rèn luyện nề nếp cho trẻ mẫu giáo

Lượt xem: 1231
Số trang: 0
Mã số: 475107
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 08:21:23
Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là:  “Dân giàu

nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì trước hết nhiệm vụ của giáo  

dục phải đào tạo ra được những con người mới xã hội chủ nghĩa và con người đó  

phải được phát triển toàn diện.

     Chính vì nhiệm vụ nặng nề được đặt ra cho ngành giáo dục mà sự nghiệp giáo  

dục của những năm gần đây đã được quan tâm và chú trọng hơn. Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là:  “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì trước hết nhiệm vụ của giáo   dục phải đào tạo ra được những con người mới xã hội chủ nghĩa và con người đó   phải được phát triển toàn diện.      Chính vì nhiệm vụ nặng nề được đặt ra cho ngành giáo dục mà sự nghiệp giáo   dục của những năm gần đây đã được quan tâm và chú trọng hơn.
— Xem thêm —