NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Số trang: 7
Mã số: 489020
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
H c t p và làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh ươ
N I DUNG H C T P VÀ LÀM THEO T T NG, T M G NG Ư ƯỞ ƯƠ
Đ O Đ C H CHÍ MINH TRONG GIAI ĐO N HI N NAY
Ch t ch H Chí Minh, lãnh t kính yêu c a dân t c ta, đã hi n ng t t c tình ế
c m, trí tu cu c đ i cho s nghi p cách m ng c a Đ ng nhân dân ta. Ng i đã ườ
đ l i tài s n giá t t ng t m g ng đ o đ c trong sáng, m u m c, cao đ p, ư ưở ươ
k t tinh nh ng giá tr truy n th ng c a dân t c, c a nhân lo i th i đ i. H c t p ế
làm theo t m g ng đ o đ c c a Bác ni m vinh d t hào đ i v i m i n b , ươ
đ ng viên m i ng i Vi t Nam. ườ
Đ i v i m i cán b , đ ng viên, h c t p làm theo t m g ng đ o đ c H Chí ươ
Minh nhi m v r t quan tr ng th ng xuyên, qua đó đ giáo d c, rèn luy n mình, ườ
x ng đáng là đ ng viên c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, là “ng i lãnh đ o, ng i đày t ườ ườ
th t trung thành c a nhân dân”.
1. Th c hi n chu n m c đ o đ c H C Minh “Trung v i n c, hi u v i n” ư ế
c n quán tri t nh ng n i dung c a ch nghĩa u n c trong giai đo n m i; phát ướ
huy s c m nh đoàn k t toàn dân t c, đ y m nh s nghi p đ i m i đ t n c, công ế ướ
nghi p hóa, hi n đ i hóa, s m đ a n c ta ra kh i tình tr ngm phát tri n. ư ướ
T t ng và ph m ch t đ o đ c tiêu bi u c a H Chí Minh tinh th n yêu n cư ưở ướ
n ng nàn, h t lòng, h t s c ph ng s T qu c, ph c v nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho s ế ế
nghi p gi i phóng dân t c, th ng nh t đ t n c, xây d ng ch nghĩa h i. T quy t ướ ế
tâm ph i đ t cháy c dãy Tr ng S n cũng quy t giành cho đ c t do, đ c l p”, ườ ơ ế ượ
đ r i ph n đ u cho đ ng bào ta ai cũng c m ăn, áo m c, ai cũng đ c h c hành”, ơ ượ
đ n c ta nh vai v i c ng qu c m châu”. H c t p t t ng đ o đ c H Chí ướ ườ ư ưở
Minh chúng ta c n:
- M i ng i c n nh n th c sâu s c h n, đ y đ h n nh ng hy sinh to l n c a ông ườ ơ ơ
cha đ chúng ta nonng, T qu c Vi t Nam đ c l p, t do, th ng nh t tr n v n hôm
nay. Nâng cao tinh th n yêu n c, t o v truy n th ng anhng c an t c là l ng ướ ươ
tâm trách nhi m c a m i ng i Vi t Nam chân chính. ườ Trung v i n c ngày nay ướ
trung thành h n v i s nghi p xây d ng b o v T qu c, b o v đ c l p, ch
quy n, toàn v n lãnh th , n n văn hóa, b o v Đ ng, ch đ , nhân dân s nghi p đ i ế
m i, b o v l i ích c a đ t n c. ướ
- Trung v i n c, hi u v i dân ngày nay là luôn luôn ướ ế tôn tr ng, phát huy quy n làm
ch c a nhân dân d i c ba hình th c: làm ch đ i di n, làm ch tr c ti p và t qu nướ ế
c ng đ ng; h t lòng, h t s c ph c v nhân dân, gi i quy t k p th i nh ng yêu c u, ki n ế ế ế ế
ngh h p tình, h p c a dân; kh c ph c cho đ c thói c m, nh đ m, th tr c ượ ơ ướ
nh ng k khăn, b c xúc... c a nhân dân.
- Trung v i n c, hi u v i dân ngày nay th hi n ướ ế ý chí v n lên quy t tâm v tươ ế ượ
qua nghèo nàn, l c h u , góp ph n d ng xây đ t n c ph n vinh, s m đ a n c ta ra ướ ư ướ
kh i tình tr ng kém phát tri n, theo k p trình đ các n c phát tri n trong khu v c và th ướ ế
gi i; th c hi n b ng đ c mong c c a Bác H kính yêu: “xây d ng đ t n c ta đàng ượ ướ ướ
hoàng h n, to đ p h n”. ơ ơ
S u t m tài li u: SV: Lê Th Bích Ng c – CĐSP Thái Nguyênư
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
H c t p và làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh ươ
- Trung v i n c, hi u v i dân ph i luôn luôn ý th c ướ ế gi gìn đoàn k t toàn ế
dân t c, đoàn k t trong Đ ng, trong c quan, đ n v ế ơ ơ ; kiên quy t đ u tranh không khoanế
nh ng tr c m i m u đ c a các th l c thù đ ch, c h i hòng chia r dân t c, chia rượ ướ ư ế ơ
kh i đ i đoàn k t toàn dân, chia r Đ ng v i nhân dân. Đoàn k t yêu n c, chia r ế ế ướ
làm h i cho đ t n c. M i bi u hi n c c b , b n v trái v i tinh th n yêu n c chân ướ ướ
chính.
