Giáo án GDCD 8

Số trang: 47
Mã số: 491630
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 47
Sao chép
Trang 1
TiÕt 1 :
T«n träng phi
I.Môc tiªu i häc .
1.KiÕn thøc .
-Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng phi .Nng bu hiÖn a t«n träng
lÏ ph¶i.
-Häc sinh nhËn thøc ®−îc v× sao trong cuéc sèng mäi ng−êi cÇn phi t«n
träng lÏ ph¶i .
2.Kü n¨ng .
-RÌn lun cho häc sinh ti quen vµ biÕt kiÓm tra hµnh vi cña m×nh
®Ó rÌn luyÖn bn th©n trë thµnh ng−êi biÕt t«n träng lÏ pi .
3.Th¸i ®é.
-Häc sinh biÕt ph©n biÖt c¸c hµnh vi thÓ hn sùn träng ph¶i vµ
kng t«n träng lÏ ph¶i trong cuéc sèng ng ngµy .
-Häcp g¬ng cña nh÷ng ngêi btn träng phi vµ phª ph¸n nh÷ng
hµnh vi thu t«n träng lÏ pi .
II.Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn .
-SGK .SGV GDCD 8.
-t sè c©u chuyÖn , ®o¹n th¬ i viÖc t«n träng lÏ ph¶i .
III.Ph¬ng ph¸p .
- Ph¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò .
- Ph¬ng ph¸p th¶o luËn nm.
Sö dông t p ph−¬ng ph¸p ®µm tho¹i i gi¶ng gii .
IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu .
1.æn ®Þnh tæ chøc.
2.KiÓm tra bµi cò : Km tra s¸ch vë cña häc sinh 5 pt .
3.Gi thu bµi míi.
4.D¹y i míi .
Ho¹t ®éng 1 . Gi¸o viªn gióp häc sinh
t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò .
Gi¸o viªn chia líp m 3 nhãm th¶o
luËn 3 vÊn ®Ò sau .
Nhãm 1 : Em nn xÐt g×viÖc
lµm cña quan tuÇn phñ NguyÔn Quang
BÝch trong c©u chun trªn .
Nhãm 2 :Trong c¸c cc tranh lu©n cã
b¹n ®−a ra ý kiÕn nhng bÞ ®a sè c¸c
b¹n phn ®èi .NÕu thÊy ý kiÕn ®ã ®óng
th× em xö sù nh− t nµo ?
Nhãm 3 :NÕu biÕt b¹n m×nh quay p
trong giê kiÓm tra , em sÏ lµm ?
*C¸c nhãm nhãm trëng vµ th− kÝ
ghi chÐp ic ý kiÕn cö ®¹i diÖn
lªn tr×nh y.
I.§Æt n ®Ò .
Nhãm 1:
-ViÖcm cña quan tuÇn phñ chøng
«ng lµ ngêi dòng c¶m , trung thùc
d¸m ®¸u tranh ®Ó b¶o vÖ pi kh«ng
chÊp nn nh÷ng ®iÒu sai tr¸i.
Nhãm 2:
-NÕu thÊy ý kiÕn ®ã ®óng em cÇn ñng
hé b¹n vµ bo vÖ ý kiÕn a b¹n b»ng
ch ph©n tÝch cho b¹n kh¸c thÊy
nh÷ng ®iÓm mµ em cho lµ ®óng lµ hîp
lÝ .
Nhãm 3:
-Bµy tá th¸i ®é kng ®ång t×nh .Ph©n
tÝch cho b¹n thÊy t¸c h¹ia viÖc lµm
sai tr¸i ®ã , khuyªn b¹n l©n sau kh«ng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trang 2
C¸c nhãm nhËn xÐt bæ xung lÉn nhau
gi¸o viªn kÕt luËn cho ®iÓm .
*Theo em trong nhng trêng hîp trªn
tr−êng hîp nµo ®îc coi ®óng ®¾n
phï h¬p víi ®¹o lÝ vµ lîi Ých chung cña
x· i.
*VËy lÏ phi lµ g× ?
Ho¹t ®éng 2 :T×m hiÓu néi dung bµi
häc.
*Qua vÝ trªn em cho biÕt thÕ nµo
t«n träng lÏ ph¶i .
*§èi víi nh÷ng viÖc lµm nh :
-Vi ph¹m luËt giao th«ng ®êng bé .
-Vi ph¹m néi quy ë trêng p.
-Lµm tr¸i c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt .
*§ã pi lµ lÏ pi kh«ng ?
*Víi nh÷ng viÖc lµm ®ã ta n bµy
th¸i ®é hµnh ®éng g× ?
*VËy t«n träng lÏ ph¶i cã ý nga nh
thÕ nµo ?
*Lµ häc sinh em pi lµm g× ®Ó trë
thµnh ngêi biÕt t«n träng lÏ ph¶i.
Ho¹t ®éng 3:
nªn lµm nh− vËy .
