Điều lệ Trường mầm non

Lượt xem: 696
Số trang: 0
Mã số: 476651
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 14:43:45
QUYẾT ĐỊNH

                         Ban hành Điều lệ trường mầm non

                    BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       Căn  cứ  Nghị  định  số  178/2007/NĐ-CP  ngày  03  tháng  12  năm  2007  của  
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ  
quan ngang bộ;

       Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính  
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục  
và Đào tạo;

       Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính  
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;  

       Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, QUYẾT ĐỊNH                          Ban hành Điều lệ trường mầm non                     BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        Căn  cứ  Nghị  định  số  178/2007/NĐ-CP  ngày  03  tháng  12  năm  2007  của   Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ   quan ngang bộ;        Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính   phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục   và Đào tạo;        Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính   phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
— Xem thêm —