- Trung v i n c hi u v i dân ph i ướ ế tinh th n trách nhi m cao đ i v i ng
vi c, l ng tâm ngh nghi p trong sáng; ươ quy t m ph n đ u đ thành đ t c ngế
hi n nhi u nh t cho đ t n c, cho dân t c; quy t tâmy d ng q h ng giàu đ p, vănế ướ ế ươ
minh. Ph i có tinh th n ham h c h i, phát huy truy n th ng hi u h c và quý tr ng nhân ế
tài c a ông cha ta; bi t v n d ng sáng t o các tri th c khoa h c, công ngh hi n đ i, các ế
sáng ki n trong s n xu t, côngc, hoàn thành xu t s c nhi m v đ c giao. M i s b oế ượ
th , trì tr , l i h c t p, ng i lao đ ng, đòi h i h ng th v t quá kh năng và k t qu ườ ưở ượ ế
c ng hi n là trái truy n th ng đ o lý dân t c và trái v i t t ng yêu n c c a Ch t ch ế ư ưở ướ ủ ị
H Chí Minh.
- Trung v i n c, hi u v i dân yêu c u m i chúng ta ph i ướ ế gi i quy t đúng đ n m i ế
quan h cá nhân - gia đình - t p th - xã h i; quan h gi a nghĩa v và quy n l i. Theo
g ng Ch t ch H Chí Minh, yêu n c là s n sàng ph n đ u hy sinh cho l i ích chung,ươ ướ
vi c l i cho dân, cho n c, cho t p th thì quy t chí làm, vi c h i thì quy t ướ ế ế
không làm. Làm vi c gì tr c h t ph i vì t p th , vì đ t n c, vì nhân dân, ph i nêu cao ướ ế ướ
trách nhi m c a ng i lãnh đ o, không tham lam, v l i, vunn nhân... ườ
2. Th c hi n đúng l i d y: "C n, ki m, liêm chính, chí công t " nêu cao ư
ph m giá con ng i Vi t Nam trong th i kỳ m i ườ
"C n, ki m, liêm, chính, chí công vô t " là chu n m c đ o đ c truy n th ng trong ư
quan h i v i mình", đ c Ch t ch H C Minh k th a, v n d ng phát tri n phù ượ ế
h p v i yêu c u c a s nghi p cách m ng, tr thành chu n m c c b n c a đ o đ c ơ
cách m ng. Ng i m t t m g ng m u m c v "c n, ki m, liêm, chính, chí công vô ườ ươ
t ". H c t p làm theo t m g ng c a Ng i, th c hi n c n, ki m, liêm, chính, chíư ươ ườ
công t trong giai đo n hi n nay là: ư
- Tích c c lao đ ng, h c t p, công tác v i tinh th n lao đ ng sáng t o, năng
su t, ch t l ng, hi u qu cao; bi t quý tr ng công s c lao đ ng và tài s n c a t p th , ượ ế
c a nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô tr ng, hình th c; bi t s d ng lao ươ ế
đ ng, v t t , ti n v n c a Nhà n c, c a t p th , c a chínhnh m t cách hi u qu . ư ướ
- Th c hi n chí công, t ư kiên quy t ch ng ch nghĩa nhân, l i s ng th cế
d ng . Đ i v i cán b lãnh đ o, đ ng viên ph i lo i b thói ch y theo danh v ng, đ a v ,
giành gi t l i ích cho mình, l m d ng quy n h n, ch c v đ chi m đo t c a công, thu ế
vén cho gia đình, cá nhân..., c c b , đ a ph ng ch nghĩa. Ph i th ng th n, trung th c, ươ
b o v chân lý, b o v đ ng l i, quan đi m c a Đ ng, b o v ng i t t; chân thành, ườ ườ
khiêm t n; không ch y theo ch nghĩa thành tích, không bao che, gi u gi m khuy t ế ế
đi m...
