Ôn thi Tiếng Anh B1 - Tiếng Anh đầu ra cao học (trọn bộ tài liệu gồm tài liệu ôn tập + bài giảng + t

Lượt xem: 10949
Số trang: 16
Mã số: 43923
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 16
Sao chép
I - Bµi thø nhÊt: Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc
1. (come). What may, we will go ahead.
>>> Come.
-§©y lµ c©u mÖnh lÖnh thøc , ®éng tõ ®-îc chia ë d¹ng nguyªn thÓ.
2. We suggest that this application (apply) next year.
>>> apply
- Ta cã mét sè cÊu tróc cña suggest:
1 _ Suggest that S + do (Nguyªn thÓ kh«ng chia)
(®©y lµ cÊu tróc gi¶ ®Þnh ng-êi nãi nãi vËy, cßn ng-êi nghe cã
thùchiÖn hay kh«ng kh«ng quan t©m, kh¸c c©u d-íi)
2_ suggest to sbody that S + should do
3. If you (teach) me, I would learn quickly.
>>> taught
- ®©y lµ c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 2
4. Is it not time we (set) our house on order ?
>>>> set
§©y lµ mét c©u hái sö dông cÊu tróc ë d-íi, do set cã d¹ng chia ph©n tõ qu¸ khø
vµ ph©n tõ hai lµ cïng d¹ng set_set_set nªn ta s- dông "set" víi vai trß lµ ®éng tõ thêi qu¸
khø.
- CÊu tróc:
It's (not) time to do : ®· ®Õn giê lµm g× (®óng thêi ®iÓm)
It's (not) time S did something. (§· ®Õn giê ®Ó lµm g× _ h¬i trÔ mét
chót)
It's (not) time S have done. (§· trÔ giê ®Ó lµm g×)
- Cã thÓ sö dông mét sè tr¹ng tõ trong cÊu tróc c©u nµy:
Highly : it's highly time ....... ®Ó nhÊn m¹nh...
5 . The committee recommends that the annual subscription (be) increased to $3.
>>> be
- Committee : uû ban
- Annual subcription: tiÒn ®ãng gãp hµng n¨m
- cÊu tróc:
S + recommend + that + S + do (Vinf)
S + suggest that S do ...
Gäi ®©y lµ cÊu tróc gi¶ ®Þnh, cho nªn ®éng tõ ph¶i chia ë d¹ng nguyªn thÓ, do
®ã trong c©u ta chia ®éng tõ to be ë d¹ng "be"
* *** TiÕng anh _ Anh, ng-êi ta cã sö dông should tr-íc ®éng tõ nguyªn thÓ,
nh-ng anh _ mü ng-êi ta bá should ®i...
6. (Be) that as it may, our expenditure is bound to increase
>>> Be
- Expenditure: Sù tiªu dïng, phÝ tæn...
- be bound (adj) to : cã h-íng nh- thÕ nµo ®ã...
" h·y nh- vËy ®i, chi phÝ cña chóng ta cã xu h-íng gia t¨ng"
- C©u nµy chia ®Ó be ë d¹ng nguyªn thÓ v×
This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
+ §©y kh«ng ph¶i lµ c©u rót gän do cã cïng chñ ng÷, nÕu xÐt t×nh huèng lµ
c©u rót gän th× be ph¶i chia lµ Being
+ Trong tiÕng anh, mét c©u cã thÓ l-îc chñ ng÷ ®i, vµ ®éng tõ ë d¹ng
nguyªn thÓ kh«ng to, ®©y lµ mét tr-êng hîp..
7. "Hello Anna". The part last night was great. You should (come)
>>> have come.
- ®©y lµ mét h×nh thøc c©u gi¶ ®Þnh trong qu¸ khø, thùc tÕ Ann kh«ng ®Õn b÷a
tiÖc tèi qua, nªn ng-êi b¹n nãi r»ng c« Êy nªn ®Õn.
8. The speed limit is 30 miles an hour but Tom is driving at 50.
He shouldn't (be ) driving so fast...
>>> have been driving ...
§©y lµ c©u gi¶ ®Þnh, ng-êi nãi nãi r»ng, Tom kh«ng nªn vÉn l¸i xe nhanh nh-
thÕ... Hµnh ®éng nµy ®ang x¶y ra, ng-êi nãi nãi trong lóc Tom vÉn ®ang l¸i xe, do ®ã,
®éng tõ ph¶i ë thêi tiÕp diÔn, ë thêi hoµn thµnh tiÕp diÔn do trong cÊu tróc gi¶ ®Þnh nµy,
hµnh ®éng ®· b¾t ®Çu x¶y ra tõ trong qu¸ khø kÐo dµi ®Õn hiÖn t¹i, cho nªn ta dïng
HTHTTD.
9. They insisted that we (have) dinner with them.
>>> had.
10. She demanded that I should (apologize) to her.
>>> apologize
§©y lµ cÊu tróc c©u gi¶ ®Þnh , apologize ®Ó nguyªn d¹ng kh«ng chia. ë ®©y cã
thÓ bá should ®i v× tiÕng anh mü ng-êi ta th-êng bë should ttrong khi tiÕng anh Anh,
ng-êi ta ®Ó nguyªn.
