quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước

Số trang: 13
Mã số: 491790
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 13
Sao chép
Céng hoµ x· héi c
nghÜa ViÖt Nam
Bé giao th«ng vËn i
Quy tr×nh kü thuËt thi
c«ng vµ nghiÖm thu mÆt
®êng ®¸ m níc
22 TCN 06 - 77
cã hiÖu lùc tõ
ngµy 25
-
3
-
1977
( Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 866/Q§ - KT4 ngµy 25 - 3 - 1977)
Ch¬ng I
Nguyªn t¾c chung
1-1.quy tr×nh nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng vµ nghiÖm thu khi dïng ®¸ d¨m níc ®Ó lµm
míi trung ®¹i tu c¸c líp cÊu t¹o ¸o ®êng «t« còng nh lµm bÕn b·i trong ngµnh Giao th«ng
vËn t¶i .
1-2.C¸c líp cÊu t¹o ¸o ®êng dïng ®¸ d¨m níc ph¶i ®¶m b¶o ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu
cña thiÕt cêng ®é c¸c yÕu tè h×nh häc (chiÒu dµy, chiÒu réng, mui luyÖn, ®é b»ng
ph¼ng).
1-3.C¸c bíc thi c«ng ¸o ®êng b»ng ®¸ m níc ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn ®îc nguyªn
vÒ cêng ®é cña lo¹i kÐo ®êng nµy lµ lîi dông lùc ma s¸t ®¸ chÌn ®¸ gi÷a c¸c hßn ®¸ ®· ®îc
lÌn chÆt víi nhau, kÕt hîp víi lùc kÕt dÝnh cña t ®¸ .
1-4.Quy tr×nh quy ®Þnh nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt chung ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng a ¸o
®êng ®¸ d¨m níc. Dï thi c«ng theo ph¬ng thøc thñ c«ng, thñ c«ng kÕt p víi c¬ giíi hay
giíi ho¸ ®ång bé, còng ph¶i thùc hiÖn ®óng nh÷ng tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh .
Ch¬ng II
Nh÷ng yªu cÇu kü thuËt ®èi víi vËt liÖu
2-1.Yªu cÇu vÒ chÊt lîng ®¸
thÓ dïng lµm ¸o ®êng ®¸ d¨m níc c lo¹i ®¸ ho¶ thµnh, ®¸ biÕn chÊt vµ ®¸ trÇm
tÝch, tõ cÊp 1 ®Õn cÊp 3, nh quy ®Þnh ë b¶ng 1.
Tiªu chuÈn chÊt lîng ®¸
B¶ng 1.
Lo¹i ®¸ CÊp ®¸ Yªu cÇu vÒ chÊt lîng
Cêng ®é kh¸ng
Ðp (daN/cm
2
)
§é o mßn Deval
(%)
§¸ ho¶ thµnh
(granit, syenit,
gabboro, basalte,
porphyre.vv..)
1
2
3
4
1.200
1.000
800
600
Kh«ng qu¸ 5%
Kh«ng qu¸ 6%
Kh«ng qu¸ 8%
Kh«ng qu¸ 10%
§¸ biÕn chÊt
(gneiss, quartzite.v.v..)
1
2
3
4
1.200
1.000
800
600
Kh«ng qu¸ 5%
Kh«ng qu¸ 6%
Kh«ng qu¸ 8%
Kh«ng qu¸ 10%
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
§¸ trÇm tÝch
(®¸ v«i, dolamite).
1
2
3
4
1.000
800
600
400
Kh«ng qu¸ 5%
Kh«ng qu¸ 6%
Kh«ng qu¸ 8%
Kh«ng qu¸ 10%
C¸c lo¹i ®¸ trÇm tÝch kh¸c
(sa nham, conglo merat,
schistes.vv.)
