Sáng kiến kinh nghiệm - môn mĩ thuật

Số trang: 5
Mã số: 491180
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Sáng ki n kinh nghi m môn Mĩ thu tế
A. PH N M Đ U
I. LÝ DO CH N Đ TÀI .
1.Tính c p thi t : ế
D y h c Mĩ thu t là d y h c sinh th y đ c nh ng cái đ p t nh ng hình nh ượ
r t bình d c a cu c s ng và yêu c u cái đ p, t đó có th s d ng đôi tay khéo léo làm
nên cái đ p m i. Làm th nào đ h c sinh th y đ c v đ p t nh ng đi u bình d y, ế ượ
s r t c n ng i giáo viên m t năng s d ng đ dùng tr c quan khoa h c tinhẽ ấ ườ
t đ giúp h c sinh đ t m c tiêu.ế
Trong các ti t h c thu t thì đ dùng tr c quan đóng m t vai trò h t s c quan tr ng,ế ế
th m chí s nh h ng đ n c quá tnh ti p thu bài, hay kh năng th c hành v tranh ưở ế ế
c a h c sinh. Ngay t khi b t đ u ti t h c, đ dùng đã tác d ng lôi cu n gây h ng ế
thú cho h c sinh đi theo đ nh h ng c a bài h c. Đ dùng luôn s thay đ i hay l p ướ
l i nh ng ph i phù h p v i t ng ho t đ ng c a bài nh : gi i thi u bài, quan sát nh n ư ư
xét, h ng d n cách v ,... Đ c bi t đ i v i các bài th ng th cthu t r t c n sướ ườ
đ u t th i gian tìm tòi. ư
H c sinh v n ch a thoát ly hoàn toàn thói quen v tranh b t tr c nh ng gì các em th y ư ư
hay theo cách nghĩ máy móc v hình nh có th t trong th c t . Tâm lý c a h c sinh ti u ế
h c là các em r t s t s ng thích làm theo ngay nh ng đi u mà mình thích, mình nghĩ. Vì
th , các em r t c n có s đ nh h ng ngay t ban đ u, ngay t khi các em th y đ côngế ướ
nh n r ng đó là đ p, là nh ng gì các em c n đ t c n h ng t i. Đi u đó ph thu c ư
r t l n vào vi c s d ng đ dùng tr c quan c a giáo viên trong các ti t h c, trong t ng ế
ho t đ ng khác nhau c a m t bài...
Đ dùng tr c quan c n s ch n l c l ng, m t đ dùng tr c quan tr ng tâm, ưỡ
th m s khai thác đ c m c tiêu c a bài h c, h c sinh thêm h ng kh i trong ượ
su t ti t h c t tin v i nh ng ý t ng sáng t o c a mình. Ng c l i, m t đ dùng ế ưở ượ
Nguy n Nh Hoa ư
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Sáng ki n kinh nghi m môn Mĩ thu tế
tr c quan không đúng tr ng tâm, không th m ho c th m chí không đ dùng
tr c quan thì hi i qu c a ti t h c đó s gi m đi r t nhi u... Nh v y, chúng ta r t d ế ư
th a nh n hi u qu c a vi c s d ng đ dùng tr c quan trong d y h c Mĩ thu t.
đ c đ dùng tr c quan tr ng tâm, th m r i nh ng th i đi m s d ng ượ ư
cách s d ng khai thác đúng m c tiêu c a t ng ph n n i dung bài h c cũng m t
vi c r t c n giáo viên s đ u t chu n b k t h p k t h p v i cách g i qua các câu ư ế ế
h i nh m phát huy tính đ c l p trong suy nghĩ c a h c sinh, giúp h c sinh t nh n ra
v n đ , gi i quy t v n đ m t cách tho i mái r hi u nh nh ng gì các em nhìn th y. ế ư
Phát huy tính tích c c c a h c sinh trong các gi h c thu t qua vi c s d ng tr c
quanlà m t vi c r t khoa h c phù h p v i suy nghĩ logic nói chung c a con ng i, ườ
làm vi c, phát tri n ý t ng d a trên nh ng cái mình th y h p lí, k t qu cao ư ế
h n. Qua s trao đ i th o lu n v i b n, qua cách trình bày ý ki n v i giáo vơ ế
nh ng gì mình th y, mình nghĩ, mình đ nh th c hi n cũng s nói lên toàn b k t qu ế
