Bài tập toán cao cấp C2 ĐẠI HỌC

Số trang: 15
Mã số: 475459
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 15
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-12 16:07:21
Bài tập toán cao cấp C2 ĐẠI HỌC của trường đại học công nghiệp HCM ThS. Đoàn V ương Nguyên Bài t ập th ường k ỳ Toán cao c ấp C 2 Đ H – 2011 Trang 1 TR ƯỜ NG ĐẠI HỌC CÔNG NGHI ỆP THÀNH PH Ố H Ồ CHÍ MINH KHOA KHOA H ỌC C Ơ B ẢN BÀI TẬP THƯỜNG KỲ MÔN TOÁN CAO C ẤP C2 ĐẠI HỌC ( ĐẠ I SỐ TUY ẾN TÍNH) GVHD: ThS. Đoàn Vương Nguyên L ớp học phần:………………………..Khoa:…………… H ọc kỳ:………Năm học:………… Danh sách nhóm: 1. Nguy ễn Văn A 2. Lê Th ị B ……….. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY 1) Trang bìa nh ư trên (đánh máy , không cần in màu , không cần lời nói đầu ). 2) Trong ph ần làm bài tập, chép đề câu nào xong thì giải rõ ràng ngay câu đó. 3) Trang cu ối cùng là Tài liệu tham khảo: 1. Nguy ễn Phú Vinh – Giáo trình Toán cao cấp A2 – ĐH Công nghiệp TP. HCM. 2. Khoa Toán Th ống kê – Giáo trình Đại số tuyến tính – ĐH Kinh tế TP.HCM. 3. Đỗ Công Khanh – Toán cao cấp A2 – NXB ĐHQG TP. HCM. 4. Nguy ễn Đình Trí – Toán cao cấp A2 – NXB Giáo dục. 5. Nguy ễn Viết Đông – Toán cao cấp A2 – NXB Giáo dục. 6. Lê S ĩ Đồng – Toán cao cấp Đại số Tuyến tính – NXB Giáo dục. 7. Bùi Xuân H ải – Đại số tuyến tính – ĐH KHTN TP. HCM . Chú ý • Phần làm bài bắt buộc phải viết tay ( không chấp nhận đánh máy ) trên 1 hoặc 2 mặt giấy A4 ...
— Xem thêm —
Bình luận