Nhúng
Toàn màn hình
/ 31
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (31 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-19 22:21:38
1 MUC LUC̣ ̣ I – Lý thuy t ế ……………………………………………………………………. 1 1. Đ nh nghĩa………………………………………………………...…………1 ị 2. Nguyên nhân …………………………………………………………….. . .…2 3. H u qu ậ ả ………………………………………………………………… . ….. 2 4. Ph ng pháp p ươ hát hi nệ ………………………………………………… … …3 a Ph ng pháp đ th ph n d ……………………………………...……….3 ươ ồ ị ầ ư b Ki m đ nh Park……………………………………………………...……..4 ể ị c Ki m đ nh Gleijser…………………………………………………...……5 ể ị d Ki m đ nh white …………………………………………………….…….5 ể ị e Ki m đ nh t ng quan h ng c a Spearman………………………...……..6 ể ị ươ ạ ủ f Ki m đ nh Goldfeld – Quandt……………………………………….…….6 ể ị g Ki m đ nh Breusch – Pagan………………………………………………7 ể ị 5 Ph ng pháp kh c ph c ươ ắ ụ ………………………………………………………8 II Th c hành………………………………………………………..……….. ự 12 1. Ki m đ nh…………………………………………………………………16 ể ị 2. Bi n pháp kh c ph c……………………………………………….……..19 ệ ắ ụ Nhóm 2 Page 1 N I DUNG TH O LU NỘ Ả Ậ I – Lý thuy t ế 5. Đ nh nghĩa ị Khi nghiên c u mô hình h i quy tuy n tính c đi n, chúng ta đã đ a ra gi thi t r ng ứ ồ ế ổ ể ư ả ế ằ ph ng sai c a m i m t nhi u ng u nhiên U ươ ủ ỗ ộ ễ ẫ i trong đi u ki n giá tr c a bi n xề ệ ị ủ ế i không đ i, nghĩa là ổ Var(Ui|Xi)=E[U i –E(U i )] 2 =E(U i ) 2 = σ2 (i=1,2,3…n) V m t đ th mô hình h i quy 2 bi n có ph ng sai không đ i minh h a nh hình ề ặ ồ ị ồ ế ươ ổ ọ ư sau: Ng c v i tr ng h p trên là tr ng h p: ph ng sai có đi u ki n c a Y ướ ớ ườ ợ ườ ợ ươ ề ệ ủ i thay đ iổ khi X i thay đ i, nghĩa là: E(U ổ i ) 2 = σ2 (trong đó các σ i 2 khác nhau ). Thí d nh khiụ ư nghiên c u m i quan h gi a l i m c ph i do đánh máy trong m t th i kỳ đã cho v i ứ ố ệ ữ ỗ ắ ả ộ ờ ớ s gi th c hành, thì ng i ta nh n th y s gi th c hành đánh máy càng tăng thì l i ố ờ ự ườ ậ ấ ố ờ ự ỗ sai trung bình m c ph i càng gi m. Đi u này mô t b ng đ th hình sau: ắ ả ả ề ả ằ ồ ị Nhóm 2 Page 2 Nói tóm l i:ạ Ph ng sai sai s thay đ i s y ra khi gi thi t: Var(Ui) = ươ ố ổ ả ả ế σ 2 b viị ph m. Khi gi thi t ph ng sai sai s đ ng đ u b vi ph m thì mô hình h i ạ ả ế ươ ố ồ ề ị ạ ồ quy g p ph i hi n t ng này. ặ ả ệ ượ 6. Nguyên nhân • Do b n ch t c a v n đ kinh t ả ấ ủ ấ ề ế • Do k thu t thu th p và s lý s li u ỹ ậ ậ ử ố ệ • Con ng i rút đ c kinh nghi m t quá kh ườ ượ ệ ừ ứ • Có các quan sát ngo i lai (quan sát khác bi t r t nhi u v i các quan sát ạ ệ ấ ề ớ khác trong m u) ẫ • Mô hình đ nh d ng sai, b sót bi n thích h p ho c d ng gi i tích c a ị ạ ỏ ế ợ ặ ạ ả ủ hàm là sai. 7. H u qu ậ ả • Các c l ng bình ph ng nh nh t ướ ượ ươ ỏ ấ β ^ là c l ng tuy n tínhướ ượ ế không ch ch nh ng không hi u qu . ệ ư ệ ả • Các c l ng c a các ph ng sai là các c l ng ch ch ướ ượ ủ ươ ướ ượ ệ = Làm giá tr c a thông kê T& F m t ý nghĩa. ị ủ ấ Nhóm 2 Page 3 • Các bài toán v c l ng & ki m đ nh d báo khi s d ng thông kêề ướ ượ ể ị ự ử ụ T&F là không đáng tin c y ậ 8. Ph ng pháp p ươ hát hi nệ • Xem xét b n ch t c a v n đ nghiên c u ả ấ ủ ấ ề ứ • Ph ng pháp đ th ph n d ươ ồ ị ầ ư • S d ng tiêu chu n ki m đ nh ử ụ ẩ ể ị - Ki m đ nh Park ể ị - Ki m đ nh Glejser ể ị - Ki m đ nh White No cross terms (Ki m đ nh White không lát c t) ể ị ể ị ắ - Ki m đ ...
— Xem thêm —
Bình luận