Các biện pháp thuế quan và phi thuế quan trong chính sách Ngoại thương của Nhật Bản

Lượt xem: 0
Số trang: 77
Mã số: 413133
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 77
Sao chép
- - - [ \ - - -
ĐỒ ÁN TT NGHIP
Các bin pháp thuế quan và
phi thuế quan trong chính
sách Ngoi thương ca Nht
Bn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Khoá lun tt nghip Trnh Thanh Hương - A2 - CN9
__________________________________________________________
_____________
1
LI NÓI ĐẦU
[ \
1.Tính cp thiết ca đề tài :
Ngày nay, trong hot động m rng quan h kinh tế đối ngoi ca các
quc gia, hot động ngoi thương gi v trí vô cùng quan trng. Mt trong nhng
công c quan trng để đạt được các mc tiêu ca chính sách thương mi là da
vào thuế quan và các bin pháp phi thuế quan.
Vit Nam, t khi chuyn sang nn kinh tế th trường, dưới s qun lý
điu tiết vĩ mô ca Nhà n
ước theo định hướng xã hi ch nghĩa, chính sách thuế
quan và phi thuế quan ngày càng có nh hưởng sâu sc đến các hot động kinh
tế, xã hi ca đất nước. Tuy nhiên, đối vi mt nước mà kinh nghim th trường
còn ít, thì vic hc hi kinh nghim ca các nước có nn kinh tế phát trin , đặc
bit là kinh nghim v chính sách Ngoi thương ca Nht Bn - đất nước được
cho rng "
đã đạt ti s phát trin thn k" là vô cùng cn thiết.
2. Mc đích nghiên cu
:
- Phân tích nh hưởng ca chính sách thuế quan và phi thuế quan đối vi
ngoi thương ca Nht Bn.
- T s nghiên cu tìm hiu thuế quan và phi thuế quan ca Nht Bn rút
ra nhng bài hc t kinh nghim và kh năng áp dng đối vi Vit Nam trong
vic phát trin ngoi thương hin nay.
3. Đối tượng và phm vi nghiên cu
:
Đối tượng và phm vi nghiên cu ca khoá lun này ch nghiên cu thuế
nhp khu, các bin pháp phi thuế quan qun lý nhp khu ca Nht Bn nhng
năm gn đây, t đó rút ra bài hc trong vic vn dng đối vi Ngoi thương
Vit Nam.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Khoá lun tt nghip Trnh Thanh Hương - A2 - CN9
__________________________________________________________
_____________
2
4.Kết cu khóa lun
:
Ngoài Li nói đầu và kết lun, khoá lun được chia làm 3 chương như sau :
Chương I: Tng quan v các công c ca chính sách Ngoi thương
Chương II: Các bin pháp thuế quan và phi thuế quan trong chính sách
Ngoi thương ca Nht Bn.
Chương III: Bài hc kinh nghim đối vi vic hoàn thin chính sách phát
trin ngoi thương Vit Nam hin nay.
Trong quá trình thc hin khóa lun, tác gi đã s dng các phương pháp
nghiên cu như : phương pháp phân tích tng hp, duy vt bin chng & duy vt
lch s, phương pháp thng kê s liu, so sánh đối chiếu ...
Tác gi xin chân thành cm ơn s giúp đỡ ca các thy, cô trong Khoa
Kinh tế Ngoi thương, đặc bit là Thc s Nguyn Quang Minh đã trc tiếp
hướng dn, góp ý thc hin đề
tài để khóa lun tt nghip được hoàn thành đúng
thi hn.
CHƯƠNG I
TNG QUAN V CÁC CÔNG C CA
CHÍNH SÁCH NGOI THƯƠNG
Tải xuống 10,000₫ (77 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-27 15:03:25
— Xem thêm —
Từ khóa: