Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 11

Số trang: 60
Mã số: 491640
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 60
Sao chép
Giaùo aùn Hoaït ñng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 1
Giaùo vieân:
CH Đ THÁNG 9:
THANH NIÊN HC TP, RÈN LUYN VÌ S NGHIP CÔNG
NGHIP HOÁ, HIN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
Hot đng 1:
THO LUN CHUYÊN Đ
"BN HIU GÌ V CÔNG NGHIP H - HIN ĐI H ĐT NƯC"
I. MC TIÊU HOT ĐỘNG:
- Hc sinh hiu được ni dung cơ bn và y t ý kiến v s nghip CNH-HĐH.
- Biết xác đnh quyn và tch nhim ca thanh niên HS là tích cc, ch đng, t giác hc tp,
rèn luyn để sau này góp phn cho s nghip CNH-HĐH đất nưc.
- Tin tưng vào s thành công ca s nghip CNH-HĐH đất nước do Đảng lãnh đo.
II. N I DUNG HOT ĐNG:
Tho lun chun đ:
1. Công nghip hoá là gì? Vì sao phi tiến hành CNH-HĐH?
th y dng và phát trin đt nưc da vào nn sn xut nông nghip như hin hay
đưc không? Con ngưi sng trong thi đại CNH-HĐH s như thế nào? (Năng động hơn, có tác
phong li sng công nghip...).
Đ tr li câu hi này, ngưi dn CT gi ý: M un phát trin đt nưc phi làm cho nn
sn xut nh, th công nghip hin nay tr tnh nn sn xut công nghip vi các máy móc,
thiết b và phương tin hin đại, da trên s phát trin ca công nghip và tiến b khoa hc -
công ngh nhm to ra năng sut lao đng xã hi cao. Đó cnh là công nghip hoá. Nhưng
nưc ta đi lên t mt nưc nông nghip lc hu, mun pt trin nhanh, theo kp các nưc trong
khu vc, chúng ta phi hin đi hoá nn công nghip. Hi n đại hoá là gì? Đó là nn công nghip
đưc áp dng các tnh tu khoa hc, công ngh hin đại nht các khâu,các lĩnh vc sn xut.
Tn b nn sn xut công nghip tng bước đưc t đng hoá, tin hc hoá... trong đó hàm
lưng trí tu này càn chiếm t trng ln trong các sn phm đưc sn xut ra.
2. Mc tiêu ca CNH-HĐH:
"Xây dng đt nưc ta tnh 1 nưc công nghip có cơ s vt cht kĩ thut hin đại, cơ
cu kinh t ế hp lý, quan h sn xut tiến b, p hp vi trình độ phát trin ca lc lưng sn
xut, đi sng vt cht và tinh thn cao, quc phòng an ninh vng chc, n gu... văn minh".
Đến năm 2020 phn đu t hành 1 nưc công nghip.
3. Vai trò ca CNH-HĐH trong quá trìnhy dng và phát trin đt nước:
- Làm cho tc đ phát trin kinh tế - xã hi nhanh hơn, ca ci làm ra nhiu hơn, cht
lưng tt hơn, giá r hơn.
- T đó có điu kin đầu tư nhiu hơn cho các công trình công cng như bnh vin, trưng
hc, đưng giao thông, các công trình văn hoá... nâng cao đi sng nhân n v c vt cht ln
tinh thn. Hc sinh có điu kin hc tt hơn, có đy đủ các điu kin để phát trin ti đa c v th
cht ln tinh thn.
4. Quan đim cơ bn:
- Gi vng đc lp t ch đi đôi vi m rng hp tác quc tế.
- Xem đây là s nghip ca tn dân.
- Ly vic phát huy ngun lc con ngưi làm yếu t phát trin.
- Ly khoa hc - công ngh làm động lc.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giaùo aùn Hoaït ñng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 2
Giaùo vieân:
- Ly hiu qu kinh tế - xã hi làm tu chun cơ bn để c đnh phương án pt trin.
Ngoài các điu kin v vn, khoa hc, công ngh, cơ s h tng... thì điu kin đặc bit
quan trng là phi có ngun nhân lc đáp ng đưc các u cu CNH - HĐH. Con đường tt
nht và duy nht gp chúng ta có điu kin y là đu tư cho giáo dc.
5. Trách nhim, vai trò xungch ca thanh niên...?
III. CÔNG TÁC CHUN B:
1. Giáo viên:
- Tìm c tài liu có ln quan đến ni dung hot đng, cn vn dng các điu 12, 13, 29
trong Công ưc Ln hip quc v quyn tr em để hưng dn hc sinh tìm hiu, liên h vic
thc hin các quy n nói trên trong thc tế.
- Nêu mc đích yêu cu, kế hoch. thi gian hot động cho c lp.
