Giáo án sinh học 10 nâng cao

Số trang: 127
Mã số: 491660
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 127
Sao chép
Giáo án sinh hc 10 (nâng cao) - Phm Thành Nn trang 1
Phn mt
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giáo án sinh hc 10 (nâng cao) - Phm Thành Nn trang 2
Ngày son:19/7/2008
Ngày dy: ……/ /2008 Lp dy: …………….
Phn mt:
GII THIU CHUNG V TH GII SNG
Tiết 1 (bài 1)
C CP T CHC CA TH GII SNG
I/ MC TU
1/ Kiến thc
a/ Cơ bn
Hc xong bài này, hc sinh phi:
-Phân bit được các cp t chc ca vt cht sng t thp đến cao, trong đó các cp
cơ bn là: tế bào, cơ th, qun th, loài, qun xã, h sinh thái, sinh quyn.
-Thy được các cp t chc sau bao gi cũng có t chc cao hơn cp trước đó. Mi
cp t chc ca h thng sng đu s thng nht gia cu to và chc năng.
-Chng minh được mi cp ca h thng sng đu là h m, kh năng t điu
chnh, thích nghi vi điu kin ngoi cnh và tiến hóa.
b/ Trng tâm
-Phân bit các cp t chc sng, trong đó tế bào là cp cơ bn, sinh quyn là cp t
chc cao nht.
-S tươngc gia các cp t chc sng.
-nh thng nht gia cu to và chc năng ca mi cp t chc sng.
-H sng là h thng nht, t điu chnh.
2/ K năng
-Rèn luyn cho hc sinh k năng hot đng nhóm và tính khoa hc, logic khi tìm
hiu v các cp t chc sng.
-H thng hóa và khái quát hóa kiến thc.
3/ Ti đ
Giáo dc cho hc sinh v tính logic trong đi sng thc tin t đó nhng ng
dng vào thc tin nht là trong phương pháp hc tp.
II/ CHUN B
1/ Giáo vn
-Hình 1 SGK.
-Các bìa cng: tế bào, cơ th, h cơ quan, cơ quan, qun th, qun xã, h sinh thái và
c mũin.
2/ Hc sinh
-Chun b c kiến thc v các cp t chc cơ bn ca thế gii sng.
III/ HOT ĐNG DY HC
1/ n đnh lp, kim tra s s
2/ Kim tra
Giáo viên gii thiu phương pháp hc tp b môn và nhng yêu cu trong quá trình
dy và hc.
3/i hc
-Giáo viên yêu cu hc sinh gnc ô ch, mũi tên đ biu th mi quan h gia các
cp đ ca h thng sng, sau đó yêu cu hc sinh t đánh giá trong quá trình hc bài.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giáo án sinh hc 10 (nâng cao) - Phm Thành Nhân trang 3
Sau đó, giáo viên dn vào bài mi, gii thiu chương trình sinh hc lp 10, ni dung
phn mt: Thế gii sng là mt h thng vô cùng đa dng và khác vi h không sng
nhiu đc đim, ch yếu là tính t chc cao, trao đi cht, cm ng, sinh trưởng, phát
trin và sinh sn. H sng là h m, t điu chnh và cân bng đng, có kh năng thích
ng vi môi trường.
Hot đng 1:
CP T BÀO
Mc tiêu: -Hc sinh phi ch ra và gii thích được là cp t chc cơ bn nht trong
t chc ca thế gii sng.
-Hc sinh nêu được vai t ca cp tế bào.
Hot đng ca thy – t Ni dung
GV nêu vn đ:
-Ti sao xem tế bào là cp t chc cơ
bn ca h thng sng?
GV gi ý:
-Đơn v nh nht cu to nên cơ th sinh
vt là gí?
-Hot đng sng ca cơ th din ra
đâu?
-Tế bào đưc cu to t nhng thành
phn nào?
Giáo viên nhn xét, b sung.
Hc sinh nghiên cu thông tin sách giáo
khoa trang 6 đ tr li.
GV cho ví d minh ha:
+ đng vt nguyên sinh, cơ th ch
gm 1 tế bào thc hin mi chc năng.
+ đng, thc vt đa bào, quá tnh hô
hp, quang hp, pn chia đu din ra
TB.
-Tế bào đưc cu to t nhng thành
phn nào?
HS: Tế bào được cu to t các phân t
(vô cơ, hu cơ), đi phân t, bào quan.
I/ Cp tế bào
-Tế bào được cu to t các phân t (vô
cơ, hu cơ), đi phân t, bào quan.
-Tế bào là đơn v t chc cơ bn ca s
sng.
-Các hot đng sng ca cơ th din ra
ti tế bào.
Hot đng 2:
CP CƠ TH
Mc tiêu:-Hc sinh ch ra được cp cơ th gm mô, cơ quan, h cơ quan và nêu được s
tương quan gia các đơn v cu to ca cp cơ th.
-Nếu tế bào cơ tim, mô cơ tim, qu tim,
h tun hoàn b tách ra khi cơ th chúng
hot đng sng được không? Ti sao?
Hc sinh quan t hình 1 SGK trang 7
kết hp vi ni dung SGK, tho lun trong
II/ Cp cơ th
-Cơ th là cp t chc có cu to t mt
hay nhiu tế bào, liên h cht ch vi nhau.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 21:40:20
Giáo án sinh học 10 nâng cao I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống. - Giải thích được tại sao tế bào là đơn vị tổ chức thấp nhất của thế giới sống. - Phân tích được mối quan hệ qua lại giữa các cấp bậc tổ chức của thế giưói sống, nêu ví dụ II. THIẾT BỊ - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hinh 1 SGK, phiếu học tập - Phân tích, hoạt động nhóm III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC: 1. Mở bài: - Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? Tất cả SV có đặc điểm cấu tạo chung đó là gì? => GV khái quát 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
— Xem thêm —