Bài toán tối ưu trên tập hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu hàm phân thức a - phin

Lượt xem: 0
Số trang: 56
Mã số: 413116
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 56
Sao chép
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN TOÁN HỌC
HOÀNG NGỌC TUY
BÀI TOÁN TỐI ƯU TRÊN TẬP HỮU HIỆU CỦA BÀI
TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU HÀM PHÂN THỨC
A-PHIN
Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG
số: 60.46.36
LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học:
GS.TSKH. DŨNG MƯU
NỘI - NĂM 2011
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
i
Mục lục
Mục lục i
Lời cảm ơn iii
Mở đầu 1
1 Các kiến thức bản v tập lồi, hàm lồi 5
1.1 T hợp lồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Tập a-phin, tập lồi đa diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Nón lồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Định tách các tập lồi đa diện . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5 Định minimax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2 Bài toán tối ưu véc-tơ phân thức a-phin 19
2.1 Bài toán tối ưu véc-tơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Hàm phân thức a-phin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3 Bài toán tối ưu véc-tơ phân thức a-phin . . . . . . . . . . . . 23
3 Tiếp cận quy hoạch song tuyến tính giải bài toán tối ưu
trên tập hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu phân
thức a-phin 28
3.1 Bài toán tối ưu trên tập hữu hiệu . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2 Phương pháp giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.2.1 Phép tính cận theo đối ngẫu Lagrange . . . . . . . . 35
3.2.2 Phép chia đôi đơn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ii
3.2.3 Thuật toán dựa trên cách tính cận Lagrange (Thuật
toán LB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.3 Phương pháp nới lỏng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.3.1 Bài toán nới lỏng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.3.2 Phương pháp giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.3.3 Thuật toán nới lỏng (Thuật toán RLB) . . . . . . . . 44
3.4 dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
KẾT LUẬN CHUNG 49
Tài liệu tham khảo 51
Tải xuống 5,000₫ (56 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-27 14:51:59
— Xem thêm —
Từ khóa: