Giáo án GDCD 11

Số trang: 74
Mã số: 491712
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 74
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 23:38:20
Giáo án giáo dục công dân lớp 111) Về kiến thức:Học sinh cần đạt:- Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.- Khái niệm, các bộ phận hợp thμnh vμ vai t rò của từng yếu tố cơ bản của quátrình sản xuất: Sức lao động, t− liệu lao động, đối t−ợng lao động.2) Về kỹ năng:- Phân tích các khái niệm vμ mối quan hệ liên kết giữa những nội dung chủ yếucủa bμi .- Vận dụng kiến thức đã học vμo thực tiễn, giải thích một số vấn đề thực tiễn cóliên quan đến bμi học.3) Về thái độ:- Thấy đ−ợc tầm quan t rọng của hoạt động sản xuất của cải vật chất .- Biết quý trọng ng−ời lao động, xác định lao động lμ quyền lợi vμ nghĩa vụ củacông dân. Së Gi¸ o dôc vµ §µo t¹ o Thanh hoa 1 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : PhÇn I: c« ng d© n víi kinh t Õ TiÕt 1. B µi 1: C «ng d ©n víi sù ph ¸t triÓn k in h tÕ I- Mô c tiªu bµ i g i¶ng : 1) VÒ kiÕ n thøc: Häc sinh cÇn ®¹t: - V ai trß quyÕt ®Þnh cña s ¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt ®èi víi ®êi sèng x· héi. - Kh¸i niÖm, c¸ c bé phËn hî p thµnh v µ vai t rß cña t õng y Õu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Søc lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng. 2) VÒ kü n¨ ng: - Ph©n tÝch c ¸c kh¸i niÖm vµ mèi quan hÖ liªn kÕt g i÷a nh÷ng néi dung chñ yÕu cña bµi . - V Ën dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn, gi¶i thÝ ch mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn cã liªn quan ®Õn bµi häc. 3) VÒ th¸i ®é: - Th Êy ®îc tÇm quan t räng cña ho¹t ®éng s ¶n xuÊt c ña c¶i vËt chÊt . - BiÕt quý träng ngêi lao ®éng, x¸ c ®Þnh lao ®éng lµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng d©n. II- ph ¬ ng t iÖn d¹y h äc : Sö dông c¸c dông cô t rùc quan nh: S¬ ®å, biÓu b¶ng , b¶ng phô, bót d¹ .. . III - t iÕn tr×nh bµi gi¶ ng: 1) Tæ c høc líp: 2) KiÓm tra bµi cò : 3) Bµi míi: Ho¹ t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n GV ®Æt vÊn ® Ò: B¸c Hå ®· d¹y: " K h«ng cã viÖc g× khã ChØ sî lßng kh«ng bÒn §µo nói vµ lÊp biÓn QuyÕt chÝ ¾t lµm nªn" Trong c«ng cuéc ®æi míi h«m nay, häc sinh thanh niªn lµ søc t rÎ cña d©n téc, cã vai trß quan träng gã p phÇn thóc Së Gi¸ o dôc vµ §µo t¹ o Thanh hoa 2 ®Èy sù ph¸t triÓn nhanh sù ph ¸t triÓn kinh tÕ theo lêi cña B¸c. VËy tríc hÕt chóng ta ph¶i hiÓu ®îc vai trß vµ ý nghÜa cña viÖc ph ...
— Xem thêm —
Bình luận