- Th c hi n c n, ki m, liêm, chính, ccông t ph i ư kiên quy t ch ng b nh l iế ườ
bi ng, l i s ng h ng thế ưở , v k , nói không đi đôi v i làm, nói nhi u, m ít, mi ng nói
S u t m tài li u: SV: Lê Th Bích Ng c – CĐSP Thái Nguyênư
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
H c t p và làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh ươ
l i cao đ o nh ng t t ng, tình c m và vi c làm thì mang n ng đ u ócnhân, t l i, ư ư ưở ư ợ
vi c l i cho mình thì "hăng hái", tranh th ki m l i, vi c không "ki m chác" ế ế
đ c cho riêng mình thì th , lãnh đ m. Không làm d i, làm u, bòn rút c a công, ănượ ơ
b t v t t , ti n c a c a Nhà n c và c a nhân dân. Ph i có thái đ r t lên án và kiên ư ướ
quy t đ u tranh ch ng tham nhũng, tiêu c c, lo i tr m i bi u hi n vô liêm, b t chính raế
kh i đ i s ng h i.
3. Nâng cao ý th c dân ch k lu t, g n v i nhân dân, nhânn ph c v
Ch t ch H Chí Minh luôn luôn đ cao dân ch k lu t và chính Ng i m tủ ị ườ
m u m c v tinh th n dân ch , tôn tr ng t p th , tôn tr ng qu n chúng nhân dân, luôn
luôn quan tâm đ n m i ng i, g n v i nhân dân. Ng i luôn luôn phê phán "óc lãnhế ườ ườ
t ", phê phán thói "quan cách m ng", phê phán nh ng bi u hi n quan liêu, coi th ng ườ
qu n chúng, coi th ng t p th , vi ph m nguyên t c t p trung dân ch , coi đó nh ng ườ
căn b nh khác nhau c a ch nghĩa cá nhân.
- H c t p làm theo Ng i, m i cán b , đ ng viên ườ ph i đ t mình trong t ch c,
trong t p th , ph i tôn tr ng nguyên t c, pháp lu t, k c ng ươ . M i bi u hi n dân ch
hình th c, l i d ng dân ch đ "kéo bè, kéo cánh", đ làm r i lo n k c ng, đ c u ươ
danh, tr c l i ho c chuyên quy n, đ c đoán, đ ng trên t p th , đ ng trên qu n chúng...,
làm cho nhânn b t bình, c n ph i lên án lo i b .
- H c t p đ o đ c H Chí Minh t t c nhân n, m i n b , đ ng viên,
b t c c ng v nào ươ ph i g n dân, h c dân, có trách nhi m v i dân . Ph i trăn tr th y
trách nhi m c a mình khi dân còn nghèo đói. Không ch s chia và đ ng cam, c ng kh
v i nhân dân, mà còn ph i bi t t p h p nhân dân, phát huy s c m nh c a dân, t ch c, ế
đ ng viên, lãnh đ o nhân dân ph n đ u thoát kh i đói nghèo. Nhân dân ng i th y ườ
nghiêm kh c nhân ái, luôn luôn đòi h i cao cán b , đ ng viên, đ ng th i cũng s n
lòng giúp đ cán b , đ ng viên hoàn thành nhi m v , phát huy u đi m, s a ch a sai ư
l m, khuy t đi m. ế
- H c t p đ o đ c H Chí Minh ph i r t coi tr ng t phê bình và phê bình . Ng iườ
d y cán b , đ ng viên m i ng i chúng ta: không s khuy t đi m, không s phê bình, ườ ế
ch s không nh n ra khuy t đi m, sai l m không quy t tâm s a ch a khuy t ế ế ế
đi m, s d n đ n khuy t đi m ngày càng to h h ng. T phê bình ph i đ c coi ế ế ư ượ
tr ng, đ c đ t lên hàng đ u, theo t t ng H Chí Minh "ph i nghiêm kh c v i chính ượ ư ưở
mình". P bình ph i m c đích xây d ng t ch c, xây d ng con ng i, y d ng ườ
đ i s ng tình c m và quan h đ ng chí, quan h h i lành m nh, trong sáng, có lý, có
tình. Ph i kh c ph c b nh chu ng hình th c, thích nghe l i khen, (th m chí xu n nh),
tâng b c nhau, không dám nói th ng, nói th t đ giúp đ nhau cùng ti n b . Đ ng th i, ế
c n phê phán nh ng bi u hi n xu t phát t nh ng đ ng c cá nhân, v l i mà "đ u đá", ơ
nhân danh phê bình đ đ kích, lôi kéo, chia r , làm r i n i b .
4. H c t p làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh c n phát huy ch ươ
nghĩa yêu n c g n ch t v i ch nghĩa qu c t trong sáng, đoàn k t, h u ngh gi aướ ế ế
các dân t c trong đi u ki n toàn c u hóa, ch đ ng, tích c c h i nh p kinh t qu c ế
tế
S u t m tài li u: SV: Lê Th Bích Ng c – CĐSP Thái Nguyênư
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-04 07:31:08
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. 1. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
— Xem thêm —