BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Số trang: 2
Mã số: 420281
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-07 21:24:02
Biên bản kiểm kê vật tư Đ n v :ơ ị .............................. M u s 05 – VTẫ ố B ph n: ộ ậ ........................... (Ban hành theo QĐ s : 15/2006/QĐ-BTCố ngày 20/3/2006 c a B tr ng BTC) ủ ộ ưở BIÊN B N KI M KÊ V T T , CÔNG C , S N PH M, HÀNG HOÁ Ả Ể Ậ Ư Ụ Ả Ẩ Th i đi m ki m kê : ờ ể ể ............ giờ .............. ngày ............ .tháng ................ năm ............... Ban ki m kê g m: ể ồ - Ông/Bà: ................................................ ch c v ứ ụ ........................ Đ i di nạ ệ ....................................... Tr ng banưở - Ông/Bà: ............................................... ch c v ứ ụ ........................ Đ i di nạ ệ ........................................ U viênỷ - Ông/Bà: ............................................... ch c v ứ ụ ........................ Đ i di nạ ệ ........................................ U viênỷ Đã ki m kê kho có nh ng m t hàng d i đây: ể ữ ặ ướ S T T Tên , nhãn hi u, ệ quy cách v t t , ậ ư d ng c … ụ ụ Mã s ố Đ nơ v ị tính Đ n ơ giá Theo s k toánổ ế Theo ki m kêể Chênh l chệ Ph m ch tẩ ấ Th a ừ Thi uế Còn t t ố 100% Kém phẩ m ch t ấ M t ấ ph m ẩ ch t ấS ố l n ượ g Thành ti nề S ố l ng ượ Thành ti nề S ố l n ượ g Thành ti nề S ố l ng ượ Thành ti nề A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C ng ộ Ngày ............. tháng ........... năm .......... Giám đ c K toán tr ng Th kho Tr ng Ban ki m kê ố ế ưở ủ ưở ể (Ý ki n gi i quy t s chênh l ch) ế ả ế ố ệ (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)ọ ọ ọ (Ký, h tên, đóng d u)ọ ấ
— Xem thêm —
Bình luận