Giáo án sinh học 10 nâng cao

Số trang: 127
Mã số: 491660
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 127
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 21:40:20
Giáo án sinh học 10 nâng cao I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống. - Giải thích được tại sao tế bào là đơn vị tổ chức thấp nhất của thế giới sống. - Phân tích được mối quan hệ qua lại giữa các cấp bậc tổ chức của thế giưói sống, nêu ví dụ II. THIẾT BỊ - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hinh 1 SGK, phiếu học tập - Phân tích, hoạt động nhóm III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC: 1. Mở bài: - Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? Tất cả SV có đặc điểm cấu tạo chung đó là gì? => GV khái quát 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giáo án sinh hc 10 ( nâng cao) - Phm Thành Nhân trang 1 Ph n m t Giáo án sinh hc 10 ( nâng cao) - Phm Thành Nhân trang 2 Ngày s on:19/7/2008 Ngày d y: ……/ … /2008 Lp dy: ………………. Ph n mt: GI I THI U CHUNG V TH GI I S NG Ti t 1 (bài 1) CÁC C P T CH C C A TH GI I S NG I/ M C TIÊU 1/ Ki n thc a/ C bn H c xong bài này, hc s inh phi: -Phân bi t c các c p t ch c c a vt ch t sng t th p n cao, trong ó các c p c ơ bn là: t bào, cơ th, qun th, loài, qun xã, h s inh thái, s inh quyn. -Th y c các c p t ch c sau bao gi cng có t ch c cao hơn c p trc ó. Mi c p t ch c c a h thng sng u có s thng nh t gia c u to và ch c nng. -Ch ng minh c mi c p c a h thng sng u là h m, có kh nng t iu ch nh, thích nghi vi iu kin ngoi cnh và tin hóa. b/ Tr ng t âm -Phân bi t các c p t ch c sng, trong ó t bào là c p cơ bn, s inh quyn là c p t ch c cao nh t. -S tơng tác gia các c p t ch c sng. -Tính th ng nh t gia c u to và ch c nng c a mi c p t ch c sng. -H sng là h thng nh t, t iu chnh. 2/ K nng -Rèn luy n cho hc s inh k nng hot ng nhóm và tính khoa hc, logic khi tìm hi u v các c p t ch c sng. -H thng hóa và khái quát hóa kin th c. 3/ Thái Giáo d c cho hc s inh v tính logic trong i sng thc ti n t ó có nhng ng d ng vào thc ti n nh t là trong phơng pháp hc tp. II/ CHU N B 1/ Giáo viên -Hình 1 S GK. -Các bìa c ng: t bào, cơ th, h cơ quan, cơ quan, qun th, qun xã, h s inh thái và các m i tên. 2/ H c s inh -Chu !n b" các kin th c v các c p t ch c cơ bn c a th gii sng. III/ HO T NG DY VÀ HC 1/ n nh lp, k im tra s s 2/ Ki m tr a Giáo viên gi i thiu phơng pháp hc tp b môn và nhng yêu cu trong quá trình d y và hc. 3/ Bài h c - Giáo viên yêu c u hc s inh g#n các ô ch, mi tên biu th" mi quan h gia các c p c a h thng sng, s au ó yêu cu hc s inh t ánh giá trong quá trình hc bài. Giáo án sinh hc 10 ( nâng cao) - Phm Thành Nhân trang 3 Sau ó, giáo viên d$n vào bài mi, g ii thiu chơng trình s inh hc lp 10, ni dung ph n mt: Th gii sng là mt h thng vô cùng a dng và khác vi h không sng nhi u %c im, ch yu là tính t ch c cao, trao i ch t, cm ng, s inh trng, phát tri n và s inh sn. H sng là h m, t iu chnh và cân ...
— Xem thêm —
Bình luận