89 đề văn cảm thụ lớp 5

Số trang: 51
Mã số: 488835
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 51
Sao chép
Cm t v¨n häc líp 5
I. ThÕ nµo lµm t v¨n häc?
Cm t n häc lµ m nhËn nh÷ng gi¸ trÞ næi bËt, nh÷ng ®iÒu s©u
c, nhÞ ®Ñp ®Ï cña n häc thÓ hn trong t¸c phÈm (cuèn truyÖn,
i v¨n, i t...) hay mét bé phËn cña t¸c phÈm (®o¹n n , ®o¹n th¬...thËm
chÝ mét ng÷ g t trong c©u v¨n, c©u th¬)
Nh vËy,m thô n häc nghÜa lµ khi ®äc (nghe) mét c©u chuyÖn, mét i
th¬... ta kh«ng nh÷ng hu cßn phi c m, tëng tîng thËt sù gÇn gòi,
nhËp th©n víi nng g× ®· ®äc...
§Ó cã ®îc n¨ng cm tn häc s©uc vµ tinh tÕ, cÇn s say mª,
høng thó khi tiÕp c i th¬n; chÞu khã tÝch lòy vèn hiÓu biÕt thùc tÕ
cuéc sèng vµ v¨n häc; n¾m v÷ng kiÕn thøc b¶n vÒ tng ViÖt phôc cho
m thôn häc.
II. C¸ch viÕt mét ®o¹nim t v¨n häc:
a. §äc kü ®Ò bµi, n¾m ch¾c u cÇu cña bµi tËp (phi tr i ®îc ®iÒu?
CÇnu t ®îc ý g×?...)
b. §äc vµ t×m hiÓu c©u t (c©un ) hay ®o¹n trÝch ®îc nªu trong bµi
(Dùa vµo yªu cÇu cô thª cña i tËp ®Ó m hiÓu, dô: c¸ch dïng tõ
®Æt c©u; ch dïng nh nh, chi tiÕt; ch sö dông biÖn ph¸p ng
thuËt quen thuéc nh so s¸nh, nh©n hãa, ®iÖp ng÷...®· gióp emm nhËn
®îc néi dung, ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï, s©u s¾c).
c. ViÕt ®o¹n v¨n m t v¨n häc (khong 5-7 ng) híng vµo yªu cÇu
cña ®Ò i. (§o¹n n t b¾t ®Çu b»ng mét c©u ®o¹n ®Ó dÉn
t ngêi ®äc hoÆc tri tng vµo c©u i chÝnh; tiÕp ®ã, cÇnnªu râ
c ý theou cÇu cña ®Ò bµi; cuèi ng, cã htÓ t ®o¹n b»ng mét c©u
ng¾n gän ®Ó “gãi l¹i néi dung cm thô)
N¾mngu cÇu vÒm thôn häc ë tiÎu häc, kiªn t tËp luyÖnng
bíc (tõ dÔ ®Õn khã), nhÊt ®Þnh häc sinh viÕt ®îc nh÷ng ®o¹nn hay
m thôn häc, sÏ ®îc n¨ng lùcm t n häc tèt ®Ó pt hiÖn biÕt bao
®iÒu ®¸ng quý trongn häc vµ cuéc sèng cña chóng ta.
mét ®o¹n n cm thô hoµn chØnh:
§Ò 1: Trong i a ¬i! (Tng ViÖt5 , tËp mét), nhµ th¬ Anh Xu©n
viÕt:
a vÉn ®øng hiªn ngang caot
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
L¸ n xanh rÊt mùcu ng
dõa c¾m s©u vµo lßng ®©t,
Nh n lµng b¸m chÆt quª h¬ng.
Em h·y cho biÕt: h×nhnh c©y dõa trong ®o¹n t trªnnãi lªn nh÷ng ®iÒu
®Ñp ®Ï vÒ ngêi d©n mn Nam trong kh¸ng chiÕn chèng Mü?
BµI LµM :
Trong kt trªn (trÝch trong bµi Dõa ¬i) cña nhµ th¬ Lª Anh Xu©n,
ta thÊy t¸c gi nh mn th«ng qua nh tîng y a ®Ó ca ngîi phÈm chÊt
kn cêng, anh ng, hiªn ngang, tù hµo trong chiÕn ®Êu cña ngêi d©n miÒn
Nam. §ång ti t¸c gi còng muèn i lªn pm chÊt trong s¸ng, thñy chung,
dÞung, ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng ý chÝ kiªn cêng b¸m t, g¾nchÆt chÏ
i mnh ®Êt quª h¬ng m×nh cña ngêi d©n miÒn Nam trong cuéc kng chiÕn
chèng Mü cøu níc.
§Ò 2: T c¶nh ®Ñp Sa Pa, nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch ®· viÕt:
Tht c¸i, l¸c ®¸c l¸ vµng r¬i trong khonh kh¾c mïa thu. Tho¾t c¸i,
tng long lanh mét c¬n ma tuyÕt trªn nh÷ng cµnh ®µo, lª, mËn. Tho¾t i,
giã xn h©y hÈy nång nµn i nng b«ng hoa lay ¬n mµu ®en nhung hm
quý.
