MẪU BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC

Số trang: 7
Mã số: 422403
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
PHÒNG GD ĐT CAM LỘ CỘNG HOÀ XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA MAI Độc lập – Tdo – Hạnh phúc
S /BC MN
Cam Nghĩa, ngày 12 tháng 4 năm 2011
BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT
NĂM HỌC 2010 -2011
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:
1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bn chỉ đạo ca địa phương để thực hiện sự chỉ
đạo của trung ương về phát triển giáo dục mầm non:
Trường làm tốt công tác tham mưu cho địa phương về phát triển giáo dục của nhà
trường. Vì vậy trong m học này địa phương đã đã những văn bản chỉ đạo về phát triển
giáo dục của mầm non, như:
+Nghị quyết đại hội của đảng bộ lần thứ x nhiệm kỳ 2010 -2015.
+Nghị quyết của HĐGD xã về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 -2011
+Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của BCĐ
“XDTHTT,HSTC”.
2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:
Năm học 2010 -2011 trường tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “hai không”,
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “mỗi
thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
-Vào đầu năm học trường tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động,
xây dựng các tiêu chí cho CBGV phấn đấu và cũng là trong những tiêu chí xét thi đua trong
từng học kỳ, cuối năm học, tổ chức cho mỗi CBGV đăng ký việc làm phù hp với công
việc được giao.
-Tất cả các cuộc vận động đó được tiến hành theo hình thức lồng ghép, đan xen .
Nhiều giáo viên tích cực chịu khó để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy.
*Cuộc vận đông “Học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh”
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
+ Tchức nói chuyện với trẻ vviệc làm ,hành động của Bác đối với các em
nhqua c ngày lhội như: (Tết trung thu), Lồng ghép vào các hoạt động trong ngày đ
dạy trẻ theo chủ đề.
+ Trường tham gia học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do ngành
Đảng bộ x Cam Nghĩa tổ chức, truyên truyền sâu rộng trong đội ngũ giáo viên qua các buổi
bồi dưỡng chuyên môn, họp hội đồng sư phạm .Trong m học vừa qua đ• triễn khai cho
CB, Đảng viên viết bài thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vận động nộp Đảng bộ cơ sở các bài
viết có chất lượng cao.
+Xử lý nghiêm minh đối với những giáo viên vi phm đạo đức nhà giáo . Giáo viên
phải hết lòng thương yêu, đối xử công bằng với trẻ thực sự là người mẹ hiền thứ 2 của trẻ .
*Cuộc vận động : “Hai không với 4 nội dung “mỗi thầy giỏo, cgiỏo là một tấm
ơng đạo đức, tự học và sỏng tạo”.
+ Ntrường xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện của nhà trường, tổ chức
thực hiện đến tổ chuyên môn, từng giáo viên .
+ Nhà trường vào đầu năm học tổ chức khảo sát chất lượng đầu vào để nắm chắc tình
hình chất lượng trẻ nhằm biện pháp chỉ đạo thích hợp và đánh gchất lượng học kỳ I,
bằng hình thức thành lập ban đánh giá chéo lớp để lấy kết quả thực chất.
+ Thực hiện tốt việc giảng dạy trên lp, tăng cường phát huy tính tích cực của
trẻ.
+ Thực hiện tốt việc kiểm tra thường xuyên và định kỳ.
+ Chđạo kiểm tra việc cân trvà chấm biểu đồ bằnh phần mềm quản báo
cáo kết quả chính xác, đúng thực chất.
+ Thực hiện thi đua thực chất cho mỗi nhân trong đơn vị hàng tháng, kỳ, để
bình xét danh hiệu thi đua nhân công khai trong họp hội đồng.*Kết quả triển khai thực
hiện các cuộc vận động:
+ Mỗi CBGV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành
tốt các nhiệm vụ được giao, sống giản dị, yêu ngh mến trẻ, tận tâm với công việc. Tham gia
tích cực đạt kết quả cao trong các phong trào thi đua do nhà trường và các tchức đoàn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
thphát động, điển hình trong phong trào thi đua giáo Nguyễn Thị Liễu , Nguyễn Th
Tình,Hoàng ThKim Chi, Lê ThLài , Hoàng Thị Thông, Nguyễn thị Loan.
+ ý thức tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vvà
đạo đức nhà giáo.
+ Nhà trường thực hiện nghiêm túc yêu cầu: Dạy thực chất, đánh gthực chất mọi
họat động của nhà trường, thực hiện nghiêm túc “3 công khai” “4 kim tra” đến tận từng
giáo viên phhuynh thông qua bảng thông báo của nhà trường. vậy trong m học qua
không vấn đề thắc mắc của phụ huynh xảy ra, luôn khen thưởng, động viên kịp thời
những giáo viên đạt thành tích cao trong các phong trào.
Qua một năm thực hiện vẫn còn một số sai sót đã được chấn chính kịp thời
trong các cuộc họp, không để xảy ra tiêu cực.
* Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:
- Ntrường đã xây dựng kế hoạch thực hin trong năm học 2010 -2011, Trong kế
hoạch đã chú trọng điểm nhấn để thực hiện trong năm, đó là “công trình vệ sinh, nước sạch”,
“rèn kỹ năng sống cho trẻ”.
- Tchức họp ban chỉ đạo hướng dẫn cho các thành viên xây dựng kế hoạch theo
từng tiêu chí đã được phân công.
- Làm tốt công tác XHH GD để Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, môi
trường thân thiện.
- BCĐ trách nhiệm phối hợp với nhà trường để tổ chức cho CBGV thực hiện tốt
phong trào.
*Kết quả thực hiện phong trào:
Phong trào XDTHTT đ• nhận được sự đồng thuận của Đảng uỷ, chính quyền địa phương,
của ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị trên địa bàn.
Hầu hết cán bộ giáo viên trong nhà trường nhận thức khá đầy đủ nội dung của phong
trào năm học, mong muốn đẩy mạnh thực hiện để trẻ được học trong môi trường hiện đại,an
toàn và thân thiện.
Từng bước xây dựng cảnh quan, môi trường “Xanh - Sạch - đẹp- an toàn ” cụ thể +Xây
đựoc 40 m tường rào cụm Thượng Nghĩa,
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-07 17:00:14
PHÒNG GD – ĐT CAM LỘ TRƯỜNG MN HOA MAI Số /BC – MN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cam Nghĩa, ngày 12 tháng 4 năm 2011 BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010 -2011 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện sự chỉ đạo của trung ương về phát triển giáo dục mầm non: Trường làm tốt công tác tham mưu cho địa phương về phát triển giáo dục của nhà trường. Vì vậy trong năm học này địa phương đã đã có những văn bản chỉ đạo về phát triển giáo dục của mầm non, như: +Nghị quyết đại hội của đảng bộ lần thứ x nhiệm kỳ 2010 -2015. +Nghị quyết của HĐGD xã về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 -2011 +Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học
— Xem thêm —