1
2
3
4
1.000
800
600
400
Kh«ng qu¸ 5%
Kh«ng qu¸ 6%
Kh«ng qu¸ 8%
Kh«ng qu¸ 10%
2-2.Yªu cÇu vÒ kÝch cì ®¸
Khi chän kÝch cì ®¸ ph¶i dùa vµo nh÷ng n cø sau nµy :
C¨n vµo chu dµy thiÕt cña líp ®Þnh r¶i : KÝch lín nhÊt cña ®¸ kh«ng ®îc qu¸
0,8h ( = chiÒu d thiÕt kÕ ).
C¨n cø vµo vÞ trÝ trong ¸o ®êng cña líp ®Þnh r¶i.
NÕu ¸o ®êng chØ cã mét líp : chØ ®îc phÐp dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn .
NÕu ¸o ®êng gåm 2 líp trë lªn : líp trªn mÆt trùc tiÕp chÞu søc ph¸ ho¹i cña b¸nh xe, chØ
®îc phÐp dïng ®¸ d¨m tu chuÈn .
C¸c líp díi cã thÓ dïng ®¸ d¨m kÝch cì më réng .
2-2-1.Quy ®Þnh vÒ kÝch cì c¸c lo¹i ®¸ d¨m nh trong b¶ng 2.
KÝch cì c¸c lo¹i ®¸ d¨m
B¶ng 2.
Tªn gäi Cì h¹t theo bé sµng tiªu chuÈn lç trßn
(mm)
Ghi chó
N»m l¹i trªn sµng
Lät qua sµng
1 2 3 4
§¸ d¨m tiªu chuÈn
§¸ m kÝch cì më réng
§¸ 20 - 40
§¸ 10 - 20
§¸ 5 - 10
C¸t
40
50
60
25
20
10
5
15
60
70
80
120
40
20
10
5
ChØ dïng cho c¸c
líp díi
Dïng lµm vËt liÖu
chÌn cho mÆt ®êng
®¸ d¨m níc
®¸ quy ®Þnh ë sµng ®êng kÝnh nhá (d) qua lç sµng ®êng kÝnh to h¬n
(D). ThÝ cì ®¸ 40 - 60 nghÜa nh÷ng hßn ®¸ nµo lät qua sµng 620 ë trªn sµng
40mm lµ ®¹t yªu cÇu .
2-2-2. Quy ®Þnh vÒ d¹ng h¹t
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
§¸ dïng lµm c¸c líp ¸o ®êng ®¸ d¨m níc ph¶i ®ång ®Òu, s¾c c¹nh, ®Ó b¶o ®¶m lùc ma
t lín .
ng cña c¸c hßn ®¸ ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu sau nµy :
Lîng h¹t cã kÝch cì n h¬n D còng nh lîng h¹t cã kÝch cì nhá h¬n d kh«ng ®îc qu¸
10% (tÝnh theo khèi lîng ).
Lîng h¹t to qu¸ cì D + 30mm kh«ng ®îc qu¸ 3%(tÝnh theo khèi lîng )
Lîng h¹t nhá qu¸ cì 0,63d kh«ng ®îc qu¸ 3%(tÝnh theo khèi lîng )
Lîng h¹t dÑt kh«ng ®îc qu¸ 10% (tÝnh theo khèi lîng). h¹t dÑt t chu dµi +
chiÒu r«ng vît qu¸ 6 lÇn chiÒu dµy .
2 -3. Yªu cÇu vÒ ®é s¹ch cña ®¸
C¸c lo¹i ®¸ dïng lµm c¸c p ¸o ®¸ d¨m níc ph¶i ®¶m b¶o s¹ch, kh«ng ®îc lÉn
c, y. Lîng bôi sÐt (x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p a) kh«ng qu¸ 2% (tÝnh theo ki
lîng. Lîng h¹t sÐt díi d¹ng vãn hßn kh«ng ®îc qu¸ 0,25% (tÝnh theo khèi lîng.)
2 - 4.Quy ®Þnh vÒ vËt liÖu chÌn
VËt liÖu chÌn vËt liÖu dïng ®Ó bÞt kÝn c¸c n l¹i gi÷a c¸c h¹t ®¸ m khi ®· lÌn
lu ®Õn dai ®n 2, nh sÏ quy ®Þnh ë ®iÒu 3.4.5. VËt liÖu chÌn chØ sïng cho líp trªn mÆt .
