Nhúng
Toàn màn hình
/ 20
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (20 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-04 15:35:31
1 PROLOG KẾT NỐI C# Tomy Dragon Ph ạm Minh Luân Tr ần Duy Hưng NỘI DUNG • Nguyên t c k t n i ắ ế ố • Yeild Prolog k t n i C# ế ố • SWI-Prolog k t n i C# ế ố - Ki n th c b tr ế ứ ổ ợ - T o code trên C# ạ - Load code KiẾN THỨC CẦN THIẾT • Ph ng th c assert ươ ứ • Cú pháp assert  (term). Ng nghĩa: thêm m t fact hay rule ữ ộ vào trong n i database c a prolog ộ ủ Ki N TH C C N THI TẾ Ứ Ầ Ế • L nh consult ệ • Cú pháp • Ý nghĩa: dùng đ load ch ng trình vào DB ể ươ c a Prolog ủ consult(‘path’) . TẠO SWI­PROLOG TRÊN C# • Nguyên t c: ắ - SWI-Prolog đc n p vào C# nh vào th ạ ờ ư vi n SWIPLCS.dll và nunit.framework.dll ệ - Hai th vi n này cung c p các l nh đ ư ệ ấ ệ ể chuy n C# thành Prolog ể SWIPLCS.dll SbsSW.SwiPl Cs PlExceptio n SWI – Prolog connect C#  (demo) Hướng dẫn viết code • B1: load th ư viện  SWIPLCS.dll và nunit.framework.dll vào ch ng trình. ươ B2: Initial Prolog Engine • Trong  Void Main() của class Programe.cs   if (!PlEngine.IsInitialized)              {                  String[] empty_param = { "" };                  PlEngine.Initialize(empty_param);                  Application.Run(new  Form1());                  PlEngine.PlCleanup();              } B3: Design giao diện txtProgram e txtQuery txtResult button2 button1 B4: tạo Class ConnectProlog.cs Ph ng th c nhapDuLieu(string s)ươ ứ Ph ng th c inputTerm(string s)ươ ứ Phương thức nhapQuery(string  s) Phương thức result B5: Đăng ký sự kiện lắng nghe SWI­Prolog connect C# (demo load  code) Hướng dẫn code • B1: Load dll • B2: Design giao di ện • B3: Initial Prolog Engine • B4: T ạo lớp connectProlog.cs Phương thức load file Phương thức result
— Xem thêm —
Bình luận