Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)

Số trang: 20
Mã số: 492010
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Chuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bi
ii
i d
d d
dưng h
ng hng h
ng hc sinh gi
c sinh gic sinh gi
c sinh gii
ii
i
-
--
- Gv Nguy
Gv Nguy Gv Nguy
Gv Nguyn
nn
n Giang Nam
Giang Nam Giang Nam
Giang Nam
1
1
CHUYN ÑEÀ BOÀI DÖÔÕNG HOÏC SINH GIOÛI
PHAÀN I : HOÏC
CHUÛ ÑEÀ 1
CHUYN ÑOÄNG THAÚNG ÑEÀU-VAÄN TOÁC
I/- Lyù thuyeát :
1/- Chuyeån ñoäng ñeàu v ñöùng yeân :
- Chuyeån ñoäng cô hoïc laø söï thay ñoåi vò tca mt vaät so vôùi vaät khaùc ñöôïc choïn lm moác.
- Nu moät vaät khoâng thay ñoåi vò t ca noù so vôùi vaät khaùc thì goïi l ñöùng yeân so vôùi vaät aáy.
- Chuyeån ñoäng vaø ñöùng yn c tính töông ñoái. (Tuyø thuoäc vaøo vaät choïn laøm moác)
2/- Chuyeån ñoäng thng ñu :
- Chuyeån ñoäng thaûng ñeàu laø chuyeån ñoäng cuûa moät vaät ñi ñöôïc nhöõng quaõng ñöôøng baèng
nhau trong nhöõng khoûng tøi gian baèng nhau baát kyø.
- Vt chuyeån ñoäng ñeàu trn ñöôøng thaúng goïi laø chuyeån ñng thaúng ñeàu.
3/- Vn toác cuûa chuyeån ñoäng :
- Laø ñaïi löôïng cho bieát möùc ñoä nhanh hay chaäm cuûa chuyn ñoäng ñoù
- Trong chuyeån ñng thaúng ñeàu vaän toác luoân coù giaù trò khoâng ñoåi (
V
= conts )
- Vn toác cng c tính töông ñi. Bôûi vì : Cuøng moät vaät coù theå chuyeån ñoäng nhanh ñiùi
vaät naøy nhöng c theå chuyeån ñoäng chaäm ñoáiùi vaät khaùc ( caàn noùi roõ vaät laøm mc )
V =
t
S
Trong ñoù : V l vaän toác. Ñôn vò : m/s hoaëc km/h
S laø quaõng ñöôøng. Ñôn vò : m hoaëc km
t l thôøi gian. Ñôn vò : s ( giaây ), h ( giôø )
II/- Phöông php giaûi :
1/- Baøi toaùn so saùnh chuyeån ñoäng nhanh hay chm:
a/- Vaät A chuyeån ñoäng, vaät B cuõng chuyeån ñoäng, Vaät C lm moác ( tôøng laø maët ñöôøng )
- Caên cöù vaøo vaän toác : Nu vaät naøo c vaän toác lôùn hôn thì chuyeån ñoäng nhanh hôn. Vt naøo
c vaän toác nhoû hôn t chuyn ñoäng chaäm hôn.
Ví duï : V
1
= 3km/h vaø V
2
= 5km/h Ψ V
1
< V
2
- Nu ñeà hoûi vaän tc lôùn gaáp maáy laàn t ta lp tæ s giöõa 2 vaän toác.
b/- Vaät A chuyeån ñng, vaät B cuõng chuyeån ñoäng. Tìm vaän toác cuûa vaät A so vôùi vaät B ( vaän toác
töông ñoái ) - ( baøi toaùn khoâng gaëp nhau khoâng gaëp nhau ).
+ Khi 2 vt chuyeån ñoäng cuøng chieàu :
v
= v
a
- v
b
(v
a
> v
b
)
Vt A laïi gaàn vaät B
v
= v
b
- v
a
(v
a
< v
b
)
Vt B ñi xa hôn vaät A
+ Khi hai vt ngöôïc chieàu : Nu 2 vaät ñi ngöôïc chieàu thì ta coäng vaän toác ca chuùng li vôùi
nhau (
v
= v
a
+ v
b
)
2/- Tính vaän toác, thôøi gian, quaõng ñöôøng :
V =
t
S
S = V. t
t =
v
S
Nu coù 2 vaät chuyeån ñoäng thì :
V
1
= S
1
/ t
1
S
1
= V
1
. t
1
t
1
= S
1
/ V
1
V
2
= S
2
/ t
2
S
2
= V
2
. t
2
t
2
= S
2
/ V
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bi
ii
i d
d d
dưng h
ng hng h
ng hc sinh gi
c sinh gic sinh gi
c sinh gii
ii
i
-
--
- Gv Nguy
Gv Nguy Gv Nguy
Gv Nguyn
nn
n Giang Nam
Giang Nam Giang Nam
Giang Nam
2
2
3/- Baøi toaùn hai vaät chuyeån ñng gaëp nhau :
a/- Neáu 2 vaät chuyn ñoäng ngöôïc chieàu : Khi gaëp nhau, tng quaõng ñöôøng caùc ñaõ ñi baèng
khoaûng caùch ban ñaàu cuûa 2 vaät .
