Hướng dẫn làm bài tập môn kết cấu thép

Số trang: 34
Mã số: 490136
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 34
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-06 08:54:47
h-ớng dẫn làm BTL môn học Kết cấu thép *(theo 22 tcn 272-05) Ch-ơng 1 một số vấn đề về tải trọng1.1. Khái niệm sơ bộ về hệ số phân bố ngang của hoạt tải Khi thiết kế dầm cầu, ta phải đặt hoạt tải (đoàn xe lửa, ôtô) vào vị trí bất lợi nhất trên chiều dọc cũng nh- chiều ngang mặt cầu để tìm ra một nội lực lớn nhất của dầm.  Đối với dầm đơn giản thì mặt cắt nguy hiểm nhất để xác định mô men uốn là ở giữa chiều dài nhịp, còn lực cắt là ở vị trí gối dầm. Nếu dùng ph-ơng pháp đ-ờng ảnh h-ởng và tra bảng hoạt tải rải đều t-ơng đ-ơng để xác định nội lực thì việc đó đã bao hàm vấn đề bố trí hoạt tải ở vị trí bất lợi nhất trên đ-ờng ảnh h-ởng cũng tức là trên chiều dọc dầm.  Còn trên chiều ngang cầu, ta cũng cần bố trí hoạt tải sao cho một dầm nào đó chịu hoạt tải nhiều nhất.  Giả sử ta có một mặt cắt ngang cầu trên đ-ờng ôtô với 5 dầm dọc nh- hình 1. Khi xê dịch hoạt tải theo chiều ngang thì hoạt tải đó sẽ phân bố cho các dầm không giống nhau, hay nói cách khác hệ số phân bố ngang của các dầm là khác nhau. ở vị trí bất lợi nhất nh- hình 1 thì rõ ràng là dầm số 1 ở biên chịu tải nhiều hơn các dầm 2, 3, 4, 5 cũng tức là hệ số phân bố ngang của nó là lớn nhất. Công thức để xác định hệ số phân bố ngang đối với cầu trên đ-ờng ôtô sẽ đ-ợc giới thiệu kỹ trong giáo trình thiết kế cầu, xem thêm trong tài liệu .   Bé m«n KÕt CÊu L−u hµnh néi bé 1 h−íng dÉn lμm BTL m«n häc KÕt cÊu thÐp* (theo 22 tcn 272-05) Ch−¬ng 1 mét sè vÊn ®Ò vÒ t¶i träng 1.1. Kh¸i niÖm s¬ bé vÒ hÖ sè ph©n bè ngang cña ho¹t t¶i Khi thiÕt kÕ dÇm cÇu, ta ph¶i ®Æt ho¹t t¶i (®oµn xe löa, «t«) vµo vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt trªn chiÒu däc còng nh− chiÒu ngang mÆt cÇu ®Ó t×m ra mét néi lùc lín nhÊt cña dÇm. §èi víi dÇm ®¬n gi¶n th× mÆt c¾t nguy hiÓm nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh m« men uèn lµ ë gi÷a chiÒu dµi nhÞp, cßn lùc c¾t lµ ë vÞ trÝ gèi dÇm. NÕu dïng ph−¬ng ph¸p ®−êng ¶nh h−ëng vµ tra b¶ng ho¹t t¶i r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng ®Ó x¸c ®Þnh néi lùc th× viÖc ®ã ®· bao hµm vÊn ®Ò bè trÝ ho¹t t¶i ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt trªn ®−êng ¶nh h−ëng còng tøc lµ trªn chiÒu däc dÇm. Cßn trªn chiÒu ngang cÇu, ta còng cÇn bè trÝ ho¹t t¶i sao cho mét dÇm nµo ®ã chÞu ho¹t t¶i nhiÒu nhÊt. Gi¶ sö ta cã mét mÆt c¾t ngang cÇu trªn ®−êng «t« víi 5 dÇm däc nh− h×nh 1. Khi xª dÞch ho¹t t¶i theo chiÒu ngang th× ho¹t t¶i ®ã sÏ ph©n bè cho c¸c dÇm kh«ng gièng nhau, hay nãi c¸ch kh¸c hÖ sè ph©n bè ngang cña c¸c dÇm lµ kh¸c nhau. ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt nh− h×nh 1 th× râ rµng lµ dÇm sè 1 ë biªn chÞu t¶i nhiÒu h¬n c¸c dÇm 2, 3, 4, 5 còng tøc lµ hÖ sè ph©n bè ngang cña nã lµ lín nhÊt. C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bè ngang ®èi víi cÇu trªn ®−êng «t« sÏ ®−îc giíi thiÖu kü trong gi¸o tr×nh thiÕt kÕ cÇu, xem thªm trong tµi liÖu [2,3,4,5,8]. H×nh 1 12 435H×nh 2 12 Khi tÝnh to¸n theo quy tr×nh 22TCN 272-05 th× hÖ sè ph©n bè ngang cña t¶i träng ®Ó tÝnh m«men, lùc c¾t, ®é vâng vµ mái nãi chung lµ kh¸c nhau. Trong c¸c bµi tËp lín ë ®©y, ®Ò bµi ®· cho tr−íc c¸c hÖ sè ph©n bè ngang. §èi víi cÇu trªn ®−êng xe löa th× ho¹t t¶i (®oµn xe löa) kh«ng thÓ xª dÞch tù do trªn chiÒu ngang cÇu, mµ ph¶i ch¹y cè ®Þnh trªn ®−êng ray, cho nªn viÖc x¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bè ngang rÊt ®¬n gi¶n. Gi¶ sö cÇu cã mét lµn xe nh− h×nh 2, th× 2 dÇm chÞu ho¹t t¶i nh− nhau, tøc lµ hÖ sè ph©n bè ngang lµ 0,5. 1.2. Ho¹t t¶i xe «t« thiÕt kÕ Ho¹t t¶i xe «t« trªn mÆt cÇu hay kÕt cÊu phô trî ®−îc ®Æt tªn lµ HL-93 sÏ gåm tæ hîp cña: • Xe t¶i thiÕt kÕ vµ t¶i träng lµn thiÕt kÕ hoÆc; • Xe hai trôc thiÕt kÕ vµ t¶i träng lµn thiÕt kÕ. Mçi lµn thiÕt kÕ ®−îc xem xÐt ph¶i ®−îc bè trÝ hoÆc xe t¶i thiÕt kÕ hoÆc xe hai trôc chång víi t¶i träng lµn khi ¸p dông ®−îc. T¶i träng ®−îc gi¶ thiÕt chiÕm 3000mm theo chiÒu ngang trong mét lµn xe thiÕt kÕ. Xe t¶i thiÕt kÕ (truck) Träng l−îng vµ kho¶ng c¸ch c¸c trôc vµ b¸nh xe cña xe t¶i thiÕt kÕ ph¶i lÊy ...
— Xem thêm —
Bình luận