Giáo án điện tử âm nhạc lớp 5 (Trọn bộ)

Số trang: 67
Mã số: 487934
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 67
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-02 17:10:27
Mục tiêu: - Học sinh trình bày các bài hát đã học; Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng thiếu nhi thế giới liên hoan. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách , theo nhịp hoặc theo tiết tấu lời ca. tập trình bày các bài hát đã học theo tổ, nhóm, cá nhân. - Tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong chương trình âm nhạc lớp 5. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn. - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập Ngy son: Ngy ging: Tit 1 n tp mt s bI ht hc I Mc tiu . - H \ S trnh by cc bi ht hc; Quc ca vit nam, Em yu ho bnh, Chc mng, Thiu nhi th gii li n hoan. - Ht kt hp g m theo phch , theo nhp hoc theo ti t tu li ca. tp trnh by cc bi ht hc theo t , nhm , c nhn. - To khng kh hc tp vui t i, si ni t tit hc u t in t rong ch ng trnh m nhc lp 5. I I. Chun b ca gio vin - Gio vin : gio n, SGK, dng hc mn. - Hc sinh: SGK, dng hc tp I I I . hot ng dy hc H ca GV Ni dung H ca HS GV ghi ni dung GV hi GV m n GV hi GV h ng dn GV iu khin GV hi n tp mt s bi ht hc 1. Quc ca Vit Nam -Ai l tc gi bi Quc ca Vit Nam? Nhc s Vn Cao. - C lp ng nghim ht Quc ca Vit Nam. 2. Em yu ho bnh - Ai l tc gi bi ht Em yu ho bnh? - Nhc s Nguyn c Ton - GV gii th iu li ca ca bi ht. -C lp ht bi Em yu ho bnh kt hp g phch C lp ht bi Em yu ho bnh kt hp g m theo nhp - Tng t t rnh by bi Em yu ho bnh, GV nh gi 3. Chc mng - Bi chc mng l nhc n c no? ay l bi ht Nga, li Vit Hong Ln. GV gii th iu li ca ca bi ht. HS ghi bI HS t r li HS ht Quc Ca HS t r li HS thc hin HS thc hin Cc t thc hin HS t r li 1 GV h ng dn GV iu khin GV hi GV h ng dn Chia lp thnh hai na, mt na ht, na kia g m theo phch. Phch mnh g tay phi, hai phch nh g tay t ri. i li ln trnh by -Tng t t rnh by bi Chc mng, GV nh gi. 4. Thiu nhi th gii l in hoan - ai l tc gi bi th iu nhi th gii lin hoan? - nhc s l u Hu Ph c - GV gii th iu li ca ca bi ht - c lp ht bi th iu nhi th gii lin hoan kt hp g m : on 1 g phch, on 2 g theo tit tu li ca. HS thc hin Cc t thc hin H \ s t r li H \ s thc hin GV iu khin - tng t t rnh by bi th iu nhi th gii lin hoan, GV nh gi Cc t thc hin GV tng kt GV tng kt phn t rnh by 3 bi ht ca cc t. nh gi khen ngi v ng vin h \ s c gng hc mn m nhc H \ s theo di GV m n Kt thc: c lp ht bi em yu ho bnh kt hp g phch H \ s thc hin Ngy son: Ngy ging: Tit 2 Hc ht: bI reo vang bnh minh I Mc t iu . - H \ S ht ng giai diu bi ht reo vang bnh minh. Th hin ng nhng ting ht luyn v ngn 3 phch - Ht kt hp g m theo phch , theo nhp (on 1)v theo phch on 2 - gp phn gio dc h \ s nim lc quan, yu thin nhin, yu cuc sng I I. Chun b ca gio vin - Gio vin : gio n, SGK, dng hc mn.nhc c 2 - Hc sinh: SGK, dng hc tp I I I . hot ng dy hc H ca GV Ni dung H ca HS GV ghi ni dung GV hi GV gii thiu Gv ch nh GV h ng dn GV thc hin GV hi Hc ht reo vang bnh minh 1 gii th iu bi ht - Cc em ...
— Xem thêm —
Bình luận