ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn: HOÁ HỌC

Số trang: 5
Mã số: 473052
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
BN TRE
ĐỀ THI CHN HC SINH GII LP 12
Đề thi có 2 trang TRUNG HC PH THÔNG CP TNH NĂM HC 2009-2010
Môn: HOÁ HC
Thi gian:180 phút (không k phát đề)
Câu 1: ( 2,5 đim) Hòa tan m gam kim loi R trong dung dch HCl dư thu được dung dch A và 1,12
lít H
2
(đktc). X A điu kin thích hp thu được 9,95 gam mui B duy nht. Thêm t t KOH dư
vào dung dch A ri lc kết ta đem nung ngoài không khí đến khi lượng không đổi thu được ( m +
1,2) gam cht rn D. Đem hòa tan lượng Dy trong dung dch H
2
SO
4
loãng, va đủ, được dung dch
E. X lí E điu kin thích hp thu được 14,05 gam mui G duy nht. Xác định R, B và G.
Câu 2: ( 2,0 đim)Ch được dùng thêm mt thuc th, y phân bit 5 l mt nhãn cha các cht khí
riêng bit sau : HCl, NH
3
, H
2
S, C
2
H
2
, SO
2
.
Câu 3: ( 3,0 đim)Hp cht hu cơ A mch h, phn ng được vi kim nóng; ch to CO
2
hơi
H
2
O khi đốt cháy trong không khí. T khi hơi ca A so vi metan là 5,375.
a. Xác định công thc phân t và viết các công thc cu to phù hp ca A.
b. Đun nh 0,01 mol A trong dung dch H
2
SO
4
loãng, sau phn ng dùng NaOH đ trung hòa
lượng axit dư ri thc hin phn ng tráng gương thu được hơn 4,5 gam Ag. Lp lun để tìm công
thc cu to đúng và gi tên A.
Câu 4: ( 1,5 đim)T tinh bt các cht cơ khác, hãy viết các phương trình phn ng điu chế
etilenglicol oxalat (C
4
H
4
O
4
).
Câu 5: ( 3,0 đim)Hn hp A gm FeCO
3
FeS
2
. Hòa tan hết 3,57 gam A trong V lít dung dch
HNO
3
1,2M thu được dung dch B cha 1 cht tan duy nht x lít hn hp D (hóa nâu ngoài không
khí) cha hai khí . Tính thành phn phn trăm v khi lượng ca mi cht trong A và tìm giá tr V, x.
Câu 6: ( 2,5 đim)Hp cht hu cơ X (cha C,H,O) t khi so vi nitơ oxit 3. Hòa tan 1,8 gam
X vào dung môi trơ ri cho tác dng vi kali dư thu được 448 ml hidro (đktc). Xác định công thc
phân t và viết công thc cu to ca các cht mch h phù hp vi X.
Câu 7: ( 3,0 đim)Hn hp A gm 3 oxit ca st. Dung dch B cha hn hp HCl H
2
SO
4
. Hòa tan
hết 3,92 gam A trong dung dch H
2
SO
4
loãng va đủ thu được dung dch C. Mt khác, đ hòa tan hết
3,92 gam A phi cn ít nht 70 ml dung dch B, sau phn ng được dung dch D. cn các dung
dch C, D thu được khi lượng mui khan ln lượt là 9,52 gam và 8,645 gam.
a. Tính thành phn phn trăm khi lượng mi nguyên t trong A.
b. Tính nng độ mol ca mi axit trong B.
Câu 8: ( 2,5 đim)
Viết các phương trình phn ng thc hin chui biến hóa sau :
X Y Z T
A B D M X
Biết X là nguyên t có tng s ht trong nguyên t là 40; Y, Z, T, M đếu là các hp cht ca X.
Cho : H=1; C=12; N=14; O=16; P=31; S=32; Cl=35,5; Na=23; Mg=24; Al=27; K=39;
Ca=40; Fe=56; Zn=65; Ag=108; Ba=137
____________HT_____________
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
BN TRE
HƯỚNG DN CHM
THI CHN HC SINH GII LP 12 TRUNG HC PH THÔNG CP TNH
Năm hc 2009-2010
Môn: HOÁ HC
Câu Ni dung Đim
chi tiết
Đim
chung
R + 2nHCl RCl
n
+n/2 H
2
KOH + HCl KCl + H
2
O
RCl
n
+ nKOH R(OH)
n
+ n KCl
2R(OH)
n
+(m-n)/2 O
2
R
2
O
m
+ nH
2
O
R
2
O
m
+ mH
2
SO
4
R
2
(SO
4
)
m
+ m H
2
O
0,125
0,125
0,125
0,25
0,125
ne(H
2
) = 2x 0,05 = 0,1 mol
ne(O
) =2x1,2/16 = 0,15 mol>0,1
R có s thay đổi s oxi hoá : m>n
Chn giá tr phù hp : n=2, m=3
0,25
0,25
R
2
(SO
4
)
3 .
