Computer-aided engineering (CAE)

Số trang: 0
Mã số: 449229
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-28 19:56:10
Computer-aided engineering (CAE) is the broad usage of computer software to aid in engineering tasks. It includes computer-aided design (CAD), computer-aided analysis (CAA), computer-integrated manufacturing (CIM), computer-aided
— Xem thêm —