ y chØ râ c tËp p con cña A 2 phÇn .
c/ p hîp B = {a, b, c} pi tËp hîp con cña A kh«ng?
H−íng dÉn
a/ {1} { 2} { a } { b}
b/ {1; 2} {1; a} {1; b} {2; a} {2; b} { a; b}
c/ p hîp B kh«ng ph¶i tËp hîp con cña tËp p A bëi c
B
nh−ng c
A
Bµi 5: Cho tËp hîp B = {x, y, z} . Hái tËp hîp B tÊt bao nhiªu tËp hîp con?
H−íng dÉn
- p hîp con cña B kh«ng phÇn tõ nµo lµ
.
- p hîp con cña B 1phÇn lµ {x} { y} { z }
- C¸c tËp hîp con cña B hai phÇn {x, y} { x, z} { y, z }
- p hîp con cña B 3 phÇn chÝnh lµ B = {x, y, z}
y tËp hîp A tÊt 8 tËp hîp con.
Ghi chó. Mét tËp hîp A bÊt lu«n hai tËp hîp con ®Æc biÖt. §ã tËp hîp rçng
vµ chÝnh tËp hîp A. Ta quy −íc
lµ tËp p con cña mçi tËp hîp.
Bµi 6: Cho A = {1; 3; a; b} ; B = {3; b}
§iÒn c hiÖu
, ,
thÝch hîp vµo « vu«ng
1 ý A ; 3 ý A ; 3 ý B ; B ý A
Bµi 7: Cho c tËp hîp
{
}
/ 9 99
A x N x= < <
;
{
}
*
/ 100
B x N x= <
y ®iÒn u
hay
vµo c « d−íi ®©y
N ý N* ; A ý B
*D¹ng 2: C¸c bµi tËp x¸c ®Þnh sè phÇn tö cña mét tËp hîp
Bµi 1: Gäi A tËp hîp c sè tù nhiªn 3 ch÷ sè. Hái tËp hîp A bao nhiªu phÇn
tö?
H−íng dÉn:
p hîp A (999 100) + 1 = 900 phÇn tö.
Bµi 2: H·y nh sè phÇn cña c tËp p sau:
a/ p hîp A c sè nhiªn 3 ch÷ sè.
b/ p hîp B c 2, 5, 8, 11, , 296.
c/ p hîp C c sè 7, 11, 15, 19, , 283.
H−íng dÉn
a/ p hîp A (999 101):2 +1 = 450 phÇn tö.
b/ p hîp B (296 2 ): 3 + 1 = 99 phÇn .
c/ p hîp C (283 7 ):4 + 1 = 70 phÇn tö.
Cho HS pt biÓu tæng qu¸t:
- TËp hîp c sè ch½n ch½n a ®Õn sè ch½n b cã (b a) : 2 + 1 pn tö.
- TËp hîp c sè lÎ tõ sè lÎ m ®Õn sè lÎ n (n m) : 2 + 1 phÇn tö.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trêng thcs nghi phó-gi¸o ¸n d¹y thªm phô ®¹o vµi dìng to¸n 6
vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn T Kim Thanh to¸n 3
- TËp hîp c sè sè c ®Õn sè d y sè c ®Òu, khong ch gi÷a hai sè liªn
tiÕp cña d·y 3 (d c ): 3 + 1 phÇn .
Bµi 3: Cha mua cho em mét quyÓn sè tay dµy 256 trang. §Ó tiÖn theo dâi em ®¸nh
trang 1 ®Õn 256. Hái em ®· ph¶i viÕt bao nhiªu ch÷ sè ®Ó ®¸nh hÕt cuèn sæ tay?
H−íng dÉn:
- trang 1 ®Õn trang 9, viÕt 9 sè.
- trang 10 ®Õn trang 99 cã 90 trang, vt 90 . 2 = 180 ch÷ sè.
- trang 100 ®Õn trang 256 cã (256 100) + 1 = 157 trang, n viÕt 157 . 3 = 471
sè.
y em cÇn viÕt 9 + 180 + 471 = 660 sè.
Bµi 4: C¸c sè nhiªn 1000 ®Õn 10000 bao nhiªu sè ®óng 3 ch÷ sè gièng
nhau.
H−íng dÉn:
- Sè 10000 sè duy nhÊt 5 ch÷ sè, sè nµy h¬n 3 ch÷ sè gièng nhau nªn kh«ng
tho m·n yªu cÇu cña bµi to¸n.
y sè cÇn t×m chØ thÓ d¹ng:
abbb
,
,
,
víi a
b lµ ch÷ sè.
- XÐt d¹ng
abbb
, ch÷ sè a cã 9 ch chän ( a
0)
9 c¸ch chän ®Ó b kh¸c a.
y 9 . 8 = 71 sè d¹ng
abbb
.
LËp luËn t−¬ng ta thÊy c d¹ng cßn l¹i ®Òu 81 sè. Suy ta tÊt c¸c sè 1000
®Õn 10000 ®óng 3 ch÷ sè gièng nhau gåm 81.4 = 3
Buæi 2, 3:
PHÐP CéNG Vµ PHÐP NH¢N - PHÐP TRõ Vµ PHÐP CHIA
A.MôC TI£U
- ¤n tËp l¹i c nh chÊt cña phÐp céng vµ phÐp nh©n, phÐp trõ vµ phÐp chia.
- RÌn luyÖn ng vËn dông c¸c tÝnh chÊt trªn vµo c bµi tËp tÝnh nhÈm, tÝnh
nhanh vµ gi¶i to¸n métch hîp .
- n dông viÖc m sè phÇn cña mét tËp hîp ®· ®−îc häc tr−íc vµo mét sè bµi
to¸n.
- H−íng dÉn HS ch sö dông m¸y nh tói.
- Giíi thiÖu HS vÒ ma ph−¬ng.
B. KiÕn thøc
I. ¤np thuyÕt.
+ Pp céng hai sè nhiªn bÊt lu«n cho ta mét sè tù nhiªn duy nhÊt i tæng cña
chóng.Tadïng dÊu “+” ®Ó c pp céng:
ViÕt: a + b = c
( sè h¹ng ) + (sè h¹ng) = (tæng )
+)PhÐp nh©n hai sètù nhiªn bÊt k×lu«n cho ta mét sètù nhiªn duy nhÊtgäi tÝch cña
chóng.
Tadïng dÊu “.Thay cho dÊu “x” ë tiÓuhäc ®Ó chØ pp nh©n.
ViÕt: a . b = c
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-13 06:34:23
Giáo án dạy thêm phụ đạo và bồi dưỡng toán 6 phần số học chương 1: A.MụC TIÊU- Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho tr-ớc, sử dụngđúng, chính xác các kí hiệu ẻ,ẽ,è,ẫ,ặ.- Sự khác nhau giữa tập hợp * N , N- Biết tìm số phần tử của một tập hợp đ-ợc viết d-ới dạng dãy số cóquy luật
— Xem thêm —