Vật lý 8 - Biểu diễn lực

Số trang: 7
Mã số: 464297
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-01 10:04:54
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰCĐáp án: Kết quả tác dụng của lực lên một vật là:- Làm vật bị biến đổi chuyển động ( nghĩa là thay đổi vận tốc). - Làm vật bị biến dạng.....    Baøi 4: BIEÅU DIEÃN LÖÏC I - ON L A I K H A I N I E M L C o c SGK va n h l a i k i en t h c l p 6, t r a l i cau h o i : K et qu a t a c du n g cu a l c l en m ot vat . a p a n : K et qu a t a c du n g cu a l c l en m ot vat l a: ­ L am vat b bi en oi ch u yen on g ( n gh a l a t h ay oi van t oc). - L am vat b bi en da n g. Gia ù  th í  nghie ä m Ke ïp ña  na êng Tho ûi  sa ét Xe la ên Ma ët  saøn H n h 4.1 C1:   Ha õy moâ taû thí nghieäm vaø neâu taùc duïng cuûa löïc trong  h ình 4.1C1: - K h i a n a m ch a m vao k e p t h t h o i sa t va xe b ch u ye n o n g ve p h a n am ch a m - L c h u t cu a n a m ch a m l e n t h o i sa t a l am n a m ch a m va xe bi e n o i ch u ye n o n g . V t T en n i sBo n g T en n i s C1: H ay m o t a t h n gh i em h n h 4.2 va n eu t a c du n g cu a l c. H n h 4.2 C1 : - V a ch a m gi a bo n g va v t l am bon g va v t b bi e n d a n g . - N goai r a bo n g con b bi e n o i ch u ye n o n g .    BAI 4: BI E U D I E N L CI I - BI E U D I E N L C 1- L c l a m o t a i l n g vec t : o c SGK , t r a l i cau h o i : t h e n ao l a m ot a i l n g vec- t *  K e t l u a n :   Moät ñaïi löôïng vöøa coù ñoä lôùn, vöøa coù phöông vaø chieàu  laø mo ät ñaïi löôïng vec­tô H a y ch n g m i n h : Troïng l c l a m ot a i l n g vec-t T r o n g l c co : - P h n g: T h a n g n g - Ch i eu : T t r en xu on g d i - o l n : P = 10.m h oac P = d.V V ay : T r o n g l c n o i r i en g va l c n o i ch u n g l a m ot a i l n g vec-t 2- Ca ch bi e u d i e n va k y h i e u vec-t l c: a - Bi e u d i e n l c: o c SGK , t r a l i cau h o i : l c c bi eu di en n h t h e n ao ?- e bi eu di en vec-t l c, n gi t a du n g m ot m u i t e n . o c SGK , t r a l i cau h o i : M u i t en bi eu di en vec-t l c co ac i em g ?+ Go c cu a m u i t e n : l a i em m a l c t a c du n g l en vat (go i l a i em at ), t h n g ch o n l a t am cu a vat . + P h n g va ch i e u cu a m u i t e n : l a ph ...
— Xem thêm —
Bình luận