a H
2
O 2RCl
2
2H
2
14,05 = 0,025(2R + 288 + 18a)
Lp bng giá tr, nhn a = 9, R= 56
R là Fe, G : Fe
2
(SO
4
)
3
. 9H
2
O
0,25
0,5
1
RCl
2
H
2
B : RCl
2
. bH
2
O
9,95 = 0,05 (R + 71 + 18b)
Thế R=56, b =4. B: FeCl
2
. 4H
2
O
0,25
0,25
2,5
2
NH
3
H
2
S C
2
H
2
SO
2
HCl
nước Brom nht màu
nước
Br
2
thoát
khí
không
màu,
không
mùi
vàng
to cht
lng
phân
lp
Dung
dch
trong
sut
đồng
nht
nước
Brom
không
nht
màu
2NH
3
+ Br
2
N
2
+ 6HBr
H
2
S + Br
2
S + 2HBr
C
2
H
2
+ Br
2
C
2
H
2
Br
4
SO
2
+ Br
2
+ H
2
O 2HBr +H
2
SO
4
1,0
4x0,25
2,0
3
a) CTTQ: C
x
H
y
O
z
(z 1)
M
A
: 12x + y + 16z = 5,375 x 16 = 86
12x + y = 86 - 16z
z 1 2 3 4
12x + y 70 54 38 22
0,25
3,0
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
x 5 4 3 1
1 10 6 2 10
CTPT C
5
H
10
O C
4
H
6
O
2
C
3
H
2
O
3
lo
i
A phn ng vi kim nên A th phenol (x 6) , axit hoc
este. Do vy, ch có C
4
H
6
O
2
là CTPT phù hp.
Các CTCT:
HCOOCH=CH CH
3
(1) ; HCOOCH
2
CH=CH
2
(2) ;
HCOOC(CH
3
)=CH
2
(3) ; CH
3
COOCH=CH
2
(4) ;
CH
2
=CHCOOCH
3
(5) ; CH
3
CH=CH
2
COOH (6)
CH
2
=CHCH
2
COOH (7) ; CH
2
=C(CH
3
)COOH (8)
0,5
0,25
8x0,125
b) Sau phn ng thu phân, sn phm kh năng tham gia phn ng
tráng gương nên A là 1 trong các este 1,2,3,
Este 2,3,4 :
HCOOR + H
2
O HCOOH + ROH
CH
3
COOCH=CH
2
+ H
2
O CH
3
COOH + CH
3
CHO
HCOOH + 2 AgNO
3
+ 4NH
3
+ H
2
O (NH
4
)
2
CO
3
+ 2NH
4
NO
3
+
2Ag
CH
3
CHO + 2 AgNO
3
+ 3NH
3
+ H
2
O CH
3
COO NH
4
+ 2NH
4
NO
3
+
2Ag
nAg = 2nA = 0,02 mol
mAg = 0,02x108 = 2,16 gam <4,2 gam (loi)
Este 1 :
HCOOCH=CHCH
3
+ H
2
O HCOOH + CH
3
CH
2
CHO
HCOOH 2Ag
CH
3
CH
2
CHO 2Ag
mAg (max) = 0,02x2x108 = 4,32 (g)
Ta có : 2,16<mAg(đề) < 4,32
Kết qu này hoàn toàn phù hp vi A : HCOOCH=CHCH
3
(propenyl fomat)
0,5
0,25
0,25
4
(C
6
H
10
O
5
)
n
+ nH
2
O
H+
nC
6
H
12
O
6
C
6
H
12
O
6
enzim
2C
2
H
5
OH + 2CO
2
2C
2
H
5
OH XT, t
o
CH
2
=CH
2
+ H
2
O
3CH
2
=CH
2
+ 2KMnO
4
+ 4H
2
O 3(CH
2
OH)
2
+ 2KOH + 2MnO
2
(CH
2
OH)
2
+ 2O
2
xúc tác
(COOH)
2
+ 2H
2
O
(COOH)
2
+ (CH
2
OH)
2
H
2
SO
4
đ
,
t
o
(COO)
2
(CH
2
)
2
+
2H
2
O
6x0,25
1,5
5
D: CO
2
, NO ; cht tan: Fe
2
(SO
4
)
3
3FeCO
3
+ 10H
+
+ NO
3
-
3Fe
3+
+ 5H
2
O + CO
2
+ NO
FeS
2
+ 4H
+
+ 5NO
3
Fe
3+
+
2SO
4
2-
+ 5NO + 2H
2
O
Gi x, y là s mol ca FeCO
3
và FeS
2
m
A
: 116x +120y = 3,57 (I)
Áp dng định lut bo toàn nguyên t (thành phn không đổi)
cho Fe, S:
Fe: x + y = 2.nFe
2
(SO
4
)
3
(1)
S: 2y = 3.nFe
2
(SO
4
)
3
(2)
(1, 2) y = 3x (II)
(I, II) : x = 0,0075 mol ; y = 0,0225 mol
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
3,0
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 14:31:37
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    BẾN TRE                                                                               ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Đề thi có 2 trang             TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010                                Môn: HOÁ HỌC                                       Thời gian:180 phút (không kể phát đề)              Câu 1: ( 2,5 điểm)  Hòa tan m gam kim loi R trong dung dch HCl d thu c dung dch A và 1,12 lít H2 (ktc). X lí A  iu ki n thích hp thu c 9,95 gam mu i B duy nh t. Thêm t t KOH d vào dung dch A r i lc kt ta em nung ngoài không khí n kh i lng không i thu c ( m + 1,2) gam ch t rn D. em hòa tan lng D này trong dung dch H2SO4 loãng, v a , c dung dch E. X lí E  iu ki n thích hp thu c 14,05 gam mu i G duy nh t. Xác nh R, B và G. Câu 2: ( 2,0 điểm)Ch c dùng thêm mt thu c th, hãy phân bi t 5 l m t nhãn cha các ch t khí riêng bi t sau : HCl, NH3, H2S, C2H2, SO2.
— Xem thêm —
Từ khóa: hoáthpt12