ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ HÀ NỘI BẰNG MÔ HÌNH DELTA TÍCH HỢP VỚI BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2011-2015

Lượt xem: 0
Số trang: 46
Mã số: 432742
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 46
Sao chép
Doãn Ngc Hi – MBA - EV9 Trang 1
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
(Bilingual)
June Intake, 2009
Chương trình Thc s Qun tr Kinh doanh
(H song ng)
Nhp hc: 6/2009
Subjectcode(mônhc):MGT510
Subjectname(Tênmônhc):Quntrịchiếnlược
AssignmentNo.(Tiuluns):
StudentName(Họtênhcviên):DoãnNgcHi
StudentCode(Mãsốhcviên):
E0900063
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Doãn Ngc Hi – MBA - EV9 Trang 2
TÊN KHÓA HC: Tích () vào ô la chn
HELP
MBA
H tên hc viên : Doãn Ngc Hi
Khóa hc (thi đim nhp hc) : Tháng 6/2009
Môn hc : Qun tr chiến lược
Mã môn hc : MGT510
H tên ging viên
:
Mr Ravi Varmman Kanniappan
Giáo viên hướng dn
Tiu lun s
: TS. Nguyn Văn Minh
:
Hn np : 10/1/2011
S t : 13.861 (t chương 1 đến chương 7)
CAM ĐOAN CA HC VIÊN
Tôi xin khng định đã biết và hiu rõ quy chế thi c ca Đại hc HELP và tôi xin cam
đoan đã làm bài tp này mt cách trung thc và đúng vi các quy định đề ra.
Ngày np bài: 10/1/2011 Ch ký: …………….................................
LƯU Ý
Giáo viên có quyn không chm nếu bài làm không có ch
Hc viên s nhn đim 0 nếu vi phm cam đoan trên
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Doãn Ngc Hi – MBA - EV9 Trang 3
TÊN ĐỀ TÀI
ĐÁNH GIÁ THC TRNG CHIN LƯỢC KINH DOANH CA
CÔNG TY C PHN ÔTÔ HÀ NI BNG MÔ HÌNH DELTA
TÍCH HP VI BN ĐỒ CHIN LƯỢC VÀ
ĐỀ XUT CHIN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐON 2011-2015
Hc viên thc hin : Doãn Ngc Hi
Môn hc : Qun tr chiến lược – MGT510
Khóa hc : Thc s Qun tr kinh doanh, Khoa Quc tế ĐH
quc gia Hà Ni - Đại hc HELP, Malaysia
Giáo viên hướng dn :TS. Nguyn Văn Minh
Hn np :10/01/2011
Tải xuống 10,000₫ (46 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-29 01:03:51
— Xem thêm —
Từ khóa: