Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 11

Số trang: 60
Mã số: 491640
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 60
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 21:38:07
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 11 chủ đề tháng 9 thanh niên hcj tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH,HĐH Giaùo aùn Hoaït ñoä ng ng oaøi giôø leâ n l ôùp khoái 11 Trang 1 Giaùo vieân: CH  TH ÁN G 9: TH ANH N IÊ N H C T P, RÈN LUY N VÌ S NGHI P CÔN G N GHI P HOÁ, HI N I HOÁ T N Ư C H o t ng 1: TH O LU N C HUYÊN  "B N HI U G Ì V CÔNG NGHI P HOÁ - H I N I HOÁ T N Ư C" I. MC TI ÊU HO T NG: - Hc sinh hiu c ni du ng cơ bn và bày t ý ki n v s n ghi p CNH -HH . - Bi t xác n h quy n v à trách nhi m ca thanh niên H S là tích c c, ch n g, t giác hc tp , rèn luy n sau này góp p hn cho s ngh i p CNH -HH t nc. - Tin t n g vào s th ành cô n g ca s n ghi p CN H-HH t nc do ng lãnh o. II. N I DUNG HO T NG: Tho lun chuyên : 1. Côn g n ghi p ho á là gì? Vì sa o phi tin hành CN H-HH? Có th xây d n g v à p h át trin t n c d a v ào n n sn xut n ôn g n ghi p n h h i n hay c k hô n g? Co n n gi sng tro n g thi i CN H-HH s nh th n ào ? (Nn g ng hơn, có tác phong và l i sn g cô ng ngh i p ...).  tr li câu h i n ày , ngi dn CT gi ý : M un p h át trin t nc phi làm cho n n s n xut nh , th công nghi p hi n n ay tr thành n n sn xut cô n g n gh i p vi các máy mó c, thi t b v à p hơng ti n hi n i, d a tr ên s p hát trin ca côn g n gh i p v à ti n b kh o a hc - cô n g n gh nhm to r a nng s ut lao ng xã hi cao. ó chính là công n ghip hoá. N hn g n c ta i lên t mt nc nôn g n gh i p lc hu , mun p hát trin nh anh, th eo kp các n c tron g kh u v c, chún g t a p hi hi n i h o á n n côn g n ghi p. Hin i hoá là g ì ? ó là n n côn g n ghi p c áp dn g các thành t u k hoa hc, công ngh h i n i nht các k h âu, các ln h v c sn xut. Toàn b n n sn xut côn g n gh i p tn g bc c t n g h oá, tin hc ho á. .. tro ng ó hàm l ng trí tu n ày càn ch i m t trn g ln tr on g các sn p h!m c sn xut r a. 2. M c tiêu ca CN H-HH: "X ây d n g t nc ta thành 1 nc công ngh i p có cơ s vt cht k thut hi n i, cơ c u kinh t hp lý, quan h sn xut ti n b, p hù hp vi tr ình ph át trin ca l c l n g sn xu t, i sn g vt cht v à t inh thn cao, quc p hòn g an ninh v"n g ch#c, dân giàu.. . vn m inh". n nm 2 020 phn u t hành 1 n c côn g n ghi p. 3. Vai trò c a C NH-HH trong qu á trình xây dng và ph át ...
— Xem thêm —
Bình luận