QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆN

Số trang: 80
Mã số: 469656
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 80
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-06 00:25:39
QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆNQuyển “Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và xây dựng đường dây cao hạ thế, trạm biến thế” do Công ty điện lực 1 ban hành năm 1970 được sử dụng trong các đơn vị ngành điện-giúp cho cán bộ, công nhân viên huấn luyện, sát hạch qui trình kỹ thuật an toàn cũng như làm cơ sở thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong khi làm nhiệm vụ. Từ đó đến nay, tổ chức và phạm vi hệ thống điện của ngành điện có nhiều thay đổi, đã có các cấp điện áp 220 kV, 500 kV. Trước tình hình trên đòi hỏi phải bổ sung, sửa đổi qui trình kỹ thuật an toàn phù hợp và sát với thực tế. T NG CÔNG TY ĐI N L C VI T NAMỔ Ệ Ự Ệ QUI TRÌNH K THU T AN TOÀN ĐI N Ỹ Ậ Ệ TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ, Ả V N HÀNH, S A CH A, XÂY D NG Ậ Ử Ữ Ự Đ NG DÂY VÀ TR M ĐI N ƯỜ Ạ Ệ (In l n th 2 có b sung, s a đ i) ầ ứ ổ ử ổ HÀ N I - 1999 Ộ T NG CÔNG TY ĐI N L C VI T NAM Ổ Ệ Ự Ệ QUI TRÌNH K THU T AN TOÀN ĐI N Ỹ Ậ Ệ TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ, Ả V N HÀNH, S A CH A, XÂY D NG Ậ Ử Ữ Ự Đ NG DÂY VÀ TR M ĐI N ƯỜ Ạ Ệ HÀ N I - 1999 Ộ T NG CÔNG TY C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ổ Ộ Ộ Ủ Ệ ĐI N L C VI T NAM Ệ Ự Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ ----------- ------------------------------ S : 1559 EVN/KTAT ố Hà n i, ngày 21 tháng 10 năm 1999ộ QUY T Đ NH C A T NG GIÁM Đ C Ế Ị Ủ Ổ Ố T NG CÔNG TY ĐI N L C VI T NAM Ổ Ệ Ự Ệ V vi c ban hành b n “Quy trình k thu t an toàn đi n trong công tác ề ệ ả ỹ ậ ệ qu n lý, v n hành, s a ch a, xây d ng đ ng dây và tr m đi n”. ả ậ ử ữ ự ườ ạ ệ 29 30 - Căn c Ngh đ nh s 14/CP ngày 27 tháng 01 năm 1995 c aứ ị ị ố ủ Chính ph v thành l p và ban hành đi u l ho t đ ng c a T ng ủ ề ậ ề ệ ạ ộ ủ ổ công ty Đi n l c Vi t Nam. ệ ự ệ - Theo t trình c a Ông Tr ng Ban K thu t an toàn. ờ ủ ưở ỹ ậ QUY T Đ NH Ế Ị Đi u 1 ề : Ban hành b n “Quy trình k thu t an toàn đi n trongả ỹ ậ ệ công tác qu n lý, v n hành, s a ch a, xây d ng đ ng dây và ả ậ ử ữ ự ườ tr m đi n”. ạ ệ Đi u 2 ề : Quy trình này có hi u l c đ i v i t t c các đ n vệ ự ố ớ ấ ả ơ ị thu c T ng công ty Đi n l c Vi t Nam và thay th b n “Quy ộ ổ ệ ự ệ ế ả trình k thu t an toàn đi n trong công tác qu n lý, v n hành, s a ỹ ậ ệ ả ậ ử ch a và xây d ng đ ng dây cao h th , tr m bi n th ” ban ữ ự ườ ạ ế ạ ế ế hành năm 1970. Đi u 3 ề : Giám đ c các Công ty, đ n v tr c thu c, Chánh vănố ơ ị ự ộ phòng và Tr ng các Ban c a T ng công ty đi n l c Vi t Nam ưở ủ ổ ệ ự ệ căn c theo ch c năng nhi m v ch u trách nhi m thi hành quy t ứ ứ ệ ụ ị ệ ế đ nh này. ị Đi u 4 ề : Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, kế ị ...
— Xem thêm —
Bình luận