Chun b các câu hi gi ý, hưng dn hc sinh khai thác ni dung hot động. u hi có
th đưa ra dưới dng câu hi - đáp hoc dưi dng x tình hung.
- Giao cán b lp pn công các t chun b câu tr li (theo nhóm hoc cá nhân).
2. Hc sinh:
- Nhn vn đề (câu hi), hi ý thng nht ni dung, hình thc hot đng. tiến hành phân
nhóm, thu thp nhng tài liu cn thiết, chun b đáp án.
- Trang t lp, kên ghế phù hp vi hình thc hot động.
- Chun b mt s tiết mc văn ngh.
- Phân công ch to chương tnh.
IV. T CHC HOT ĐNG:
Ngưi ph trách Ni dung chương trình hot đng PP&P. tin Thi lưng
Ngưi điu khin
Đóng tiu phm
Đại din nm
Đại din nm
Đại din nm
Xung phong
I. HOT ĐNG M ĐẦU:
+ Tuyên b lý do, gii thiu chương tnh.
+ Gii thiu đi biu, ban c vn.
II. THO LUN:
1. Tiu phm dn ý
2. Chia nm (t 3 đến 5 nhóm)
Chun b phương tin
Các nhóm tnh y ý kiến, b sung.
Ni dung:
- Nhóm 1: Bàn "Hiu thế nào là CNH,
HĐH?".
- Nhóm 2: Bàn "Mc tiêu ca CNH, HĐH
đất nưc".
- Nhóm 3: Bàn "Vai t ca CNH, HĐH
trong s nghip xây dng và pt trin đ
t
nước?".
- Nhóm 4: Nêu tóm tt quan đim ca
nhà
nước ta trong vic thc hin CNH, HĐH.
- Nhóm 5: Vai t, tch nhim ca thanh
niên, HS trong công cuc này. Th hin c
th ?
3. Tho lun nhóm --> c lp
4. Xen các t iết mc văn ngh
- Bài ca y dng
- Mùa xuân t nhng giếng du..
Chương
tnh
Kch bn
Tho lun
Giy viết
Nhc, micro
3'
15'
15'
5'
5'
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giaùo aùn Hoaït ñng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 3
Giaùo vieân:
Ngưi ph trách Ni dung chương trình hot đng PP&P. tin Thi lưng
III. HOT ĐỘ NG KT THÚC
1. Li kết cho tiu phm
2. Đại biu có ý kiến
3. Đúc kết ni dung: khng đ
nh nim tin
v CNH, HĐH. Hưng tnh qu \\
Có
nghĩa v đóng góp (nâng cao tnh đ, r
èn
th cht, đạo đc...)
V. ĐÁNH GIÁ KT QU HOT Đ NG : (2')
- Viết thu hoch: Chương trình hành đng ca bn tn
- Nêu ni dung hot đng tiết sau.
Hot đng 2
THI HÙNG BIN
TCH NHIM CA THANH NIÊN HC SINH TRONG S NGHIP
"CÔNG NGHIP HOÁ - HIN ĐI HOÁ ĐT NƯỚC"
I. MC TIÊU HOT ĐỘNG:
- Hiu sâu sc v vai trò, quyn và tch nhim ca thanh niên HS v s nghip CNH - HĐH.
- Biết xác đnh tch nhim c th ca mình, t đó lp kế hoch phn đu, t giác hc tp, rèn
luyn.
- Rèn tính mnh dn, t tin tnh y vn đề trưc tp th: sn ng tham gia các hot động
vi tinh thn tch nhim cao.
II. N I DUNG HOT ĐNG:
Các đ tài hùng bin:
1. Vai trò, quyn và tch nhim ca HS trong s nghip CNH - HĐH đt nưc.
2. u cu ca s nghip CNH - HĐH đi vi đất nưc.
3. Nhim v ca thanh niên HS trong s nghip CNH - HĐH đất nưc.
III. NG TÁC CHUN B :
1. Giáo vn:
- Hp cán b lp, BCH chi đoàn, giao tch nhim.
- Gi ý tìm c i liu có liên quan đến ni dung hot động, cn vn động các điu 12, 13,
19 trong ng ưc Liên hip quc v quyn tr em đ hc sinh hiu mình có quyn đưc th hin
ưc mơ, khát vng.
- Nêu mc đích yêu cu, kế hoch. Thi gian hot động cho c lp.
- Kim tra s chun b // Gii đáp nhng vưng mc kiến thc cho HS.
2. Hc sinh:
- Thành lp Ban t chc cuc thi (theo đội).
- Trang t lp, kên ghế phù hp vi hình thc hot động.
- Chun b mt s tiết mc văn ngh, t chơi, phim nh minh ho.
- M i đi biu, Ban giám kho. Phân công ch to chương tnh.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 21:38:07
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 11 chủ đề tháng 9 thanh niên hcj tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH,HĐH
— Xem thêm —