11. If it (rain) can you bring in the washing from the garden ?
>> rains
c©u gi¶ ®Þnh dïng víi if ( c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 1)
12. It was necessary that every member (inform) himself of these rules
>>>> informed
13. I wish I (be) in bed.
>>> Were
C©u -íc kh«ng cã thùc ë hiÖn t¹i
14. He spoke to me as if he (be) my father.
>>> were
15. It's time you (be) in bed
>>> were
- kÞp giê lµm g×, ng-êi ta dïng: It's time for sb to do sthing
- H¬i trÔ mét tÝ: It's time S + did.
16. I'd rather we (have) dinner now.
>>> Have had.
* §»ng sau would rather ph¶i mét ®éng nguyªn thÓ to (bare infinitive) nh-ng ®»ng sau prefer
ph¶i mét verb+ing.
* c©u cã mét chñ ng÷:
Thêi hiÖn t¹i: Subject + Would rather + (not) bare infinitive
Thêi qu¸ khø : Subject + would rather + have + (P
2
)
- c©u hai chñ ng÷:
C©u gi¶ ®Þnh víi would rather S ...
Lµ lo¹i c©u diÔn ®¹t ý ng-êi thø nhÊt muèn ng-êi thø 2 lµm mét viÖc g× ®ã, nh-ng lµm hay kh«ng cßn tuú thuéc
vµo vµo phÝa ng-êi thø 2. Do vËy cÊu tróc ®éng tõ sau chñ ng÷ 2 ph¶i lµ nguyªn thÓ bá Subject
1
+ Would rather
that + Subject
2
+ bare infinitive
This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
to - C«ng thøc 1.
Subject
1
+ Would rather that + Subject
2
+ bare infinitive
2.
§iÒu kiÖn kh«ng thùc hiÖn ®-îc ë hiÖn t¹i (nghÜa cña c©u tr¸i víi thùc tÕ).
§éng sau chñ ng÷ 2 chia ë Simple past, ®éng to be ph¶i ®-îc chia thµnh Were ë tÊt c¸c ng«i - C«ng
thøc 2
Subject
1
+ would rather that + Subject
2
+ Simple past...
3.
§iÒu kiÖn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc trong qu¸ khø ( NghÜa cña c©u tr¸i víi thùc tÕ.)
Trong lo¹i c©u nµy ®éng ë mÖnh ®Ò thø 2 ph¶i ®-îc chia ë Past perfect - C«ng thøc 1.
Subject
1
+ would rather that + Subject
2
+ Past perfect
17. if only I (listen) to my parents !
>>> had listen.
C©u gi¶ ®Þnh tr¸i víi thùc tÕ, tøc trong qu¸ khø thùc tÕ lµ t«i ®· kh«ng nghe lêi
cha mÑ...
* c¸c cÊu tróc gi¶ ®Þnh cña if only +...
- Hi väng lµ...
if only S do
If only S will do
- Gi¸ mµ...Tr¸i víi thùc tÕ trong qu¸ khø hoÆc hiÖn t¹i
if only S did (hien tai) = I wish S did
if only S had done = I wish S had done
18. He behaves as though he (be) a millionaire.
>> were
®©y lµ cÊu tróc gi¶ ®Þnh, tr¸i víi hiÖn t¹i ,lµ anh ta kh«ng thÓ trë thµnh mét
tØ phó ngay ë hiÖn t¹i ®-îc...
- CÊu tróc As though/ as if : cÊu tróc gi¶ ®Þnh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc
+ ë hiÖn t¹i:
S do as though S did
As if
Ai ®ã hiÖn t¹i lµm g× ®ã nh- thÓ g× ®ã
+ ë qu¸ khø:
S did as though s had done
As if
- CÊu tróc as though , as if mµ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc (trong t-¬ng lai)
+ khi ®ã sÏ kh«ng tu©n theo hai c«ng thøc trªn, tuú theo t×nh huèng mµ ta chia vÕ sau as
though/ as if cho phï hîp
He smiles as if he has finished his homework
This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.
Tải xuống 5,000₫ (16 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-01-24 02:42:32
Bộ tài liệu ôn tập thi Tiếng Anh B1 (trọn bộ đầy đủ của tác giả với tổng cộng 100MB) gồm có: 1/ Tài liệu ôn thi Tiếng anh B1 (dạng ôn tập và đề thi mẫu B1 4 kỹ năng) 2/ Bài giảng, bài tập (có đáp án) ôn thi B1 của giảng viên 3/ 135 bài luận tham khảo 4/ Bài soạn 20 topic soạn chủ đề thi kỹ năng nói 5/ Trọng tâm ôn tập ngữ pháp +ôn tập 12 thì Tiếng Anh + Bài tập chia động từ 6/ Bài tập biến đổi câu 7/ File nghe B1 và một số tài liệu khác CHÚC CÁC ANH CHỊ THI TỐT!
— Xem thêm —
Bình luận