ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn: HOÁ HỌC

Số trang: 5
Mã số: 473052
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 14:31:37
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    BẾN TRE                                                                               ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Đề thi có 2 trang             TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010                                Môn: HOÁ HỌC                                       Thời gian:180 phút (không kể phát đề)              Câu 1: ( 2,5 điểm)  Hòa tan m gam kim loi R trong dung dch HCl d thu c dung dch A và 1,12 lít H2 (ktc). X lí A iu ki n thích hp thu c 9,95 gam mu i B duy nh t. Thêm t t KOH d vào dung dch A r i lc kt ta em nung ngoài không khí n kh i lng không i thu c ( m + 1,2) gam ch t rn D. em hòa tan lng D này trong dung dch H2SO4 loãng, v a , c dung dch E. X lí E iu ki n thích hp thu c 14,05 gam mu i G duy nh t. Xác nh R, B và G. Câu 2: ( 2,0 điểm)Ch c dùng thêm mt thu c th, hãy phân bi t 5 l m t nhãn cha các ch t khí riêng bi t sau : HCl, NH3, H2S, C2H2, SO2. 1 S GIÁO D C VÀ ÀO T O B N TRE THI CH N H C SINH GI I L P 12 thi có 2 trang TRUNG H C PH THÔNG C P T NH N M H C 2009-2010 Môn: HOÁ H C Th i gian:180 phút (không k phát ) Câu 1: ( 2,5 i m) Hòa tan m gam kim lo i R trong dung d ch HCl d thu c dung d ch A và 1,12 lít H 2 ( ktc). X lí A  i u ki n thích h p thu c 9,95 gam mu i B duy nh t. Thêm t t KOH d vào dung d ch A r i l c k t t a em nung ngoài không khí n kh i l ng không i thu c ( m + 1,2) gam ch t r n D. em hòa tan l ng D này trong dung d ch H 2SO 4 loãng, v a , c dung d ch E. X lí E  i u ki n thích h p thu c 14,05 gam mu i G duy nh t. Xác nh R, B và G. Câu 2: ( 2,0 i m) Ch  c dùng thêm m t thu c th , hãy phân bi t 5 l m t nhãn ch a các ch t khí riêng bi t sau : HCl, NH 3, H 2S, C 2H 2, SO 2. Câu 3: ( 3,0 i m) Hp ch t h u c ơ A m ch h , ph n ng c vi ki m nóng; ch t o CO 2 và h ơi H 2O khi t cháy trong không khí. T kh i h ơi c a A so v i metan là 5,375. a. Xác nh công th c phân t và vi t các công th c c u t o phù h p c a A. b. un nh 0,01 mol A trong dung d ch H 2SO 4 loãng, sau ph n ng dùng NaOH trung hòa l ng axit d r i th c hi n ph n ng tráng g ơng thu c hơn 4,5 gam Ag. L p lu n tìm công th c c u t o úng và g i tên A. Câu 4: ( 1,5 i m) T tinh b t và các ch t vô c ơ khác, hãy vi t các ph ơng trình ph n ng i u ch etilenglicol oxalat (C 4H 4O 4). Câu 5: ( 3,0 i m) Hn h p A g m FeCO 3 và FeS 2. Hòa tan h t 3,57 gam A trong V lít dung d ch HNO 3 1,2M thu c dung d ch B ch a 1 ch t tan duy nh t và x lít h n h p D (hóa nâu ngoài không khí) ch a hai khí . Tính ...
— Xem thêm —
Từ khóa: hoáthpt12
Bình luận