Cảm nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ

Số trang: 5
Mã số: 471505
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 03:26:09
Kho tàng văn học dân gian Việt Nam luôn là dòng sữa mát lành nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Cùng với các thể loại khác, ra đời trong xã hội cũ, ca dao diễn tả tâm hồn, tư tưởng, tình cảm của nhân dân trong các mối quan hệ lứa đôi gia đình, quê hương, đất nước… Không chỉ là lời ca yêu thương tình nghĩa, ca dao còn là tiếng hát than thân cất lên từ cuộc đời xót xa, cay đắng của người Việt Nam, đặc biệt là của người phụ nữ trong xã hội cũ. Bài làm 1 Kho tàng văn học dân gian Vi ệt Nam luôn là dòng s ữa mát lành nuôi dưỡ ng tâm h ồn chúng ta. Cùng v ới các th ể lo ại khác, ra đời trong xã h ội cũ, ca dao di ễn t ả tâm h ồn, tư t ưở ng, tình c ảm c ủa nhân dân trong các m ối quan hệ lứa đôi gia đình, quê hươ ng, đất n ước… Không ch ỉ là l ời ca yêu th ương tình nghĩ a, ca dao còn là ti ếng hát than thân c ất lên t ừ cu ộc đời xót xa, cay đắ ng c ủa ng ười Vi ệt Nam, đặc bi ệt là c ủa ng ười ph ụ nữ trong xã h ội cũ. Trong xã h ội phong ki ến, ngườ i phụ nữ luôn bị coi nhẹ, r ẻ rúng, h ọ không được quy ền quyế t đị nh m ọi lĩnh vự c của cu ộc sống. T ư t ưở ng “tr ọng nam khinh n ữ đã chà đạp lên quyề n sống c ủa họ; đàn ông đươ c coi trọng, đượ c “n ăm thê b ảy thi ếp”, đượ c nắm quy ền hành trong xã h ội, trong khi đó phụ n ữ ch ỉ là nhữ ng cái bóng m ờ nh ạt, không đượ c coi trọng. Họ phải làm l ụng, vấ t vả cung phụng ch ồng con, một nắng hai s ương mà cu ộc đời thì t ăm t ối. H ọ phả i cất lên ti ếng nói của lòng mình: “Thân em nh ư tấm l ụa đào Phất ph ơ gi ữa ch ợ bi ết vào tay ai” Ti ếng nói đầy m ặc cả m, cay đắ ng. Người ph ụ nữ ví mình như một tấ m l ụa đượ c ng ười ta bày bán gi ữa ch ợ. Thân ph ận họ c ũng ch ỉ là v ậy gi ữa ch ợ đờ i bao k ẻ bán ngườ i mua. Thân ph ận họ bé nhỏ và đáng th ương quá đỗi. Hai t ừ “thân em” c ất lên sao xót xa, t ội nghiệp. Xã hội lúc b ấy gi ờ đâu cho họ đượ c tự do l ựa ch ọn, ngay t ừ lúc sinh ra, được làm ng ười họ đã b ị xã h ội đị nh đoạ t, bị cha m ẹ gả bán; h ọ không có sự lự a ch ọn nào khác: “Thân em nh ư con cá rô thia Ra sông mắc lưới vào đìa m ắc câu” Không m ột lối thoát nào m ở ra tr ước m ắt, h ọ cảm th ấy cu ộc đời ch ỉ là ki ếp nô l ệ, b ốn phía l ưới giă ng. Hình ảnh “t ấm l ụa đào”, hay “con cá rô thia” trong hai câu ca dao trên là hình ảnh so sánh ngh ệ thu ật. Hình ảnh này cho ta liên t ưởng t ới s ự t ầm th ường, bé nhỏ c ủa thân phận ng ười ph ụ nữ; t ấ m l ụa thì đem ra đổi bán, con cá rô thia được vùng v ẫy đấ y như ng chỉ đượ c trong chi ếc ao tù. Hình ả nh con cá rô thia cho ta ngh ĩ đế n ngườ i phụ nữ trong s ự b ủa vây củ a truyền th ống, t ập t ục, quan ni ệm phong ki ến bao đờ i hà kh ắc. Đế n hạ nh phúc c ủa mình cũng không đượ c quyền quyế t đị nh: “Hòn đá đóng rong vì dòng n ước ch ảy Hòn đá bạc đầu vì bởi sươ ng sa Em v ới anh c ũng mu ốn kết ngh ĩa giao hòa Sợ mẹ bằng bi ển, s ợ cha bằng tr ời, Em v ới anh c ũng mu ốn kết tóc ở đờ i, Sợ rằng mây b ạc giữa trời mau tan”… Bao khát khao bị kìm hãm, h ạnh phúc l ứa đôi b ị rào c ản phong t ục đè nén, họ ngẫ m mình và c ất lên tiế ng than cay đắng: “Thân em nh ư miếng cau khô Ng ười thanh chu ộng mỏng, ngườ i thô tham d ầy” Câu ca dao c ũng đầy ai oán, s ố phậ n nào c ũng đượ c ví b ằng nh ững th ứ bé nhỏ, t ầm th ường, đó là s ự ý th ức, s ự phả n kháng của nh ững con ng ười tri ền miên b ất h ạnh. H ọ có quy ền đượ c sống, được tự do yêu đươ ng, nhưng xã hội đã chà đạp lên quyề n của h ọ, ch ỉ cho h ọ một cu ộc đời lầ m l ũi, chua cay: “Năm nay em đi làm dâu Thân khác ...
— Xem thêm —
Bình luận