Nhúng
Toàn màn hình
/ 28
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (28 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-15 11:15:16
1 Tuyeån taäp Ñaïi soá toå hôïp Traàn Só Tuøng 4 22. (ÑH Sö phaïm HN 2 khoái A 2000) Coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá goàm 8 chöõ soá töø caùc chöõ soá: 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong ñoù caùc chöõ soá 1 vaø 6 ñeàu coù maët 2 laàn, caùc chöõ soá khaùc coù maët 1 laàn. 23. (ÑH Sö phaïm Vinh khoái ABE 2000) Coù bao nhieâu soá khaùc nhau goàm 7 chöõ soá sao cho toång caùc chöõ soá cuûa moãi soá laø moät soá chaün. 24. (ÑH Sö phaïm Vinh khoái DGM 2000) Tìm taát caû caùc soá töï nhieân coù ñuùng 5 chöõ soá sao cho trong moãi soá ñoù chöõ soá ñöùng sau lôùn hôn chöõ soá ñöùng lieàn tröôùc. 25. (HV Kyõ thuaät quaân söï 2000) Moät ñoàn caûnh saùt khu vöïc coù 9 ngöôøi. Trong ngaøy, caàn cöû 3 ngöôøi laøm nhieäm vuï ôû ñòa ñieåm A, 2 ngöôøi ôû ñòa ñieåm B, coøn 4 ngöôøi thöôøng tröïc taïi ñoàn. Hoûi coù bao nhieâu caùch phaân coâng? 26. (ÑH GTVT 2000) Moät lôùp hoïc coù 20 hoïc sinh, trong ñoù coù 2 caùn boä lôùp. Hoûi coù bao nhieâu caùch cöû 3 ngöôøi ñi döï hoäi nghò Hoäi sinh vieân cuûa tröôøng sao cho trong 3 ngöôøi ñoù coù ít nhaát moät caùn boä lôùp. 27. (HV Quaân y 2000) Xeáp 3 vieân bi ñoû coù baùn kính khaùc nhau vaø 3 vieân bi xanh gioáng nhau vaøo moät daõy 7 oâ troáng. Hoûi: 1. Coù bao nhieâu caùch xeáp khaùc nhau? 2. Coù bao nhieâu caùch xeáp khaùc nhau sao cho 3 vieân bi ñoû xeáp caïnh nhau vaø 3 vieân bi xanh xeáp caïnh nhau? 28. (ÑH Caûnh saùt nhaân daân khoái G CPB 2000) Coù bao nhieâu soá leû goàm 6 chöõ soá, chia heát cho 9? 29. (ÑH Caûnh saùt nhaân daân khoái G CB 2000) Coù bao nhieâu soá leû goàm 6 chöõ soá khaùc nhau lôùn hôn 500000? 30. (CÑSP Nha Trang 2000) Vôùi caùc soá: 0, 1, 2, 3, 4, 5 coù theå thaønh laäp ñöôïc bao nhieâu soá töï nhieân goàm 4 chöõ soá khaùc nhau vaø trong ñoù phaûi coù maët chöõ soá 0. 31. (CÑSP Nhaø treû – Maãu giaùo TÖ I 2000) Moät lôùp hoïc sinh maãu giaùo goàm 15 em, trong ñoù coù 9 em nam, 6 em nöõ. Coâ giaùo chuû nhieäm muoán choïn moät nhoùm 5 em ñeå tham döï troø chôi goàm 3 em nam vaø 2 em nöõ. Hoûi coù bao nhieâu caùch choïn? 32. (ÑH An ninh khoái D 2001) Cho caùc chöõ soá 0, 1, 2, 3, 4. Hoûi coù theå thaønh laäp ñöôïc bao nhieâu soá coù baûy chöõ soá töø nhöõng chöõ soá treân, trong ñoù chöõ soá 4 coù maët ñuùng Traàn Só Tuøng Tuyeån taäp Ñaïi soá toå hôïp 1 Phaàn 1. BAØI TOAÙN ÑEÁM 1. (ÑHQG TPHCM khoái A ñôït 1 1999) Cho taäp hôïp A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 1. Coù bao nhieâu taäp con X cuûa taäp A thoaû ñieàu kieän X chöùa 1 vaø khoâng chöùa 2. 2. Coù bao nhieâu soá töï nhieân chaün goàm 5 chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau laáy töø taäp A vaø khoâng baét ñaàu bôûi 123. 2. (ÑHQG TPHCM khoái D ñôït 1 1999) Moät hoïc sinh coù 12 cuoán saùch ñoâi moät khaùc nhau, trong ñoù coù 2 cuoán saùch Toaùn, 4 cuoán saùch Vaên vaø 6 cuoán saùch Anh. Hoûi coù bao nhieâu caùch xeáp taát caû caùc cuoán saùch leân moät keä saùch daøi, neáu caùc cuoán saùch cuøng moân ñöôïc xeáp keà nhau? 3. (ÑHQG TPHCM khoái AB ñôït 2 1999) Moät baøn daøi coù hai daõy gheá ñoái dieän nhau, moãi daõy coù 6 gheá. Ngöôøi ta muoán xeáp choã ngoài cho 6 hoïc sinh tröôøng A vaø 6 hoïc sinh tröôøng B vaøo baøn noùi treân. Hoûi coù bao nhieâu caùch xeáp trong moãi tröôøng hôïp sau: 1. Baát cöù 2 hoïc sinh naøo ngoài caïnh nhau hoaëc ñoái dieän nhau thì khaùc tröôøng vôùi nhau. 2. Baát cöù 2 hoïc sinh naøo ngoài ñoái dieän nhau thì khaùc tröôøng vôùi nhau. 4. (ÑHQG TPHCM khoái D ñôït 2 1999) Cho taäp X = {0,1,2,3,4,5,6,7}. Coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá n goàm 5 chöõ soá khaùc nhau ñoâi moät töø X (chöõ soá ñaàu tieân phaûi khaùc 0) trong moãi tröôøng hôïp sau: 1. n laø soá chaün. 2. Moät trong ba chöõ soá ñaàu tieân phaûi baèng 1. 5. (ÑH Hueá khoái A chuyeân ban 1999) Moät hoäp ñöïng 4 vieân bi ñoû, 5 vieân bi traéng vaø 6 vieân bi vaøng. Ngöôøi ta choïn ra 4 vieân bi töø hoäp ñoù. Hoûi coù bao nhieâu caùch choïn ñeå trong soá bi laáy ra khoâng coù ñuû caû 3 maøu? 6. (ÑH Hueá khoái D chuyeân ban 1999) Ngöôøi ta xeáp ngaãu nhieân 5 laù phieáu coù ghi soá thöù töï töø 1 ñeán 5 caïnh nhau. 1. Coù bao nhieâu caùch xeáp ñeå caùc phieáu soá chaün luoân ôû caïnh nhau? 2. Coù bao nhieâu caùch xeáp ñeå caùc phieáu phaân thaønh hai nhoùm chaün leû rieâng bieät (chaúng haïn 2, 4, 1, 3, 5)? 7. (ÑH Hueá khoái RT chuyeân ban 1999) Tuyeån taäp Ñaïi soá toå hôïp Traàn Só Tuøng 2 Ngöôøi ta vieát caùc chöõ soá 0, 1, 2, 3, 4, 5 leân caùc taám phieáu, sau ñoù xeáp thöù töï ngaãu nhieân thaønh moät haøng. 1. Coù ...
— Xem thêm —
Bình luận