Tóan lớp 4 - Giây, thế kỷ

Số trang: 3
Mã số: 427616
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Toán ( Tiết 20.)
GIÂY, TH KÝ( Tr 25)
I/ Mc đích, yêu cu
Giúp HS :
- Làm quen vi đơn v
- Biết mi quan h gia giây và phút, gia thế k và năm
II/ Đồ dùng dy - hc :
- Đồng h tht có 3 kim ch gi, ch phút, ch giây
III/ Các hot động dy – hc:
Hot động ca GV Hot động ca HS
I. Kim tra bài cũ :
1. Em hãy nêu bng đơn v đo khi
lượng t ln đến bé ?
2. Em hãy đọc bng đơn v đo khi
lượng tđến ln ?
3. Mi đơn v đo khi lượng đu gp
bao nhiêu ln đơn v hơn, lin
?
- HS tr li
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
II. Bài mi :
1. Gii thiu bài : Để biết mi quan
h gia giây thế k cũng như gia
thế k năm . Hôm nay chúng ta
cùng nhau tìm hiu bài giây thế
k để hiu rõ điu đó.
2. Bài ging
Gii thiu v giây :
- GV dùng đng h đủ 3 kim đ ôn
v giò và gii thiu v giây.
- GV yêu cu HS quan sát s chuyn
động ca kim gi và kim phút và hi
+ Kim gi đi t mt s nào đó đến s
s lin tiếp là hết my gi ?
- Kim phút đi 1 vch đến vch tiếp
lin hết my phút
Vy 1 gi = ? phút ( 60 phút )
- Yêu cu HS nhc li nhiu em
- GV gii thiu kim giây trên mt
đồng h.
- Yêu cu HS quan sát s chuyn
động ca nó và nêu :
+ Khong thi gian kim giây đi t 1
- HS quan sát
- HS tr li.
- 1 gi
- 1 phút
- HS tr li.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
vch đến 1 vch tiếp lin là 1 giây
+ Khong thi gian kim giây đi hết 1
vòng ( trên mt đng h là 1 phút tc
là 60 giây )
+ Gv ghi lên bng: 1phút = 60 giây
+ GV yêu cu HS ước lượng khong
thi gian đứng lên, ngi xung hoc
ct 1 nhát kéo là my giây ?
+ Yêu cu HS ước lượng khong
thi gian đứng lên, ngi xung hoc
ct 1 nhát kéo là my giây.
+ Yêu cu HS tr li
60 phút bng my gi ?
Gii thiu v thế k
- GV gii thiu : Đơn v đo thi gian
ln hơn “ năm “ là thế k
- GV ghi lên bng : 1 thế k = 100
năm
- Yêu cu HS nhc li
- Hi : 1000 năm = my thế k
- GV ghi lên bng
- HS nhc li nhiu em.
- HS đếm theo s chuyn động ca
kim giây để tính thi gian.
60 phút = 1/ 60 gi
- HS nhc li nhiu em
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-02 16:17:16
1. Em hãy nêu bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé ? 2. Em hãy đọc bảng đơn vị đo khối lượng từ bé đến lớn ? 3. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn, liền nó ? II. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Để biết mối quan hệ giữa giây và thế kỷ cũng như giữa thế kỷ và năm . Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài giây và thế kỷ để hiểu rõ điều đó.
— Xem thêm —