Khi ¸o ®êng gåm nhu líp th× c¸c líp díi kh«ng ph¶i dïng vËt liÖu chÌn .
Khèi lîng vËt liÖu chÌn ph¶i trï ngoµi khèi lîng ®¸ d¨m r¶i líp trªn mÆt. Khèi
lîng nµy chiÕm kho¶ng 15 - 20% khèi lîng ®¸ r¨m r¶i líp trªn mÆt .
VËt liÖu chÌn gåm cã c¸c lo¹i sau; 20 - 40; 10 - 20; 5 - 10 vµ c¸t, theo tû lÖ nh sau:
§¸ 20 - 40 15%
§¸ 10 - 20 15%
§¸ 5 - 10 20%
C¸t 0,15 - 5 50%
Khi dïng c¸c lo¹i ®¸ hthµnh biÕn chÊt ®Ó thi c«ng c¸c p ¸o ®êng ®¸ d¨m níc,
nªn dïng ®¸ i lµm vËt liÖu chÌn ®Ó t¹o bét ®¸ c kÕt dÝnh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh mÆt
®êng. Trong trêng p kh«ng ®¸ i, thÓ thay 15% - 30% lîng c¸t chÌn 0,15 - 5 b»ng
®Êt dÝnh.
2 - 5.Yªu cÇu ®èi víi níc
Níc trong c¸c dai ®o¹n lu ph¶i lµ níc s¹ch, kh«ng lÉn bïn, r¸c, bÌo, c©y cá.
Ch¬ng III
Thi c«ng ¸o ®êng ®¸ d¨m níc
3 - 1.ChuÈn bÞ lßng ®êng
3 -1-1. NÒn ®êng ®Êt l¾p hay ®µo ®· ®îc ®Çm lÌn ®ñ tiªu chuÈn ®é chÆt yªu cÇu råi míi
®îc lµm lßng ®êng .
Lßng ®êng ph¶i ®µo ®óng b×nh ®å, cao ®é ®é c ngang theo thiÕt kÕ. CÇn chó ý khi
®µo ®Õn gÇn cao ®é thiÕt kÕ (tuú theo ®Êt mÒm hay cøng, do kinh nghiÖm )cho lu lo¹i nhÑ lu qua
2 - 3 n/ ®iÓm, sau ®ã tiÕp tôc söa l¹i cho ®óng cao ®é thiÕt kÕ vµ ®óng mòi luyÖn lßng ®êng.
Yªu cÇu ®èi víi lßng ®êng sau khi lµm song phi b»ng ph¼ng, kh«ng cã nh÷ng c låi
lâm g©y ®äng níc sau nµy.
Ph¶i ®¶m b¶o ®óng chiÒu réng cña lßng ®êng vµ hai thµnh v÷ng tr¾c .Nh÷ng biÖn ph¸p
®Ó ®¶m b¶o thµnh lßng ®êng v÷ng tr¾c, tuú tõng chç do thiÕt kÕ quy ®Þnh.
3-1-2.Trêng hîp ph¶i cñng cè thµnh lßng ®êng b»ng ®¸ vØa th× ph¶i theo nh÷ng quy
®Þnh sau nµy :
1)§¸ vØa chØ lµm cho líp trªn mÆt vµ chiÒu r«ng cña ®¸ vØa kh«ng tÝnh vµo chiÒu réng cña
mÆt ®êng.
2)§¸ vØa cã thÓ lµm b»ng ®¸ hoÆc b»ng bª-t«ng. Trêng hîp dïng ®¸ th× khèi lîng ®¸ vØa
cã dù t riªng, kh«ng tÝnh vµo ®¸ r¶i mÆt ®êng .
3)ChiÒu cao cña ®¸ vØa quy ®Þnh lµ :
H = h + (10 ®Õn 15)cm.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-11 06:50:11
quy trình này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu khi dùng để dăm nước để làm mới và trung đại tu các lớp cấu tạo áo đường cũng như làm bến bãi trong ngành giao thông vận tải
— Xem thêm —