Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện môn toán

Số trang: 15
Mã số: 492025
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 15
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-13 06:49:07
15 Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện môn toán năm 2011-2012Cho phương trình: x22(m1)x2m0 (1) (với ẩn là x ).1) Giải phương trình (1) khi m=1.2) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.3) Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là 1 x ; 2 x . Tìm giá trị của m để 1 x ; 2 x làđộ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 12 . . . . . . . 1PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÁ THƯỚC ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút( không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm: 01 trang Câu 1: (4,0 điểm). Giải các phương trình sau: 1) 324 + x 12 - x 6 2)  x + 5 x + 6 x + 8 x + 9 40 Câu 2: (4,0 điểm). Cho phương trình: 22( 1) 2 0 xmxm (1) (với ẩn là x). 1) Giải phương trình (1) khi m=1. 2) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. 3) Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là 1x; 2x. Tìm giá trị của m để 1x; 2xlà độ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 12. Câu 3: (4,0 điểm). 1) Cho 22x 2011 x y 2011 y 2011. Tính giá trị của biểu thức 2011 2011Tx y. 2) Tính tổng S = 4 3 8 15 240 14399 ... 13 35 119121    . Câu 4: (6,0 điểm). Cho tam giác ABC có Â 900. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB và đường tròn (O’) đường kính AC. Đường thẳng AB cắt đường tròn (O’) tại điểm thứ hai là D, đường thẳng AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E. 1) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn. 2) Gọi F là giao điểm của hai đường tròn (O) và (O’) (F khác A). Chứng minh ba điểm B, F, C thẳng hàng và FA là phân giác của góc EFD. 3) Gọi H là giao điểm của AB và EF. Chứng minh BH.AD = AH.BD. Câu 5: (2,0 điểm). Cho x, y, z là ba số dương thoả mãn x + y + z =3. Chứng minh rằng: 1 333    xyz xxyzy yzxzzxy. ---------------------------Hết--------------------------- Họ và tên thí sinh:................................................Số báo danh:.......................................... Chữ kí của giám thị 1:.........................................Chữ kí của giám thị 2:............................ ĐỀ 1 www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info www.dayvahoc.infowww.dayvahoc.info 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÁ THƯỚC ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút( không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm: 01 trang ĐỀ BÀI Câu 1: (4,0 điểm). 1. Giải phương trình. xx x   136= 3 + 22xx  2. Cho hệ phương trình: x - 3y - 3 = 0 x2 + y2 - 2x - 2y - 9 = 0 Gọi (x1; y1) và (x2; y2) là hai nghiệm của hệ phương trình trên. Hãy tìm giá trị của biểu thức. M = (x1- x2)2 + (y1 - y2)2. Câu 2: (4,0 điểm). Số đo hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông là nghiệm của phương trình bậc hai: (m-2)x2 -2(m -1)x + m = 0 (m 0) Hãy xác định giá trị m để số đo của đường cao ứng với cạnh huyền của tam giác là: 5 2 Câu 3: (4,0 điểm). 1. Tìm các số nguyên dương n sao cho x = 2n + 2003 và y = 3n + 2005 đều là những số chính phương. 2. Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: 2x2+ 7xy + 6y2= 60 Câu 4: (6,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH vẽ đường tròn tâm O đường kính AH. Đường tròn này cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại D và E. a. Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật và 3 điểm D, ...
— Xem thêm —
Bình luận