CÁC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LUẬT KINH DOANH

Số trang: 3
Mã số: 413928
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-09 06:19:16
Tài liệu tham khảo các bài tập tình huống môn Luật kinh doanh BÀI TẬP CÁC BÀI T ẬP TÌNH HU ỐNG LUẬT KINH DOANH (Ph ần 1) TÌNH HU ỐNG 2 Ông M. là sáng l ập viên c ủa cty TNHH K., có ph ần v ốn góp trong cty tr ị giá 500 triệ u đồ ng. Cu ối tu ần qua ông đột ng ột qua đời không để lạ i di chúc. Di s ản c ủa ông để lạ i, ngoài ph ần vố n góp trong cty K còn có l ượng c ổ phiế u trị giá 200 tri ệu đồ ng củ a cty c ổ phầ n L.( nguyên là DNNN CPH – trong đó có l ượng c ổ phiế u trị giá 50 tri ệu đồ ng là cổ phiếu có ghi tên, do tr ước đ ây ông là PG Đ củ a DNNN); phầ n di s ản còn có că n nhà trị giá 150 l ượng vàng và m ột s ố đồ v ật khác. Do ông độc thân và không có h ọ hàng gì nên không tìm được ng ười th ừa k ế. Di sả n của ông được giả i quy ết nh ư sau: Ph ần v ốn góp vào cty K. do cty ti ếp nhậ n và đưa vào qu ỹ d ự trữ của cty, sau 2 nă m nếu không có ai nhậ n thì nhập vào v ốn c ủa cty ; phầ n cổ phi ếu có ghi tên trong CTCP L. được cty thu h ồi, ph ần c ổ phiế u còn l ại và c ăn nhà c ũng nh ư nh ững tài s ản khác do nhà n ước qu ản lý. B ằng ki ến th ức pháp lu ật , hãy nh ận xét cách gi ải quy ết v ụ vi ệc trên. TÌNH HU ỐNG 3 A, B, C cùng góp vố n thành lập công ty TNHH kinh doanh v ận t ải hành khách. H ọ tho ả thu ận góp v ốn bằ ng tài s ản, cụ thể: A góp c ăn nhà tr ị giá 500 triệ u đồ ng; B và C m ỗi ng ười góp 5 xe ca và 5 xe du l ịch. Trong th ời gian n ộp h ồ s ơ và đang ch ờ c ấp GCN - ĐKKD, m ột xe củ a họ gây tai n ạn giao thông khi chuyên chở hành khách. Ai ph ải ch ịu trách nhi ệm v ề v ụ vi ệc trên?( lo ại trừ trách nhi ệm hình s ự trong v ụ vi ệc này). TÌNH HUỐNG 4 Công ty TNHH M. v ốn điề u l ệ 1 tỷ đồ ng; trong đó A góp 350 tri ệu đồng,B góp 200 tri ệu đồ ng,C,D,E m ỗi ng ười góp 150 tri ệu đồ ng. Đượ c biết A hi ện đang là kế toán tr ưởng c ủa công ty X ăng dầ u tỉnh K (DNNN), các thành viên còn l ại là cán b ộ h ưu trí. A được cử làm G Đ công ty trong nhi ệm k ỳ đầ u là 3 nă m.Trong thờ i gian gi ữ ch ức G Đ, A thành l ập DNTN và đã đượ c cấp GCN/ ĐKKD. Các thành viên còn l ại c ủa công ty yêu c ầu A thôi gi ữ ch ức G Đ công ty TNHH nh ưng A không đồng ý vì cho r ằng mình là ng ười góp v ốn nhi ều nh ất trong công ty nên đươ ng nhiên ph ải làm G Đ. Hãy gi ải quy ết v ụ, vi ệc trên theo quy định củ a LDN. TÌNH HU ỐNG TỔ CHỨC QLÝ CY.TNHH Cty TNHH X. có 4 thành viên, v ốn điề u l ệ là 10 t ỷ đồng. Trong đó ông A. góp 4 t ỷ đồng, ông B, bà C và ông D mỗi ng ười góp 2 t ỷ đồng. Theo Điề u l ệ cty, A làm Giám đốc kiêm ch ủ tị ch H ĐTV. Đầu nă m 2002, A triệ u tập cu ộc h ọp H ĐTV, nh ưng do b ất đồ ng nên B không d ự h ọp, C b ận đi công tác xa nên g ọi điệ n báo vắ ng mặt và u ỷ quy ền mi ệng nh ờ A b ỏ phiế u cho mình. Cu ộc h ọp đã thông qua ph ương án phân chia l ợi nhu ận và kế hoạch kinh doanh n ăm t ới. Sau cu ộc h ọp, B g ởi đơ n đế n các thành viên ph ản đố i k ế ho ạch phân chia l ợi nhu ận; do vậ y A quyế t định tri ệu t ập họ p HĐTV( mà không m ời B tham d ự) để ra quy ết đị nh khai tr ừ B( cả 3 thành viên d ự h ọp đề u bỏ phiếu khai tr ừ B). Hãy gi ải quy ết v ấn đề trên theo Lu ật Doanh nghi ệp. TÌNH HU ỐNG 5 Ông A mu ốn thành l ập 1 DN kinh doanh trong l ĩnh v ực xây d ựng, nh ưng không đủ vốn. A m ời thêm các ông B, C, D, E, F cùng góp v ốn. Đượ ...
— Xem thêm —
Bình luận