Unit 24: Program design and computer languages

Lượt xem: 100
Số trang: 0
Mã số: 429320
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-02 12:35:42
Decide if the following words collocate with code or language. Choose the correct answer. 1 2 3 4 5 6 7 8 low-level code language machine code language object code language high-level code language programming code language markup code language source code language assembly code language Now listen to the collocations and practise saying them. Decide if the following words collocate with code or language. Choose the correct answer. 1 2 3 4 5 6 7 8 low-level code language machine code language object code language high-level code language programming code language markup code language source code language assembly code language Now listen to the collocations and practise saying them.
— Xem thêm —