Giáo trình Toán cao cấp A2 (lý thuyết và bài tập có lời giải)

Lượt xem: 25407
Số trang: 126
Mã số: 466414
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 126
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-02 04:40:31
Giáo trình Toán cao cấp A2 (Đại số tuyến tính), lý thuyết và bài tập có lời giải gồm 2 cuốn của cùng tác giả Lê Bá Long (Học viện công nghệ bưu chính viễn thông). Gồm các chương sau: Chương 1. Logic toán. Tập hợp. Ánh xạ. Cấu trúc đại số Chương 2. Không gian vector Chương 3. Ma trận Chương 4. Định thức Chương 5. Hệ phương trình tuyến tính Chương 6. Ánh xạ tuyến tính Chương 7. Không gian Euclid và các dạng toàn phương Các bài tập được biên soạn bám sát theo từng chương và có lời giải. SÁCH HƯỚNG D ẪN H ỌC T ẬP TOÁN CAO C ẤP (A2) (Dùng cho sinh viên h ệ đ ào t ạo đạ i h ọc t ừ xa) Lư u hành n ội b ộ HÀ NỘ I - 2006 ===== ===== HỌC VI ỆN CÔNG NGH Ệ B ƯU CHÍNH VI ỄN THÔNG Giới thi ệu môn h ọc 5 0. GIỚI THI ỆU MÔN H ỌC 1. GI ỚI THI ỆU CHUNG: Toán cao c ấp A 1, A2, A3 là ch ương trình toán đại c ươ ng dành cho sinh viên các nhóm ngành toán và nhóm ngành thu ộc kh ối k ỹ thu ật. N ội dung c ủa toán cao c ấp A 1, A3 ch ủ y ếu là phép tính vi tích phân c ủa hàm m ột ho ặc nhi ều bi ến, còn toán cao c ấp A 2 là các c ấu trúc đại s ố và đại s ố tuy ến tính. Có khá nhi ều sách giáo khoa và tài li ệu tham kh ảo vi ết v ề các ch ủ đề này. Tuy nhiên v ới ph ương th ức đào t ạ o t ừ xa có nh ững đặc thù riêng, đòi h ỏi h ọc viên làm vi ệc độ c l ập nhi ều h ơn, do đ ó c ần ph ải có tài li ệu h ướng d ẫn h ọc t ập thích h ợp cho t ừng môn h ọc. T ập tài li ệu h ướ ng d ẫn h ọc môn toán cao c ấp A 2 này được biên so ạn c ũng nh ằm m ục đích trên. Tập tài li ệu này được biên so ạn theo ch ương trình qui định n ăm 2001 c ủa H ọc vi ện Công ngh ệ B ưu Chính Vi ễn Thông. N ội dung c ủa cu ốn sách bám sát các giáo trình c ủa các tr ường đại h ọc k ỹ thu ật, giáo trình dành cho h ệ chính qui c ủa H ọc vi ện Công ngh ệ B ưu Chính Vi ễn Thông biên so ạn n ăm 2001 và theo kinh nghi ệm gi ảng d ạy nhi ều n ăm c ủa tác gi ả. Chính vì th ế, giáo trình này c ũng có th ể dùng làm tài li ệu h ọc t ập,tài li ệu tham kh ảo cho sinh viên c ủa các tr ường, các ngành đại h ọc và cao đẳng. Giáo trình được trình bày theo cách thích h ợp đố i v ới ng ười tự h ọc, đặc bi ệt ph ục v ụ đắ c l ực cho công tác đào t ạo t ừ xa. Tr ước khi nghiên c ứu các n ội dung chi ti ết, ng ười đọ c nên xem ph ần gi ới thi ệu c ủa m ỗi ch ương để th ấy đượ c mục đích ý ngh ĩa, yêu c ầu chính c ủa ch ương đ ó. Trong m ỗi ch ương, m ỗi n ội dung, ng ười đọ c có th ể t ự đọ c và hi ểu đượ c cặn k ẽ thông qua cách di ễn đạ t và ch ứng minh rõ ràng. Đặ c bi ệt b ạn đọ c nên chú ý đến các nh ận xét, bình lu ận để hi ểu sâu h ơn ho ặc m ở r ộ ng t ổng quát h ơn các k ết qu ả. H ầu h ết các bài toán được xây d ựng theo l ược đồ : đặ t bài toán, ch ứng minh s ự t ồn t ại l ời gi ải b ằng lý thuy ết và cu ối cùng nêu thu ật toán gi ải quy ết bài toán này. Các ví d ụ là để minh ho ạ tr ực ti ếp khái ni ệm, định lý ho ặc các thu ật toán, vì v ậy s ẽ giúp ng ười đọ c d ễ dàng h ơn khi ti ếp thu bài h ọc. Sau các ch ương có ph ần tóm t ắt các n ội dung chính và cu ối cùng là các câu h ỏi luy ện t ậ p. Có kho ảng t ừ 30 đến 40 bài t ập cho m ỗi ch ương, t ương ứng vói 3 -5 câu h ỏi cho m ỗi ti ết lý thuy ết. H ệ th ống câu h ỏi này bao trùm toàn b ộ n ội dung v ừa đượ c h ọ c. Có nh ững câu ki ểm tra tr ực ti ếp các ki ến th ức v ừa đượ c học nh ưng c ũng có nh ững câu đòi h ỏi h ọc viên ph ải v ận d ụng m ột cách t ổng h ợp và sáng t ạo các ki ến Giới thi ệu môn h ọc 6 th ức ...
— Xem thêm —
Bình luận