Nhúng
Toàn màn hình
/ 20
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (20 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-13 05:46:22
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)I/- Lý thuyết :1/- Chuyển động đều và đứng yên :- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác được chọn làm mốc.- Nếu một vật không thay đổi vị trí của nó so với vật khác thì gọi là đứng yên so với vật ấy.- Chuyển động và đứng yên có tính tương đối. (Tuỳ thuộc vào vật chọn làm mốc)2/- Chuyển động thảng đều :- Chuyển động thảng đều là chuyển động của một vật đi được những quãng đường bằngnhau trong những khỏng thời gian bằng nhau bất kỳ.- Vật chuyển động đều trên đường thẳng gọi là chuyển động thẳng đều.3/- Vận tốc của chuyển động :- Là đại lượng cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động đó- Trong chuyển động thẳng đều vận tốc luôn có giá trị không đổi ( V = conts )- Vận tốc cũng có tính tương đối. Bởi vì : Cùng một vật có thể chuyển động nhanh đối vớivật này nhưng có thể chuyển động chậm đối với vật khác ( cần nói rõ vật làm mốc )V = tS Trong đó : V là vận tốc. Đơn vị : m/s hoặc km/hS là quãng đường. Đơn vị : m hoặc kmt là thời gian. Đơn vị : s ( giây ), h ( giờ ) Chuyeân ñeà b Chuyeân ñeà b Chuyeân ñeà b Chuyeân ñeà b i ii i d d d d ng h ng h ng h ng h c sinh gi c sinh gi c sinh gi c sinh gi i ii i - -- - Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy n nn n Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam 1 1 CHUYEÂN ÑEÀ BO ÀI DÖÔÕNG HOÏC SINH GIOÛI PHAÀN I : CÔ HOÏC CHUÛ ÑEÀ 1 CHUYEÅN ÑOÄNG THAÚNG ÑEÀU-VAÄN TOÁC I/- Lyù thuye át : 1/- Chuyeån ño äng ñe àu v aø ñöùng yeân : - Chuyeån ño äng cô ho ïc la ø söï thay ño åi v ò trí cuûa m oät va ät so vôùi vaät kha ùc ñöô ïc choïn laøm moác . - Neáu moät vaät kho âng thay ño åi v ò trí cuûa no ù so vôùi vaät kha ùc th ì goïi laø ñö ùng ye ân so vôùi va ät aáy. - Chuyeån ño äng vaø ñö ùng yeân coù tính tö ông ñoái. ( Tuy ø thuo äc vaøo vaät choïn la øm m oác) 2/- Chuyeån ño äng thaûng ñeàu : - Chuyeån ño äng thaûng ñe àu la ø chuye ån ño äng cu ûa mo ät vaät ñ i ñöô ïc nhö õng quaõng ñöô øng baèng nhau trong nhöõng kho ûng thô øi gian baèng nhau ba át ky ø. - Vaät chuye ån ñoäng ñe àu tr eân ñöô øng tha úng goïi la ø ch uyeån ñ oäng tha úng ñeàu. 3/- Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng : - Laø ñaïi löô ïng cho bie át möùc ñoä nhanh hay cha äm cu ûa chuy eån ño äng ñoù - Trong chuye ån ñoäng thaúng ñe àu vaän toác luo ân coù g iaù tr ò khoâng ñoåi ( V = con ts ) - Vaän toác cuõng coù t ính töông ñoái. B ôûi v ì : Cu øn g mo ät vaät co ù the å chuye ån ñoäng nhanh ñ oái vô ùi vaät naøy nhöng coù theå ch uyeån ñ oäng cha äm ño ái v ô ùi vaät khaùc ( caàn no ùi ro õ vaät laøm moác ) V = t S Trong ño ù : V laø vaän t oác. Ñôn v ò : m /s hoaëc km /h S laø quaõng ñöô øng. Ñôn vò : m hoaëc k m t laø thô øi g ian. Ñôn vò : s ( giaây ), h ( giôø ) II/- Phöông phaùp giaûi : 1/- Baøi toa ùn so saùnh chuyeån ñoäng nhanh hay chaäm : a/- Vaät A chuyeån ño äng, vaät B cuõng chuye ån ñoän g, Vaät C laøm mo ác ( thö ôøng la ø maët ñöô øng ) - Caên cöù va øo vaän t oác : Neáu vaät naøo c où vaän t oác lô ùn hôn thì chuye ån ñoäng nhanh hôn. Vaät naøo coù vaän toác nhoû hôn thì chu yeån ño äng cha äm hôn. Ví duï : V 1 = 3km/h vaø V2 = 5km/h V1 < V2 - Neáu ñeà ho ûi vaän toác lô ùn gaáp ma áy laàn thì ta laäp t æ soá giö õa 2 vaän t oác. b/- Vaät A chuyeån ñoäng, va ät B cu õng chuye ån ño än g. Tì m vaän t oác cuûa vaät A so vôùi vaät B ( vaän t oác töông ñoái ) - ( baøi toaùn kho âng gaëp nhau kho âng gaëp nhau ). + Khi 2 vaät chuye ån ñoäng cu øng chie àu : ...
— Xem thêm —
Bình luận