MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Số trang: 3
Mã số: 449102
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Thông tư s 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dn m và s dng
tài khon ti kho bc nhà nước trong điu kin áp dng tabmis
GIY ĐĂNG KÝ M TÀI KHON Mu s: 01/MTK
VÀ MU DU, CH
Kính gi Kho bc Nhà nước: ..................................................................................................................
Tên đơn v: .............................................................................................................................................
Quyết định thành lp s: ..................................... ĐVQHNS...........................................................
Do cơ quan: ........................................................................................Cp ngày:.................................
Địa ch: ...............................................................................................Đin thoi: ...............................
H và tên ch tài khon:
....................................................................................................................................
..........................
Quyết định b nhim: S............................ngày....... tháng..........năm...................... ..........................
CMND s: ...................... Cp ngày ... tháng .... năm ........ Nơi cp:..................................................
Tên c
ơ quan cp trên: .............................................................................................................................
Yêu cu m tài khon: ...........................................................................................................................
Ti Kho bc Nhà nước: ..........................................................................................................................
Để giao dch v: .....................................................................................................................................
Mu ch ký:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Thông tư s 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dn m và s dng
tài khon ti kho bc nhà nước trong điu kin áp dng tabmis
Ch ký th nht Ch ký th hai
Ch tài khon
H tên:
.........................
Chc v:
.......................
1
....................................
2
...................................
Kế toán trưởng
H
tên:...........................
1
....................................
2
....................................
Người được u
quyn
H tên:
.........................
Chc v:
.......................
1
....................................
2
....................................
Người được u
quyn
H tên:
.........................
Chc v:
.......................
1
....................................
2
....................................
Người được u
quyn
H tên:
.........................
Chc v:
.......................
1
....................................
2
....................................
Người được u
quyn
H tên:
.........................
Chc v:
.......................
1
....................................
2
....................................
Người được u
quyn
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Thông tư s 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dn m và s dng
tài khon ti kho bc nhà nước trong điu kin áp dng tabmis
H tên:
.........................
Chc v:
.......................
....................................
2
....................................
Mu du: (1) (2)
Chúng tôi xin chp hành đúng chế độ qun lý, m và s dng tài khon ca Kho
bc Nhà nước đã ban hành có liên quan đến vic s dng tài khon đăng ký trên.
............, ngày....... tháng....... năm ........
Ch tài khon
(Ký, ghi rõ h tên và
đóng du)
PHN DÀNH CHO KHO BC NHÀ NƯỚC GHI
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-28 20:17:24
Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis
— Xem thêm —