Nhúng
Toàn màn hình
/ 15
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (15 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-30 00:47:02
MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC Bài 1: Một cửa hàng gạo có tổng số gạo nếp và gạo tẻ 1950 kg. Sau khi đã bán số gạo nếp và 2 6 3 số gạo tẻ thì số gạo nếp và gạo tẻ còn lại là bằng nhau. Hỏi lúc 7 đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo nếp; bao nhiêu kg gạo tẻ? Hd: Ta... 1 § 6. MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC Bài 1: Một cửa hàng gạo có tổng số gạo nếp và gạo tẻ 1950 kg. Sau khi đã bán 6 2 số gạo nếp và 7 3 số gạo tẻ thì số gạo nếp và gạo tẻ còn lại là bằng nhau. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo nếp; bao nhiêu kg gạo tẻ? Hd: Ta có: 6 4 số gạo nếp lúc đầu = 7 4 số gạo tẻ lúc đầu. Do đó 6 1 số gạo nếp lúc đầu = 7 1 số gạo tẻ lúc đầu. Biểu thị số gạo nếp lúc đầu là 6 phần, số gạo tẻ lúc đầu là 7 phần, ta có sơ đồ: Giá trị một phần là 1950 : (6 + 7) = 150 (kg) Số gạo nếp lúc đầu là 150 6 = 900 (kg) Số gạo tẻ lúc đầu là 150 7 = 1050 (kg) Bài 2: 1950 kg Gạo nếp: Gạo tẻ: 2 Một cửa hàng rau quả có 2 rổ đựng cam và chanh. Sau khi bán được 5 8 số cam và 3 5 số chanh thì người bán hàng thấy còn lại 150 quả hai loại, trong đó số cam bằng 2 3 số chanh. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu quả mỗi loại? Hd: Phân số chỉ số cam còn lại là 5 31 8 8 . Phân số chỉ số chanh còn lại là 3 21 5 5 . Ta có sơ đồ: + 3 8 số cam còn lại của cửa hàng là 150 : (2 + 3) 2 = 60 (quả). + 2 5 số chanh còn lại của cửa hàng là 150 – 60 = 90 (quả). Số cam lúc đầu cửa hàng có là 60 : 3 8 = 160 (quả). Số chanh lúc đầu cửa hàng có là 90 : 2 5 = 225 (quả). Bài 3: Dung dịch nước biển chứa 5% muối. Hỏi cần đổ thêm bao nhiêu gam nước tinh khiết vào 45 ga m dung dịch nước biển để tỷ lệ muối trong đó còn là 3%? 150 3 8 số cam: 2 5 số cam: 3 Hd: Lượng muối có trong 45 gam dung dịch nước biển để tỷ lệ muối 5% là: (5 × 45) : 100 = 2,25 (g) Lượng dung dịch nước biển với tỷ lệ muối 3% có chứa 2,25 gam muối là: (2,25 × 100) : 3 = 75 (g) Lượng nước tinh khiết cần phải đổ thê m vào là: 75 - 45 = 30 (g) Bài 4: Dung dịch nước biển chứa 5% muối. Hỏi cần đổ thêm bao nhiêu gam muối vào 45 gam dung dịch nước biển để tỷ lệ muối trong đó tăng lên là 9%? Hd: Lượng nước tinh khiết có trong 45 gam dung dịch nước biển để tỷ lệ muối 5% là: (95 × 45) : 100 = 42,75 (g) Lượng dung dịch nước biển với tỷ lệ muối 9% có chứa 42,75 gam nước tinh khiết là: (42,75 × 100) : 9 = 47,5 (g) Lượng muối cần phải đổ thê m vào là: 47,5 - 45 = 2,5 (g) Bài 5: 4 Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau mà chia hết cho 5? Hd: Trường hợp 1: Chữ số hàng đơn vị chứa chữ số 0 + Chữ số ở vị trí thứ 1 có 9 cách chọn + Chữ số ở vị trí thứ 2 có 8 cách chọn + Chữ số ở vị trí thứ 3 có 7 cách chọn + Chữ số ở vị trí thứ 4 có 6 cách chọn + Chữ số ...
— Xem thêm —
Bình luận