h c sinh lĩnh h i trong các bài h c tr c, bài đang h c... ướ
2. Th c tr ng.
V n đ s d ng tr c quan c a giao viênthu t t tr c t i nay v nm t v n đ ướ
đáng quan tâm. Tr c đây ta th ng s d ng đ dùng đ cho h c sinh quan sát vướ ườ
theo r t th đ ng, hay đ t câu h i tìm hi u cũng đ các em bi t nh ng đi u ế
các em ch nhìn th y qua đ dùng đó ch ch a đi sâu g i m thêm nh ng đi u đ ư
dùng minh ho không th hi n. Nh v y ràng h c sinh ch a đ c ch đ ng phát ư ư ượ
huy kh năng h c t p hi u bài và thêm ki n th c m r ng quanh bài h c. ế ở ộ
V y làm th nào đ giáo viên đ c nh ng k năng s d ng đ dùng tr c quan ư
khoa h c, cu n hút đ c h c sinh vào bài h c và có kh năng phát huy tính tích c c c a ượ
h c sinh khi h c thu t hi u qu , nhi u h c sinh h c t t môn h c này các em
s yêu m n h n môn h c đi u mong mu n cu n hút tôi đ n v i đ tài này. M t ế ơ ế
đ tài s giúp ích cho tôi r t nhi u trong công tác, trong vi c phát huy kh năng h c t p
Nguy n Nh Hoa ư
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Sáng ki n kinh nghi m môn Mĩ thu tế
đ ng đ u c a m t th h h c sinh... ế
II. M C ĐÍCH NGHIÊN C U .
- Khi nghiên c đ tài này giúp giáo viên Mĩ thu t đ t đ c nh ng m c đích sau: ư
+ Giúp giáo viên đ nh h ng đ c m c tiêu c a t ng ti t d y và có s chu n b sao ướ ượ ế
cho phù h p nh t.
+ Giúp giáo viên có thêm kinh nghi m trong vi c l a ch n đ dùng sao cho đi đúng
tr ng tâm bài h c.
+ Giáo viên t ch c đ c ti t h c phát huy tích c c ch đ ng c a h c sinh khi tham gia ượ ế
h c, g i m n i dung bài h c và d n nâng cao ch t l ng môn h c. ượ
III. TH I GIAN VÀ Đ A ĐI M NGHIÊN C U .
1.Th i gian: T ngày 15/9/2009 đ n ngày 20/5/2010. ế
2.Đ a đi m :T i Tr ng Ti u h c Liên Hoà. ườ
3.Đ i t ng nghiên c u : H c sinh kh i l p 5 –Tr ng Ti u h c Liên Hoà. ư ườ
B. PH N N I DUNG
I: N I DUNG NGHIÊN C U
1. Nghiên c u v m c tiêu s d ng đ dùng khi d y Mĩ thu t.
2. Chu n b đ dùng cho các ti t Mĩ thu t. ế
3. Phát huy tính tích c c sáng t o c a h c sinh qua đ dùng tr c quan.
II:PH NG PHÁP VÀ K T QU NGHIÊN C UƯƠ
1. Ph ng pháp nghiên c u:ươ
* Ph ng pháp chính:ươ
+ Tìm hi u th c t . ế
+ Nghiên c u tr c nghi m.
+ Quan sát đi u tra - Th ng kê.
2. K t qu nghiên c u.ế
Nguy n Nh Hoa ư
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 05:30:33
Dạy học Mĩ thuật là dạy học sinh thấy được những cái đẹp từ những hình ảnh rất bình dị của cuộc sống và yêu cầu cái đẹp, từ đó có thể sử dụng đôi tay khéo léo làm nên cái đẹp mới. Làm thế nào để học sinh thấy được vẻ đẹp từ những điều bình dị ấy, sẽ rất cần ở người giáo viên một kĩ năng sử dụng đồ dùng trực quan khoa học và tinh tế để giúp học sinh đạt mục tiêu.
— Xem thêm —