Vận dụng cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị

Lượt xem: 0
Số trang: 10
Mã số: 460944
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
LỜI NÓI ĐẦU
Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm
trọng đặc biệt là các ớc đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình
trạng này trong quá trình y dựng phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi
trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan
tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế hội trong giai đoạn công
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước . Để có một sự phát triển bền vững cần phải
một chương trình hành động thống nhất thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau
giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ kiểm soát môi trường . Nếu
không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường , nền kinh tế sẽ bị thiệt
hại trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời s phát triển của đất nước cũng thiếu
bền vững . Nhất trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triểnc ta
đang đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá tnh đô
thị hoá dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm . Do vậy trong
khuôn khổ bài tiểu luận triết học này em xin dựa vào cặp phạm t triết học
nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi
trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .
Phần I : Lời nói đầu .
Phần II : Nội dung .
I, Vận dụng lý luận thực tiễn triết học :
1. Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả :
2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
II, Vận dụng vào thực tế :
1. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị .
2. Hiện trạng hậu quả của ô nhiễm môi trường đô thị .
III , Một số mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn
Phần III : Kết luận chung.
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
I, VẬN DỤNG LÝ LUẬN TRIẾT HỌC
( cặp phạm trù nguyên nhân kết quả mối quan hệ biện chứng giữa
nguyên nhân và kết quả )
1. Cặp phạm trù nguyên nhân kết quả :
Nguyên nhân sự tác động giữa các mặt hiện tượng quá trình gây ra các
biến đổi nhất định.
Kết quả là những biến đổi xuất hiện do sự tác động lẫn nhau gia các mặt
hiện tượng quá trình mà có.
dụ : Đô thị hoá nguyên nhân của sự ô nhiễm môi trường ngày càng
trầm trọng hay chất thải công nghiệp độc hại nguyên nhân còn ô nhiễm môi
trường là kết quả .
2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả .
Mối quan hệ nhân quả tính khách quan, tính khách quan này quy định
mối quan hệ nhân quả dựa trên lập trường duy vật .
Do tính phổ biến của mối liên hệ nhân quả nên một nguyên nhân thể
sinh ra nhiều kết quả, một kết quả có thể cũng do nhiều nguyên nhân. Ta có thể
lấy ví dụ trên thực tế như : nguyên nhân là bầu ôzôn bị thủng ảnh hưởng đến sức
khỏe s tồn tại của loài người . Nhưng kết quả của sự ô nhiễm môi trường
cũng do nhiều nguyên nhân gây nên do con người , do công nghiệp , chất thải
độc hại ... chính những nguyên nhân này lại y nên nhiều kết quả khác...
Nhiều nguyên nhân nhưng chỉ gây ra một kết quả do vậy muốnđược một kết
quả tốt t phải biết phát hiện nhiều nguyên nhân, phải biết hạn chế những tác
động của nguyên nhân ngược chiều tạo điều kiện cho nguyên nhân cùng chiều;
phải chú trọng đến nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân bên trong . Chẳng hạn
như trong quá trình bảo vệ môi trường như hiện nay thì mọi người cùng ý
thức bảo vệ thì sẽ nhân lên thuận lợi để đạt được kết quả tốt hơn . Hoặc trong dự
án bảo vệ môi trường của Chính phủ thuận lợi về vốn đầu tư nước ngoài
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
kỹ thuật xử lý chất thải ... thì kết quả đạt hiệu quả cao . Nhưng thực tế có không
ít nguyên nhân tác động ngược chiều làm hạn chế hoặc triệt tiêu kết quả theo dự
định. thể lấy dụ như trong quá trình thực hiện dự án bảo vệ môi trường,
thì một số cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện lợi dụng tham nhũng của
công...
Khi xác định một mối liên hệ nhân quả cụ thể trong một thời gian nào đó
nguyên nhân có trước kết quả vì chỉ có tác động lẫn nhau mới gây ra sự biến đổi.
Nhưng khi xét cả quá trình mối liên hệ nhân quả thì ta thấy có thể chuyển đổi vị
trí cho nhau một cách biện chứng .
dụ : bảo vệ môi trường tốt mọi người ý thức giữ gìn môi trường
tốt thì s đưa đến kết quả môi trường trong sạch nguyên nhân của sự phát
triển kinh tế đất ớc bền vững, sức khoẻ của mọi người được bảo vệ tốt hơn ;
kinh tế đất nước phát triển bền vững, mọi người khoẻ mạnh thì đưa đến kết
quả đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mới được cải thiện .
Nói chung , chúng luôn có mối liên hệ phổ biến với nhau tác động qua lại,
qui định sự thâm nhập và chuyển hoá lẫn nhau của sự vật hiện tượng, quá trình.
II . Vận dụng vào thực tế :
1. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trưng đô thị :
Một kết quả do nhiều nguyên nhân và ngược lại , ô nhiễm môi trường
đô thị hiện nay do một số nguyên nhân cơ bản sau đây và từ một nguyên nhân ô
nhiễm môi trường cũng sinh ra nhiều kết quả.
Trong những năm gần đây do quá trình đô thị hoá do tác động của
chế thị trường giá đất tăng cao nên nhiều ao hồ bị lấp dần để y nhà công
trình thậm chí nơi không còn ao đất trống nữa dẫn đến tình trạng thiếu
rãnh thoát nước, nước thải từ các hộ gia đình tràn chảy ra đường vì khônghệ
thống thoát nước điều này đã gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng nhiều
3
Tải xuống miễn phí (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-06-01 11:15:36
LỜI NÓI ĐẦU Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước . Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường . Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường , nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững . Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm . Do vậy trong khuôn khổ bài tiểu luận triết học này em xin dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị . Phần I : Lời nói đầu . Phần II : Nội dung . I, Vận dụng lý luận thực tiễn triết học : 1. Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả : 2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả II, Vận dụng vào thực tế : 1. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị . 2. Hiện trạng hậu quả của ô nhiễm môi trường đô thị . III , Một số mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn Phần III : Kết luận chung. 1 I, VẬN DỤNG LÝ LUẬN TRIẾT HỌC ( cặp phạm trù nguyên nhân kết quả và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả ) 1. Cặp phạm trù nguyên nhân kết quả : Nguyên nhân là sự tác động giữa các mặt hiện tượng quá trình gây ra các biến đổi nhất định. Kết quả là những biến đổi xuất hiện do sự tác động lẫn nhau giữa các mặt hiện tượng quá trình mà có. Ví dụ : Đô thị hoá là nguyên nhân của sự ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hay chất thải công nghiệp độc hại là nguyên nhân còn ô nhiễm môi trường là kết quả . 2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả . Mối quan hệ nhân quả có tính khách quan, tính khách quan này quy định mối quan hệ nhân quả dựa trên lập trường duy vật . Do tính phổ biến của mối liên hệ nhân quả nên một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quả, một kết quả có thể cũng do nhiều nguyên nhân. Ta có thể lấy ví dụ trên thực tế như : nguyên nhân là bầu ôzôn bị thủng ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tồn tại của loài người . Nhưng kết quả của sự ô nhiễm môi trường cũng do nhiều nguyên nhân gây nên do con người , do công nghiệp , chất thải độc hại ... và chính những nguyên nhân này lại gây nên nhiều kết quả khác... Nhiều nguyên nhân nhưng chỉ gây ra một kết quả do vậy muốn có được một kết quả tốt thì phải biết phát hiện nhiều nguyên nhân, phải biết hạn chế những tác động của nguyên nhân ngược chiều tạo điều kiện ...
— Xem thêm —
Từ khóa: