Bảng mô tả công việc của nhân viên y tế

Số trang: 2
Mã số: 479960
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
B NG T
NG VI C NN VIÊN Y T
Mã tài li u: 6.04.9
Phiên b n: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
B ph n Phòng Hành chánh
Ch c danh Nhân viên y tế
Mã công vi c
Cán b qu n lý tr c ti p ế TP HC
1. Trách nhi m:
L p ra phác đ đi u tr , h ng d n nhân viên th c hi n khám b nh và c p phát thu c theo ướ
đúng phác đ .
Ký tr c ti p x lý các ca c u n ng. ế
Ký chuy n b nh nhân n ng đi b nh vi c.
Ký xác nh n công nhân n ng ph i ngh dài h n đi u tr .
H ng d n nhân viên báo cáo tình hình b nh tình hình v sinh nhà ăn v sinh môi tr ng.ướ ườ
H ng d n làm s theo dõi c p phát thu c.ướ
Hàng tháng l p d trù thu c duy t mua.
Phân công tr c.
T ch c vi c khám s c kho đ nh kỳ theo qui đ nh c a Công ty
Báo cáo tai n n lao đ ng, b nh hàng tháng cho Phòng HC, Ban giám đ c
Th ng tr c và c p phát thu c theo phác đ .ườ
L p s và theo dõi tình hình b nh trong toàn Công ty.
L p s và theo dõi phát thu c hàng ngày trong toàn Công ty.
Hàng tháng t ng k t tình hình s d ng thu c thanh quy t toán thu c. ế ế
Theo dõi nh c nh b ph n t p v , nhà ăn, v sinh ăn u ng và v sinh lao đ ng.
G p nh ng b nh nhân n ng ph i m i bác s cùng gi i quy t. ế
Tham gia tr c ca cùng s n xu t.
Ki m tra khám s c kho đ nh kỳ cho CBCNV
Theo rõi ph n trong th i kỳ có thai.
L y m u th c ăn l u hàng ngày. ư
Theo dõi s l ng thu c và c p thu c cho t thu c hàng ngày. ượ
Ki m tra v sinh b a ăn hàng ngày.
2. Quy n h n:
Quy t đ nh hình th c đi u tr , n i đi u tr b nh, tai n n lao đ ngế ơ
3. Báo cáo và u quy n:
Báo cáo công vi c cho Phó phòng HC.
4. Tiêu chu n:
Có b ng y, bác s .
Kinh nghi m ít nh t 01 năm.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B NG T
NG VI C NN VIÊN Y T
Mã tài li u: 6.04.9
Phiên b n: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
Trung th c, nhanh nh n.
g
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 16:40:14
Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy chế tổ chức phòng hành chính - Bảng mô tả công việc của nhân viên y tế
— Xem thêm —