Bảng mô tả công việc của nhân viên y tế

Số trang: 2
Mã số: 479960
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 16:40:14
Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy chế tổ chức phòng hành chính - Bảng mô tả công việc của nhân viên y tế B NG MÔ T Ả Ả CÔNG VI C NHÂN VIÊN Y T Ệ Ế Mã tài li u: 6.04.9 ệ Phiên b n: Ver 1.0 ả Ngày ban hành: 15/02/08 B ph n ộ ậ Ph òng Hành chánh Ch c danh ứ Nh ân viên y tế Mã công vi c ệ C án b qu n lý tr c ti p ộ ả ự ế TP HC 1. Tr ách nhi m: ệ L p ra phác đ đi u tr , h ng d n nhân viên th c hi n khám b nh và c p phát thu c theo ậ ồ ề ị ướ ẫ ự ệ ệ ấ ố đúng phác đ . ồ Ký tr c ti p x lý các ca c u n ng. ự ế ử ứ ặ Ký chuy n b nh nhân n ng đi b nh vi c. ể ệ ặ ệ ệ Ký xác nh n công nhân n ng ph i ngh dài h n đi u tr . ậ ặ ả ỉ ạ ề ị H ng d n nhân viên báo cáo tình hình b nh tình hình v sinh nhà ăn v sinh môi tr ng. ướ ẫ ệ ệ ệ ườ H ng d n làm s theo dõi c p phát thu c. ướ ẫ ổ ấ ố Hàng tháng l p d trù thu c duy t mua. ậ ự ố ệ Phân công tr c. ự T ch c vi c khám s c kho đ nh kỳ theo qui đ nh c a Công ty ổ ứ ệ ứ ẻ ị ị ủ Báo cáo tai n n lao đ ng, b nh hàng tháng cho Phòng HC, Ban giám đ c ạ ộ ệ ố Th ng tr c và c p phát thu c theo phác đ . ườ ự ấ ố ồ L p s và theo dõi tình hình b nh trong toàn Công ty. ậ ổ ệ L p s và theo dõi phát thu c hàng ngày trong toàn Công ty. ậ ổ ố Hàng tháng t ng k t tình hình s d ng thu c thanh quy t toán thu c. ổ ế ử ụ ố ế ố Theo dõi nh c nh b ph n t p v , nhà ăn, v sinh ăn u ng và v sinh lao đ ng. ắ ở ộ ậ ạ ụ ệ ố ệ ộ G p nh ng b nh nhân n ng ph i m i bác s cùng gi i quy t. ặ ữ ệ ặ ả ờ ỹ ả ế Tham gia tr c ca cùng s n xu t. ự ả ấ Ki m tra khám s c kho đ nh kỳ cho CBCNV ể ứ ẻ ị Theo rõi ph n trong th i kỳ có thai. ụ ữ ờ L y m u th c ăn l u hàng ngày. ấ ẫ ứ ư Theo dõi s l ng thu c và c p thu c cho t thu c hàng ngày. ố ượ ố ấ ố ủ ố Ki m tra v sinh b a ăn hàng ngày. ể ệ ữ 2. Quy n h n: ề ạ Quy t đ nh hình th c đi u tr , n i đi u tr b nh, tai n n lao đ ng ế ị ứ ề ị ơ ề ị ệ ạ ộ 3. B áo cáo và u quy n: ỷ ề B áo cáo công vi c cho Phó phòng HC. ệ 4. Ti êu chu n: ẩ C ó b ng y, bác s . ằ ỹ Kinh nghi m ít nh t 01 năm. ệ ấ B NG MÔ T Ả Ả CÔNG VI C NHÂN VIÊN Y T Ệ Ế Mã tài li u: 6.04.9 ệ Phiên b n: Ver 1.0 ả Ngày ban hành: 15/02/08 Trung th c, nhanh nh n. ự ẹ ẹ ẹ g
— Xem thêm —
Bình luận