A S B
S
1
Xe A G Xe B
/////////////////////////////////////////////////////////
S
2
Ta c : S
1
laø quaõng ñöôøng vaät A ñaõ tôùi G
S
2
laø quaõng ñöôøng vaät A ñaõ tôùi G
AB laø tng quang ñöôøng 2 vaät ñaõ ñi. Gi chung laø S = S
1
+ S
2
Chuù yù : Neáu 2 vaät xuaát phaùt cuøng luùc thì thôøi gian chuyeån ñoäng cuûa 2 vaät cho ñeán khi gaëp nhau
thì baèng nhau :
t = t
1
= t
2
Toång quaùt li ta coù :
V
1
= S
1
/ t
1
S
1
= V
1
. t
1
t
1
= S
1
/ V
1
V
2
= S
2
/ t
2
S
2
= V
2
. t
2
t
2
= S
2
/ V
2
S = S
1
+ S
2
Û ñaây S laø toång quaõng ñöôøng caùc vaät ñaõ ñi cuõng laø khoaûng caùch ban ñaàu ca 2 vaät)
b/- Nu 2 vaät chuyeån ñoäng cng chieàu :
Khi gaëp nhau , hiu quaõng ñöôøng caùc vaät ñaõ ñi baèng khoaûng caùch ban ñaàu giöõa 2 vaät :
S
1
Xe A Xe B
G
S S
2
Ta c : S
1
laø quaõng ñöôøng vaät A ñi tôùi ch gaëp G
S
2
laø quaõng ñöôøng vaät B ñi tôùi choå gaëp G
S laø hiu quaõng ñöôøng cuûa caùc vaät ñaõ ñi vaø cng l khoûng caùch ban ñaàu cuûa 2 vaät.
Tng quaùt ta ñöôïc :
V
1
= S
1
/ t
1
S
1
= V
1
. t
1
t
1
= S
1
/ V
1
V
2
= S
2
/ t
2
S
2
= V
2
. t
2
t
2
= S
2
/ V
2
S = S
1
- S
2
Nu ( v
1
> v
2
)
S = S
2
- S
1
Nu ( v
2
> v
1
)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bi
ii
i d
d d
dưng h
ng hng h
ng hc sinh gi
c sinh gic sinh gi
c sinh gii
ii
i
-
--
- Gv Nguy
Gv Nguy Gv Nguy
Gv Nguyn
nn
n Giang Nam
Giang Nam Giang Nam
Giang Nam
3
3
Chuù yù : Neáu 2 vaät xuaát phaùt cuøng luùc thì thôøi gian chuyeån ñoäng cuûa 2 vaät cho ñeán khi gaëp nhau
thì baèng nhau :
t = t
1
= t
2
Nu khoâng chuyn ñoäng cuøng luùc thì ta tìm t
1
, t
2
döïa vaøo tøi ñieåm xuaát phaùt vaø lc gaëp
nhau.
BAØI TP AÙP DUÏNG
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-13 05:46:22
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)I/- Lý thuyết :1/- Chuyển động đều và đứng yên :- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác được chọn làm mốc.- Nếu một vật không thay đổi vị trí của nó so với vật khác thì gọi là đứng yên so với vật ấy.- Chuyển động và đứng yên có tính tương đối. (Tuỳ thuộc vào vật chọn làm mốc)2/- Chuyển động thảng đều :- Chuyển động thảng đều là chuyển động của một vật đi được những quãng đường bằngnhau trong những khỏng thời gian bằng nhau bất kỳ.- Vật chuyển động đều trên đường thẳng gọi là chuyển động thẳng đều.3/- Vận tốc của chuyển động :- Là đại lượng cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động đó- Trong chuyển động thẳng đều vận tốc luôn có giá trị không đổi ( V = conts )- Vận tốc cũng có tính tương đối. Bởi vì : Cùng một vật có thể chuyển động nhanh đối vớivật này nhưng có thể chuyển động chậm đối với vật khác ( cần nói rõ vật làm mốc )V = tS Trong đó : V là vận tốc. Đơn vị : m/s hoặc km/hS là quãng đường. Đơn vị : m hoặc kmt là thời gian. Đơn vị : s ( giây ), h ( giờ )
— Xem thêm —