CÂY TRE VIỆT NAM

Số trang: 8
Mã số: 489269
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Ng vănbài 26
Ng vănbài 26
Tiết 109:
Tiết 109:
CÂY TRE VIT NAM
CÂY TRE VIT NAM
(Thép mi)
(Thép mi)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
I. Đọc và tìm hiu chung.
I. Đọc và tìm hiu chung.
1. Vài nét v tác gi, tác phm:
1. Vài nét v tác gi, tác phm:
Tác gi: Thép Mi (1925 1991) tên tht là Hà Văn
Tác gi: Thép Mi (1925 1991) tên tht là Hà Văn
Lc, quê Tây H (Hà Ni). Ngoài báo chi, ông còn
Lc, quê Tây H (Hà Ni). Ngoài báo chi, ông còn
viết nhiu bút kí, thuyết minh phim.
viết nhiu bút kí, thuyết minh phim.
Tác phm: Bài cây tre Vit Nam là li bình cho b
Tác phm: Bài cây tre Vit Nam là li bình cho b
phim cùng tên ca các nhà đin nh Ba Lan. Phim
phim cùng tên ca các nhà đin nh Ba Lan. Phim
ca ngi cuc kháng chiến chng thc dân Pháp ca
ca ngi cuc kháng chiến chng thc dân Pháp ca
nhân dân ta.
nhân dân ta.
2. Đọc văn bn:
2. Đọc văn bn:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- B cc văn bn: Gm 4 phn:
- B cc văn bn: Gm 4 phn:
Phn 1
Phn 1
: T đầu đến
: T đầu đến
“Chí khí như người
“Chí khí như người
”: Gii
”: Gii
thiu chung v cây tre Vit Nam.
thiu chung v cây tre Vit Nam.
Phn 2
Phn 2
: Tiếp t
: Tiếp t
“Tre, na, trúc, mai, vu...”
“Tre, na, trúc, mai, vu...”
đến
đến
chết có nhau chung thu:
chết có nhau chung thu:
Tre vi con người
Tre vi con người
Vit Nam trong cuc sng hàng ngày.
Vit Nam trong cuc sng hàng ngày.
Phn 3
Phn 3
: Tiếp t
: Tiếp t
“Như tre mc thng”
“Như tre mc thng”
đến
đến
“Tre,
“Tre,
anh hùng chiến đấu”:
anh hùng chiến đấu”:
Tre cùng vi con ngưi
Tre cùng vi con ngưi
trong cuc chiến đấu bo v t quc.
trong cuc chiến đấu bo v t quc.
Phn 4: Tiếp t
Phn 4: Tiếp t
“Nhc ca trúc”
“Nhc ca trúc”
đến hết: Tre vi
đến hết: Tre vi
dân tc Vit Nam trong hin ti và tương lai.
dân tc Vit Nam trong hin ti và tương lai.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-04 15:20:51
1. Vài nét về tác giả, tác phẩm: Tác giả: Thép Mới (1925 – 1991) tên thật là Hà Văn Lộc, quê ở Tây Hồ (Hà Nội). Ngoài báo chi, ông còn viết nhiều bút kí, thuyết minh phim. Tác phẩm: Bài cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim cùng tên của các nhà điện ảnh Ba Lan. Phim ca ngợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. 2. Đọc văn bản: - Bố cục văn bản: Gồm 4 phần: Phần 1: Từ đầu đến “Chí khí như người”: Giới thiệu chung về cây tre Việt Nam. Phần 2: Tiếp từ “Tre, nứa, trúc, mai, vầu...” đến “chết có nhau chung thuỷ”: Tre với con người Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày.
— Xem thêm —
Từ khóa: cây treViệt Nam