(§êng ®i Sa Pa- Tng ViÖt 4, tËp mét, 1995)
Em cã nhËn xÐt chng tõ, ®Æt c©u ë ®o¹n v¨n tn? u t¸c dông
cña c¸ch dïng tõ, ®Æt c©u ®ã.
BµI LµM:
lÏ cha cã t¸c gi nµo t c¶nh Sa Pai ®Ñp ®Ï, tinh tÕ vµ sèng ®éng nh
nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch. T¸c gi ®· khÐo lÐo sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt
®¶o ng÷ ®Ó nhÊnnh, ®Óm næit vÎ ®Ñp nªn t cña c¶nh s¾c thn
nhiªn ti tiÕt ë Sa Pa. §ång ti ®iÖptht c¸i t¹o cho chóng ta c¸i c¶m
c ®ét ngét, ngì ngµng tríc sù thay ®æi nhanh chãnga ti tiÕt ë Sa Pa. Sù
thay ®æi nhanh chãng ®Õn møc t ngê Êy khn ngêi ®äc nh l¹c vµc mét tiªn
c¶nhy.
§Ò 3: Trong i Bãc ch (TiÕng ViÖt 2, p hai., 1995) nhµ th¬ KiÕn
Quèc cã vt:
Ngµy h«m qua ë l¹i
Trongnga con
Con häc hµnh ch¨m chØ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Lµ ngµy qua n cßn...”
Nhµ th¬ muènii em ®u qua ®n th¬ trªn?
BµI LµM:
Trong ®o¹n th¬ trªn, nhµ t BÕ KiÕn Quèc nh muèn ii chóng ta r»ng:
Ta häc hµnh ch¨m chØ th× trong cuèn ng ®Ñp ®Ï cña chóng ta sÏ ®îc ghi l¹i
nng ®iÓm mêi do chÝnh nh÷ng kn thøc ngµy ®ªm ta miÖti häc tËp.
Bëi vËy t i: Ngµym qua tuy ®· qua ®i nhng ®îc nh¾c ®Õn khi ta
cã nng kn thøc, nh÷ng thµnh qu mµ “ngµy h«m qua ta ®· tÝch lòy ®îc.
§Ò 4: BãNG M¢Y
H«m nay trêing nh nung
MÑ em ®i cÊy ph¬i lng ngµy
¦íc g× em hãa ®¸my
Em che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m
(Thanh Hµo)
§äc i th¬ trªn, em thÊy nh÷ng t ®Ñp vÒ t×nh c¶m cña ngêi con
®èii mÑ?
BµI LµM:
§äc i th¬ trªn, ta ty t×nh c¶m cña ngêi con ®èi víi mÑ m×nh thËt ®Ñp
®Ï thËt ®¸ng quý träng.T×nh c¶m ®ã ®îc thÓ hn qua sù c¶m th«ng víi
nng viÖc lµmt cña mÑ nh ph¬i lng ®i cÊy díi c¸i nãng nh nung sù íc
mong ®îc gãp phÇnm cho mÑ ®ìt v trong c«ng viÖc: Hãa thµnh ®¸m m©y
®Ó che cho suèt ngµy bãng r©m, gióp mÑ lµm viÖc tn ®ång t mÎ, khái
n¾ngng. §ã lµ mét t×nh th¬ng võa s©u s¾c, võa cô thÓ vµ tht tc a
ngêi con ®èi víi mÑ.
§Ò 5: Trongi Vµm Cá §«ng (Tng ViÖt 3, tËp mét), nhµ th¬ Hoµi cã
viÕt:
“§©y con s«ng nh dßng s÷a mÑ
Níc vÒ xanh ruéng a, vên y
Vµ ¨m ¾p nhng ngêi mÑ
Chë t×nh th¬ng trang tri ®ªm ngµy.”
§äc ®o¹n th¬ trªn, em c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp ®¸ng quý cña dßng s«ng quª h-
¬ng nh thÕ nµo?
BµI LµM:
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-04 03:02:56
I. Thế nào là cảm thụ văn học? Cảm thụ văn học là sự cảm nhận những giá trị nổi bật, những điều sâu sắc, tế nhị và đẹp đẽ của văn học thể hiện trong tác phẩm (cuốn truyện, bài văn, bài thơ...) hay một bộ phận của tác phẩm (đoạn văn , đoạn thơ...thậm chí một từ ngữ có giá trị trong câu văn, câu thơ) Như vậy, cảm thụ văn học có nghĩa là khi đọc (nghe) một câu chuyện, một bài thơ... ta không những hiểu mà còn phải xúc cảm, tưởng tượng và thật sự gần gũi, “nhập thân” với những gì đã đọc...
— Xem thêm —