Điều lệ Trường mầm non

Số trang: 25
Mã số: 476651
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 25
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 14:43:45
QUYẾT ĐỊNH                          Ban hành Điều lệ trường mầm non                     BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        Căn  cứ  Nghị  định  số  178/2007/NĐ-CP  ngày  03  tháng  12  năm  2007  của   Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ   quan ngang bộ;        Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính   phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục   và Đào tạo;        Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính   phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
— Xem thêm —