QUY ĐỊNH: Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Số trang: 8
Mã số: 475399
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 06:01:53
QUY ĐỊNH Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non              (Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT      ngày 22    tháng 01  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)                                       Chương I                                QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng        1. Văn bản này quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao   gồm: các yêu cầu của Chuẩn  nghề  nghiệp giáo  viên  mầm  non; tiêu chuẩn  xếp   loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non.        2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo   dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.
— Xem thêm —