3 c¸ch sù trªn .
§ã lÏ pi .
II.Néi dung bµi häc .
1.LÏ phi lµ nh÷ng ®iÒu ®−îc coi lµ
®óng ®¾n phï hîp víi ®¹o vµ lîi Ých
chung a x· héi.
2.n träng phi ( Sgk )
Kh«ng chÊp nhËn vµ kh«ng lµm
nh÷ng viÖc sai ti .
3.n träng phi gióp mäi ngêi cã
ch øng phï hîp m nh m¹nh
c i quan hÖ x· héi , p ph©n thóc
®Èy x· héi æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn .
Häc sinh tri.
III.i tËp .
i p 1.Lùa chän c¸ch øng c.
i p 2.Lùa chän c¸ch øng c.
i p 3.c hµnh vi biÓu hiÖn sù n
träng phi : a , e , c
Ho¹t ®éng 4:H−íng dÉn c bµi vµ chn bÞ bµi .
-Häc c¸c phÇn néi dung i häc .
-S−u tÇm mét sè c©u ca dao tôc ng÷ danh ng«n nãi vÒ n träng lÏ
ph¶i
-ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau: Liªm khiÕt.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trang 3
Tt 2. Bµi 2
Lm khiÕt
I.Môc tiªu i häc .
1.KiÕn thøc .
-Häc sinh hu thÕ nµo liªm kht : Ph©n biÖt hµnh vi liªm kht víi
kng liªm khiÕt trong cuéc sèng ng ny .
-V× sao ph¶i sèng lm khiÕt .
-Muèn sèng liªm kht t cÇn ph¶i lµm?
2.Kü n¨ng
-Häc sinh cã thãi quen vµ biÕt kiÓm tra hµnh vi a m×nh ®Ó n lun
b¶n th©n lèi ng liªm khiÕt .
3.Th¸i ®é .
-Cã th¸i ®ä ®ång t×nh ñng hé vµ häc p tÊm g−¬ng cña nh÷ng ngêi liªm
khiÕt , ®ßng thêi phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu liªm kht trong cuéc sèng .
II.Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn .
-Sgk. Sgv gdcd 8.
-S−u m 1 sè truyÖn nãi vÒ phÈm chÊt nµy .
III.Ph¬ng ph¸p .
-Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i, gi¶ng gii , u g¬ng .
-Ph¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò , to luËn nhãm .
IV.C¸c ho¹t ®éngy häc chñ yÕu.
1.æn ®Þnh tæ chøc .
2.KiÓm tra i :
Theo em muèn trë thµnh ngêi lm khiÕt cÇn rÌn luyÖn nh÷ng ®øc nh
?
3.Giíi thu bµii .
4.y bµi i .
Ho¹t ®éng 1.Híng dÉn c sinh t×m
hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò .
*PhÇn ®Æt vÊn ®Ò 1 kÓ vÒ ai ?
*lµ ng−êi nh t nµo ?
*Em suy nghÜ g× vÒ c¸ch sö xù a
bµ Mari Quyri.
*Em nhËn xÐt g× vÒ c¸ch sö a
D¬ng Cn vµ B¸c Hå .
*Theo em nng ch sö a Mari ,
D¬ng Cn , B¸c ®iÓm g×
I.§Æt n ®Ò .
Mari Quyri.
-S¸ng p ra häc thuyÕt png x¹.
-Ph¸t hn vµm ra ph−¬ng ph¸p cht
ra c¸c nguyªn tè hãa häc míi .
-Vui ng sèng ng thu vµ s½n sµng
gi÷ qui tr×nh cht t¸ch cho ai cÇn tíi ,
tõ chèi khon trî cÊp a chÝnh phñ
Ph¸p.
Sèng thanh cao kng vô lîi, kh«ng
h¸m danh lµm viÖc mét c¸ch v« t−
tr¸ch nhiÖm kh«ng ®ßi hái ®iÒu kiÖn
t chÊt.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 21:30:00
Giáo án GDCD 81.Kiến thức .-Học sinh hiểu thế nμo lμ tôn t rọng lẽ phải .Những biểu hiện của tôn trọnglẽ phải.-Học sinh nhận thức đ−ợc vì sao t rong cuộc sống mọi ng−ời cần phải tôntrọng lẽ phải .2.Kỹ năng .-Rèn luyện cho học sinh có thói quen vμ biết tự kiểm t ra hμnh vi của mìnhđể rèn luyện bản thân t rở thμnh ng−ời biết tôn trọng lẽ phải .3.Thái độ.-Học sinh biết phân biệt các hμnh vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải vμkhông tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hằng ngμy .-Học tập g−ơng của những ng−ời biết tôn t rọng lẽ phải vμ phê phán nhữnghμnh vi thiếu tôn trọng lẽ phải .
— Xem thêm —
Từ khóa: lớp 8gdcdgiáo án