ý nghĩa của phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Số trang: 17
Mã số: 475645
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-13 02:57:45
Gía trị thặng dư là lao động không công của công nhân lao động làm thuê tạo ra,là mục đích ,kết quả hoạt động của tư bản ,của giai cấp tư sản .Trong xã hội xã hội chủ nghĩa ,việc bóc lột sức lao động không công của người công nhân không còn nữa,nhưng không có nghĩa là giá trị thặng dư không còn tồn tại,mà giá trị thặng dư được sử dụng vào mục đích khác không giống như giai cấp tư sản ,đó là giá trị thặng dư thu được là cơ sở ,tiền đề để xây dựng đất nước ,xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất ,vì mục đích phát triển xã hội chủ nghĩa,vì con người Ý NGHĨA C A PH NG PHÁP S N XU T GIÁ TR TH NG D Ủ ƯƠ Ả Ấ Ị Ặ Ư Gía tr th ng d là lao đ ng không công c a công nhân lao đ ng làm thuê t o ra,là ị ặ ư ộ ủ ộ ạ m c đích ,k t qu ho t đ ng c a t b n ,c a giai c p t s n .Trong xã h i xã h i ụ ế ả ạ ộ ủ ư ả ủ ấ ư ả ộ ộ ch nghĩa ,vi c bóc l t s c lao đ ng không công c a ng i công nhân không còn ủ ệ ộ ứ ộ ủ ườ n a,nh ng không có nghĩa là giá tr th ng d không còn t n t i,mà giá tr th ng ữ ư ị ặ ư ồ ạ ị ặ d đ c s d ng vào m c đích khác không gi ng nh giai c p t s n ,đó là giá tr ư ượ ử ụ ụ ố ư ấ ư ả ị th ng d thu đ c là c s ,ti n đ đ xây d ng đ t n c ,xây d ng ch đ công ặ ư ượ ơ ở ề ề ể ự ấ ướ ự ế ộ h u v t li u s n xu t ,vì m c đích phát tri n xã h i ch nghĩa,vì con ng i. ữ ề ư ệ ả ấ ụ ể ộ ủ ườ Không tách kh i xu h ng xã h i,Vi t Nam v n d ng các ph ng pháp s n xu t ỏ ướ ộ ệ ậ ụ ươ ả ấ giá tr th ng d vào trong công cu c xây d ng đ t n c ị ặ ư ộ ự ấ ướ , a)Hoat đ ng s n xu t kinh doanh c a Vi t Nam tr c th i kỳ đ i m i (1975- ộ ả ấ ủ ệ ướ ờ ổ ớ 1986) Sau k hi th ng nh t đ t n c (1975) c n c b t tay vào công cu c xây d ng ố ấ ấ ướ ả ướ ắ ộ ự n n kinh t v i m c tiêu đ a n n kinh t .Đ đ t đ c m c tiêu đó,trong giai ề ế ớ ụ ư ề ế ể ạ ượ ụ đo n đàu c a quá trình xây d ng và phat tri n kinh t đ ng và nhà n c ta đã áp ạ ủ ự ể ế ả ướ d ng mô hình kinh t “ch huy t p trung ụ ế ỉ ậ ” Có th nói mô hình kinh t ch huy t p trung nói trên xét v th c ch t là mô hình ể ế ỉ ậ ề ự ấ t c p t túc phát tri n trình đ cao,v i quy mô l n. ự ấ ự ể ở ộ ớ ớ V i mô hình này ,nhà n cớ ướ ki m soát h u h t các ho t đ ng s n xu t kinh doanh ,ki m soát giá c ,ti n ể ầ ế ạ ộ ả ấ ể ả ề l ng và toàn b quá trình phân ph i hàng hóa,d ch v trong n n kinh t ươ ộ ố ị ụ ề ế .Riêng về phía các doanh nghi p thì nhà n c c p phát v n hoàn toàn sau đó c a năm,các ệ ướ ấ ố ủ doanh nghi p ph i n p lai toàn b các k t qu ho t đ ng s n xu t c a xí nghi p ệ ả ộ ộ ế ả ạ ộ ả ấ ủ ệ mình cho nhà n c,n u doanh nghi p làm ăn có lãi thì nhà n c thu,còn n u ướ ế ệ ướ ế doanh nghi p làm ăn thua l thì nhà n c bù. ệ ỗ ướ Hình th c này đã tri t tiêu toàn bứ ệ ộ đ ng l c s n xu t c a doanh nghi p ,hiên t ng “tái giá,l th t” là khá ph ộ ự ả ấ ủ ệ ượ ỗ ậ ổ bi n ế .Các doanh nghi p hoat đ ng không l y m c tiêu l i nhu n làm chính ,cánệ ộ ấ ụ ợ ậ b công nhân viên luôn đ c h ng m t m c l ng c ng,m i phát minh n l c ộ ượ ưở ộ ứ ươ ứ ọ ỗ ự c a h ch v m t tinh ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận