Bài giảng Điều dưỡng cơ bản I Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người điều dưỡng - GV. Vũ Văn Tiến

Lượt xem: 0
Số trang: 20
Mã số: 413033
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC
GV. VŨN TIẾN
GV. VŨ VĂN TIẾN
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG
ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I
GV. VŨ VĂN TIẾN
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong học sinh thể
1.Phân tích đƣợc các định nghĩa về nghề Điều dƣỡng
2.Nêu đƣợc đinh nghĩa chức năng của ngƣời điều dƣỡng
theo Henderson
3.Trình bày đƣợc ba chức năng của ngƣời điều dƣỡng Việt
Nam theo W.T.O
4.Phân tích đƣợc 4 vai trò ngƣời ĐD trong thực hành nghề
nghiệp.
ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I
GV. VŨ VĂN TIẾN
Tải xuống 5,000₫ (20 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-27 14:19:59
— Xem thêm —
Từ khóa: