BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Số trang: 2
Mã số: 420281
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đ n v :ơ .............................. M u s 05 – VT
B ph n: ........................... (Ban nh theo QĐ s : 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 c a B tr ng BTC) ư
BIÊN B N KI M KÊ V T T , CÔNG C , S N PH M, HÀNG HOÁ Ư
Th i đi m ki m kê : ............gi..............ngày.............tháng................năm...............
Ban ki m kê g m:
- Ông/Bà:................................................ch c v ........................Đ i di n .......................................Tr ng banưở
- Ông/Bà:...............................................ch c v ........................Đ i di n ........................................U vn
- Ông/Bà:...............................................ch c v ........................Đ i di n ........................................U vn
Đã ki m kê kho nh ng m t hàng d i đây: ướ
S
T
T
Tên , nhãn hi u,
quy cách v t t , ư
d ng c
Mã s Đ nơ
v
tính
Đ nơ
giá
Theo s k toán ế Theo ki m kê
Chênh l ch Ph m ch t
Th a Thi uế Còn
t t
100%
Kém
ph
m
ch t
M t
ph m
ch t
S
l nượ
g
Thành
ti n
S
l ngượ
Thành
ti n
S
l nượ
g
Thành
ti n
S
l ngượ
Thành
ti n
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C ng
Ngày............. tng........... năm..........
Gm đ c K tn tr ng Th kho Tr ng Ban ki m kê ế ưở ưở
ki n gi i quy t s chênh l ch)ế ế (, h tên) (Ký, h n) (Ký, h tên)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
(Ký, h tên, đóng d u)
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-07 21:24:02
Biên bản kiểm kê vật tư
— Xem thêm —