Nhúng
Toàn màn hình
/ 40
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (40 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-30 14:39:25
Tiểu luận: Phát triển sản phẩm từ nguyên liệu sữaTrong nhiều thế kỷ, các sản phẩm sữa được sử dụng như một trong những loại thực phẩm hàng đầu cho nhiều triệu người trên khắp thế giới. Sữa là thực phẩm tự nhiên với nhiều giá trị dinh dưỡng đã được chứng minh. Ti u lu n:ể ậ Phát tri n s n ph m t ể ả ẩ ừ nguyên li u s a ệ ữ Nhóm th c hi n: ự ệ Đào Th Hiênị Nguy n Th H ng Giang ễ ị ươ L p ớ : CHTP 2010B Nhu c u v th c ph m t s aầ ề ự ẩ ừ ữ • Trong nhi u th k , các s n ph m s a đ c s d ng ề ế ỷ ả ẩ ữ ượ ử ụ nh m t trong nh ng lo i th c ph m hàng đ u cho ư ộ ữ ạ ự ẩ ầ nhi u tri u ng i trên kh p th gi i. S a là th c ph m ề ệ ườ ắ ế ớ ữ ự ẩ t nhiên v i nhi u giá tr dinh d ng đã đ c ch ng ự ớ ề ị ưỡ ượ ứ minh. • Theo d báo c a T ch c L ng th c và Nông nghi p ự ủ ổ ứ ươ ự ệ M , tiêu th s a t i các qu c gia đang phát tri n s ỹ ụ ữ ạ ố ể ẽ tăng 3,3% m i năm tính t đ u nh ng năm 1999 cho ỗ ừ ầ ữ đ n năm 2020. T l tăng tr ng c a th gi i phát ế ỷ ệ ưở ủ ế ớ tri n t ng ng là 0.2% m t năm. Vào năm 2020, ể ươ ứ ộ nh ng n c đang phát tri n s tiêu th 223 tri u t n ữ ướ ể ẽ ụ ệ ấ s a,. T i nh ng qu c gia kém phát tri n m c tiêu th ữ ạ ữ ố ể ứ ụ s a cũng tăng lên 18 tri u t n ữ ệ ấ Nhu c uầ c a ng i ủ ườ tiêu dùng Ti m năng ề phát tri n ể ngành s a ữ Phát tri n s n ph m ể ả ẩ t s a ừ ữ r t ti m năng ấ ề Các b c ti n hành trong PTSP t s aướ ế ừ ữ • H th ng ý t ng, ệ ố ưở • N ghiên c u c b n, ứ ơ ả • P hát tri n khái ni m s n ph m cu i cùng ể ệ ả ẩ ố • T h nghi m lâm sàng c a s n ph m cu i cùng ử ệ ủ ả ẩ ố • C ác ho t đ ng ti p th và gi i thi u s n ph m ạ ộ ế ị ớ ệ ả ẩ S n ph m ch c năng t s aả ẩ ứ ừ ữ Thành ph n sinh ầ hóa truy n th ng ề ố có giá tr ị dinh d ng ưỡ Thành ph n có ầ giá tr tăng ị c ng s c kh e ườ ứ ỏ • s a chính là m t th c ph m ch c năng, vì s a cung c p ữ ộ ự ẩ ứ ữ ấ nh ng peptide có ho t tính sinh h c, nh ng ch t ch ng ữ ạ ọ ữ ấ ố oxy hóa và các thành ph n có ho t tính sinh h c khác ầ ạ ọ Nh ng dòng s n ph m truy n th ng t s a (s a, s a ữ ả ẩ ề ố ừ ữ ữ ữ non, huy t thanh s a) có ch a vô s các thành ph n có ế ữ ứ ố ầ ti m năng nh nh ng nguyên li u có tính ch c năng, ề ư ữ ệ ứ g m c nh ng s n ph m th c ph m t s a và không ồ ả ữ ả ẩ ự ẩ ừ ữ có s a. Đ ng th i sau khi đã đ c chi t xu t và cô l p, ữ ồ ờ ượ ế ấ ậ ho t tính sinh h c c a các thành ph n này đ c ch ng ạ ọ ủ ầ ượ ứ minh, nh ng thành ph n s a này s cung c p cho ữ ầ ữ ẽ ấ ngành th c ph m ch c năng m t lo t các nguyên li u ự ẩ ứ ộ ạ ệ đ hình thành nh ng th c ph m ch c năng m i và t o ể ữ ự ẩ ứ ớ ạ c s cho m i yêu c u v s c kh e ơ ở ọ ầ ề ứ ỏ Phát tri n s n ph m t nguyên li u s a và các ể ả ẩ ừ ệ ữ thành ph n khác trong s a ầ ữ • S a ữ • Casein • Whey • Canxi • Poly saccarit Phát tri n s n ph m t nguyên li u s aể ả ẩ ừ ệ ữ • S a là ngu n th c ăn giàu ch t dinh d ng cho tr s ữ ồ ứ ấ ưỡ ẻ ơ sinh, bao g m protein, Cabonhydrat, ch t béo và ch t ồ ấ ấ khoáng. Ngoài ...
— Xem thêm —
Bình luận