BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO (tt)

Lượt xem: 1128
Số trang: 0
Mã số: 476123
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-14 01:40:31
-  Hiểu rõ những giá trị lớn về nội dung và nghệ thuật của ĐCBN – bản
tuyên ngôn chủ quyền độc lập, ang văn yêu nước  chói  ngời  tư tưởng nhân văn , kiệt tác văn học kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luân và văn chương.
Nắm được đặc trưng cơ bản của thể Cáo -  Hiểu rõ những giá trị lớn về nội dung và nghệ thuật của ĐCBN – bản tuyên ngôn chủ quyền độc lập, ang văn yêu nước  chói  ngời  tư tưởng nhân văn , kiệt tác văn học kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luân và văn chương. Nắm được đặc trưng cơ bản của thể Cáo
— Xem thêm —